ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้


• ชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2553 เปิดอ่าน : 10013 / 3 ความเห็น


       ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ คะแนนผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2548 – 2549 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.34 และ 63.50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 (โรงเรียนวัดหลวงวิทยา. 2549) จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น สื่อการเรียนการสอนและตัวครู จากการศึกษาพบว่าครูในยุคปฏิรูปการศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง ทำให้เลือกวิธีสอนที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมคืออธิบาย และให้ทำแบบฝึกหัด การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความพร้อมและความสามารถของนักเรียนแต่ละคนว่าสามารถทำได้สำเร็จมีน้อยนักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียน นักเรียนต่างคนต่างทำงานของตน เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาและมีงานส่งครูขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน ทำให้นักเรียนใจแคบและเห็นแก่ตัว นักเรียนที่เรียนเก่งมุ่งหวังความสำเร็จแต่เพียงคนเดียว บางครั้งพบว่านักเรียนที่เรียนเก่งมีปัญหาในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมในชั้นเรียน สภาพที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำและมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้ (ปัญญา ทรงเสรีย์. 2544 )
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้กำหนดให้เรียนเกี่ยวกับไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สัญลักษณ์ แม่เหล็กไฟฟ้า และการนำไปใช้ประโยชน์ เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและการนำไฟฟ้าไปใช้ เพื่อจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในการดำรงชีวิตและสามารถแนะนำผู้อื่นได้ ซึ่งนักการศึกษาได้เสนอแนะวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้หลายวิธี ซึ่งวิธีการสอนที่สนองความต้องการของผู้เรียนได้ดีวิธีหนึ่งที่สามารถให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้ 
      ผลจากการศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า ครูควรใช้สื่อการสอนช่วยจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สื่อการสอน (Instructional media) เป็นตัวกลางช่วยนำและถ่ายทอดข้อมูล ความรู้จากผู้สอน หรือจากแหล่งการเรียนรู้ไปยังนักเรียน เป็นสิ่งช่วยอธิบายหรือขยายเนื้อหาในบทเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (กิดานันท์ มลิทอง. 2544) สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุอุปกรณ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ผู้สอนนำไปใช้ในการเรียนการสอน ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมบูรณ์ สงวนญาติ. 2543) การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องนำสื่อและนวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและพิจารณาด้วยว่าสื่อและนวัตกรรมชนิดใดเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่สอน เพราะสื่อและนวัตกรรมแต่ละอย่างย่อมมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน การเลือกใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมจะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ผู้ศึกษาตัดสินใจเลือกชุดการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากชุดการสอนเป็นระบบของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้นๆ และยังเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ดังต่อไปนี้ (วรกิต วัดเข้าหลาม. 2540) 
      1. มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน 
      2. มีบทบาทต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
      3. มีบทบาทสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรียนรู้ 
      4. มีบทบาทสำคัญต่อตัวครูผู้สอน 
      ดังนั้นการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จึงควรที่จะมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของชุดการสอน เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องนี้ นอกจากนี้ผู้ศึกษา ยังได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ 
      (หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาขอความคิดเห็นได้ที่บล็อก)

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ [10]
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อนิทานผ้า ระดับชั้นอนุบา [11]
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อนิทานผ้า ระดับชั้นอนุบา [9]
บทความการบริหารการศึกษา [33]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุ [35]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ดราก้อนบอล 2new
เกมส์ดราก้อนบอล 2 รวมเกมส์ดราก้อนบอล 2 เกมส์นี้สนุกมาก ลองเล่นคลายเครียดกันนะจ๊ะ
เกมส์จับคู่ปลาน่ารักnew
เกมส์จับคู่ปลาน่ารัก เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมสัตว์น้ำแต่ละชนิดให้ว่ายไปชนสัตว์ชนิดเดียวกัน แล้วจะกลายร่างเป็นสัตว์ชนิดอื่น จนจะพัฒนาเป็นสัตว์น้ำน่ารักตัวอื่นมากมาย
เกมส์คัดแยกขยะnew
เกมส์คัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน มาช่วยกันเป็นพลเมืองที่ดี แยกขยะตามประเภทกันครับ
เกมส์จับคู่Connect1001new
เกมส์จับคู่Connect1001 ฝึกสมองกันนะจ๊ะ
เกมส์ฝึกพิมพ์ดีดnew
เกมส์ฝึกพิมพ์ดีด ฝึกพิมพ์สัมผัส เล่นเกมส์ฝึกพิมพ์ดีดออนไลน์กัน เป็นเกมฝึกพิมพ์ดีดสนุกๆ ช่วยฝึกทักษะในการพิมพ์ดีดได้
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม