ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย


• รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
+โพสต์เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2553 เปิดอ่าน : 54663 / 0 ความเห็น


รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย..... ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง           สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้รายงาน    นางเอี่ยม  โยธินรัตนกำธร
กรม/ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านชำเบง  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓
ปีที่พิมพ์     ๒๕๕๒

บทคัดย่อ

    การรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านชำเบง  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๒๓ คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  
         (๑)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย  จำนวน  ๑๕  แผนการจัดการเรียนรู้   ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี  
         (๒)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน ๔๐ ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  ๐.๓๗  ถึง  ๐.๗๒  ค่าความยากง่าย  (P)  ตั้งแต่  ๐.๒๔  ถึง  ๐.๗๙  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๘๒  และ 
         (๓)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  ๐.๓๗  ถึง  ๐.๘๖  และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ  ๐.๙๖  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  (Dependent  Samples)

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
        ๑.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๖.๙๙/๘๙.๑๓  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ที่กำหนดไว้ 
        ๒.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเท่ากับ  ๐.๖๘๙๔  ซึ่งแสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๙๔
        ๓.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  สำนวน  สุภาษิตและคำพังเพยมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕ 
        ๔.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีคะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
    โดยสรุป  ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต  และ คำพังเพย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น  ครูผู้สอนสามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหาบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
       ๑. แผนผังบทเรียน  ดาวน์โหลด       
       ๒. ความหมายของสำนวน  สุภาษิต และ คำพังเพย   ดาวน์โหลด
           ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์   คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน (อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำอาจจะไม่ต่อเนื่อง)
       ๓. การจัดหมวดหมู่ตามแหล่งเกิดของสำนวน สุภาษิต และ คำพังเพย     ดาวน์โหลด
       ๔. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากธรรมชาติ   ดาวน์โหลด
       ๕. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการกระทำ   ดาวน์โหลด
       ๖. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากศาสนา    ดาวน์โหลด
       ๗. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากนิยาย  นิทาน  ตำนาน พงศาวดาร    ดาวน์โหลด
       ๘. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากความเชื่อ     ดาวน์โหลด
       ๙. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากอุบัติเหตุ       ดาวน์โหลด
       ๑๐. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากเครื่องแวดล้อม   ดาวน์โหลด
       ๑๑. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากความประพฤติ   ดาวน์โหลด
       ๑๒. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการเมือง        ดาวน์โหลด
       ๑๓. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากอวัยวะ       ดาวน์โหลด
       ๑๔. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากประเพณี    ดาวน์โหลด
       ๑๕. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการละเล่น     ดาวน์โหลด
       ๑๖. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการทำมาหากิน     ดาวน์โหลด

        หากท่านสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดิฉัน ครูเอี่ยม  โยธินรัตนกำธร ได้ที่ 
๐๘๑-๐๗๒-๐๔๘๖ หรืออีเมล์  eaim2009@hotmail.com ค่ะ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เผยแพร่ผลงานเรื่อง "แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม" [16]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนร [20]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เชลซี 4-2 สวอนซี [51]
แจกข้อสอบ ข่าวเปิดสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงและนักเรียนเตรียมทหาร เหล่า นายร้อยตำรวจ จะเปิดสอบ พฤศจ [23]
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม ปีการศึ [23]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
เกมส์ร้านตัดผมจำเป็นnew
เกมส์ร้านตัดผมจำเป็น เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นช่างตัดผม ออกแบบดีไซน์ทรงผมของลูกค้า รองรับบริการให้กับลูกค้าเพียบ มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ ต้องจัดการให้ทันเวลาด้วยนะ
เกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัสnew
เกมส์ซิ่งกระจาย-ลาสเวกัส ขับรถซิ่ง ตะลุยเมืองลาสเวกัส ฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางทางอยู่มากมายเลย มันส์สุดๆ เลยจ้า
เกมส์รถวิบากไต่เขาnew
เกมส์รถวิบากไต่เขา เกมส์นี้เราจะต้องแข่งดวลความเร็วที่ระดับความสูง แข่งรถ ซิ่งให้มันส์ระเบิด ไต่เขาทะลุโลกกันไปเลย
เกมส์วิ่งทะลุมิติnew
เกมส์วิ่งทะลุมิติ เกมส์นี้เราจะต้องวิ่งทะลุด้วยความเร็วสูง ปั่น หมุนตัวทำลายคู่ต่อสู้ให้สิ้นซาก โดยจะต้องควบคุมความเร็ว ระวังอย่าให้ตกหลุม อีกแนวเกมส์คล้ายกับนักวิ่งโซนิค
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม