ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย


• การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2553 เปิดอ่าน : 8270 / 0 ความเห็น


 

การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  และระดับบุคคลได้

 

กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง

                การบริหารความเสี่ยง  คือ การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานต่างๆ  โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาส  ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ


กระบวนการบริหารความเสี่ยง  มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

                1.การกำหนดวัตถุประสงค์  เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงาน และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน  การกำหนดวัตถุประสงค์ควรมีความสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย  โดยการกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องคำนึงถึงหลัก SMART ย่อมาจาก

                                S    =  ชัดเจน

                                M   =  วัดได้

                                A   =  ปฎิบัติได้

                                R   =  สมเหตุสมผล

                                T   =  มีกรอบเวลา

                2.การระบุความเสี่ยง  คือ การบ่งชี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงจากอดีตที่ผ่านมา  หรือคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคตโดยดูจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

                3.การประเมินความเสี่ยง  คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบของกิจกรรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เป็นการประเมินในลักษณะความเสี่ยงทั่วไป (inherent risk) และ        ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (residual risk) อีกทั้งสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ เช่น ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ขององค์กร  และเชิงปริมาณ  เช่น ผลกระทบที่คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย  

                4.การควบคุมความเสี่ยง  เป็นวิธีการระบุกิจกรรมควบคุมแต่ละปัจจัยเสี่ยงออกมา เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน  และสร้างความคุ้มค่าในการที่จะบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นั้น โดยใช้วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ดังนี้

                                1.การยอมรับความเสี่ยง  คือ การยอมให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไร กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อยหรือยอมรับได้ภายใต้การควบคุมปัจจุบัน

                                2.การควบคุมความเสี่ยง  คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเพื่อลดความเสียหายโดยจัดระบบการควบคุมเพื่อรองรับความเสี่ยงนั้น  ซึ่งการใช้มาตรการการควบคุมสามารถทำได้ 4 วิธี ดังนี้

                                                1.การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)

                                                2.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ  (Detective Control)

                                                3.การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive Control)

                                                4.การควบคุมเพื่อการแก้ไข  (Corrective Control)

                                3.การถ่ายโอนความเสี่ยง  คือ การหาผู้รับผิดชอบหรือโอนไปให้ผู้อื่น เช่น การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน เป็นต้น

                                4. การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง  คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความ    เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น เป็นต้น

                5.การรายงานและการติดตามประเมินผล มีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการดังนี้

                                1. ประสานงานติดตามผล คือ  ช่วงเวลาของการประเมินคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน

                                2. การประเมินผล  

                                                2.1 การประเมินตนเอง  เป็นกระบวนการประเมินผลโดยใช้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

                                                2.2 การประเมินอย่างเป็นอิสระ

                                3. การรายงานผล  

                                                3.1 การรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย                               

                                                3.2 รายงานความเสี่ยงต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อให้บริหารความเสี่ยง    

การบริหารความเสี่ยง

               ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินงาน                             

                ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ หรือ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ  หรือ  สร้างความเสียหาย ให้เกิดขึ้นได้ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือ  ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย  ตามภารกิจหลักหรือตามกฏหมายของส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.. 2552 ของส่วนราชการ

         ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 17
           โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง อำเภอเมืองปัตตานี  มีขั้นตอนในการดำเนินงาน  มีดังนี้

                1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจหลักของโรงเรียน และผู้แทนจากทุกกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน ร่วมเป็นคณะทำงาน  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน สามารถมองเห็นความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน ครอบคลุมในทุกด้าน  และสามารถขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายได้

                2. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ..2551  โดยระบุ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค รวมถึงผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงของทุกประเด็นความเสี่ยงที่จัดทำในปีงบประมาณ 2551 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (.. 2549 - 2552)  โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ สำหรับปีงบประมาณ พ..2552 

                3. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีอำนาจทางการบริหารร่วมกันระดมสมองในการ ระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นความเสี่ยงที่แท้จริงของโรงเรียน และเป็นความเสี่ยงระดับโรงเรียน  โดยดูจาก

                                3.1 ความล้มเหลว ความเสียหาย ที่ส่งผลให้โรงเรียน  ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ตามภารกิจหลัก หรือตามกฏหมายจัดตั้งส่วนราชการ

                                3.2 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.. 2552  โดยดูว่าในปีงบประมาณ 2552 หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานหรือโครงการ อะไรบ้าง  และมีโครงการใด  ที่อาจไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                3.3 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย เราเรียกมันว่า  เหตุการณ์เสี่ยง

                3. เมื่อโรงเรียนระบุความเสี่ยงได้แล้ว  ต้องทำการประเมินความเสี่ยงโดยประเมินจาก
                  1)  โอกาส
(ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์) x ผลกระทบ(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
                 2)  เพื่อหาความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด (สูงมาก , สูง , ปานกลาง , ต่ำ) และ ให้นำความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญมาก   (สูงมาก , สูง , ปานกลาง ) มาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามลำดับความเสี่ยง

                ตัวอย่าง
        ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง อำเภอเมืองปัตตานี  มีวัตถุประสงค์ 
          1)  เพื่อต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ครบทั้ง
8 กลุ่มสาระ ให้แล้วเสร็จ
               ภายในปีการศึกษา
2552
          2)   เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง อำเภอเมืองปัตตานี  ได้เรียนรู้ต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

                ความเสี่ยง คือ ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนไม่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา

                ปัจจัยเสี่ยง หรือ สาเหตุของความเสี่ยง เกิดจาก
          การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง
           เนื่องจาก
               1)  ขาดแคลนครู ,ครูขาดความรู้หรือประสบการณ์

               2)  งบประมาณด้านการจัดการ วัสดุอุปกรณ์  สื่อไม่เพียงพอ

           แล้วนำความเสี่ยงที่ได้มาจัดระดับความสำคัญ มาพิจารณาโดย ดูจาก  โอกาส  และ ผลกระทบ

        ตัวอย่างที่ 1  
           โครงการมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับ
3 และมีผลกระทบในระดับ 3 (โอกาส ระดับ 3  x ผลกระทบ ระดับ 3 = 9 ) ระดับความสำคัญของความเสี่ยง = 9

         ตัวอย่างที่ 2
           โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับ 5 และผลกระทบอยู่ในระดับ 4
(โอกาส ระดับ 5  x ผลกระทบ ระดับ 4 = 20 ) ระดับความสำคัญของความเสี่ยง = 20  ตาม  ตารางแผนภูมิความเสี่ยง ดังนี้

 

5

 

 

 

 

 

สูง

4

 

 

 

สูงมาก

3

 

 

 

 

 

2

 

ปานกลาง

 

 

1

ต่ำ

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

                                                   โอกาสที่จะเกิด

เกณฑ์การให้คะแนน
              ระดับโอกาส
(ความถี่) และผลกระทบ(ความเสียหาย/ความรุนแรง) จากต่ำไปสูง คือ  1 ถึง 5 

              นำผลระดับความสำคัญที่ได้มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นตามลำดับความสำคัญ

                5. นำปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) ที่ได้มาวิเคราะห์ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านใดและส่งผลกระทบด้านใดบ้าง   โดยใช้ตารางที่ 1 ใบรายงานระบุความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ
ตารางที่
1 ใบรายงานระบุความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่าง ๆ
          การวิเคราะห์  ขั้นตอนที่  1

                1.  ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง การขาดการกำกับ ควบคุม ดูแลที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร (หลักการจัดการบริหารที่มีจริยธรรม คุณธรรม คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม) หรือ เกี่ยวข้องกับคน ระบบงาน  เป็นต้น

                2.  ปัจจัยเสี่ยงด้านงบประมาณ หมายถึง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

                3.  ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้อง อันส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์กร

        การวิเคราะห์  ขั้นตอนที่  2

          แล้ววิเคราะห์ต่อไปว่า ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 3 ด้านข้างต้น ส่งผลกระทบต่อ
          1.  การเงิน 
          2.  ผู้รับบริการ 
          3.  บุคลากร 
          4.  เวลา
          5.  ผลสำเร็จของงาน

                จากตัวอย่างที่ 1   ความเสี่ยง คือ ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนไม่สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีสาเหตุ(ปัจจัยเสี่ยง) เกิดจาก

                                1) การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแคลนครู  (เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)

                                                ส่งผลกระทบด้าน

  1.1)  การเงิน :   -

 1.2)  ผู้รับบริการ : นักเรียนทุกคนไม่ได้ร่วมกิจกรรมครบสมบูรณ์ตามแผนที่กำหนด

 1.3)  บุคลากร : ครูไม่เพียงพอ ทำให้ครู 1 คน ต้องสอนหลายกลุ่มสาระวิชา

 1.4)  เวลา :    -

1.5)  ความสำเร็จ  : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

                                2) งบประมาณด้านการจัดการไม่เพียงพอ (เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านงบประมาณ)

                                                ส่งผลกระทบด้าน

                                                2.1) การเงิน :    -

                                                2.2) ผู้รับบริการ :  นักเรียนได้รับการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

                                                2.3) บุคลากร :   -

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
วิธีเลือกแสงไฟ__ ถนอมสายตา+ป้องกันแมลงเฟรชชี่ [16]
อีกเหตุผล__ที่อาหารปักษ์ใต้ กับขมิ้น ดีกับสมอง [23]
ไอเดียอายุยืน__ แบบเซเว่นเดย์ แอดเวนทิสท์ [19]
อย่าขับรถบรรทุกที่นี่___ ตุรกี [18]
อย่าไปทำงานวันหยุดที่นี่__ เทลอาวีฟ [20]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม