ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย


• รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
+โพสต์เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2553 เปิดอ่าน : 55125 / 0 ความเห็น


รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย..... ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง           สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้รายงาน    นางเอี่ยม  โยธินรัตนกำธร
กรม/ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านชำเบง  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓
ปีที่พิมพ์     ๒๕๕๒

บทคัดย่อ

    การรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านชำเบง  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๒๓ คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่มประชากร  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  
         (๑)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย  จำนวน  ๑๕  แผนการจัดการเรียนรู้   ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี  
         (๒)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน ๔๐ ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  ๐.๓๗  ถึง  ๐.๗๒  ค่าความยากง่าย  (P)  ตั้งแต่  ๐.๒๔  ถึง  ๐.๗๙  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๘๒  และ 
         (๓)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพย  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  ๐.๓๗  ถึง  ๐.๘๖  และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ  ๐.๙๖  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  (Dependent  Samples)

    ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
        ๑.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๖.๙๙/๘๙.๑๓  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ที่กำหนดไว้ 
        ๒.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  สำนวน  สุภาษิต  และคำพังเพยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีค่าเท่ากับ  ๐.๖๘๙๔  ซึ่งแสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๙๔
        ๓.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  สำนวน  สุภาษิตและคำพังเพยมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕ 
        ๔.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีคะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
    โดยสรุป  ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต  และ คำพังเพย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นักเรียน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ดังนั้น  ครูผู้สอนสามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้ตัวอย่างรูปแบบเนื้อหาบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
       ๑. แผนผังบทเรียน  ดาวน์โหลด       
       ๒. ความหมายของสำนวน  สุภาษิต และ คำพังเพย   ดาวน์โหลด
           ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์   คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน (อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำอาจจะไม่ต่อเนื่อง)
       ๓. การจัดหมวดหมู่ตามแหล่งเกิดของสำนวน สุภาษิต และ คำพังเพย     ดาวน์โหลด
       ๔. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากธรรมชาติ   ดาวน์โหลด
       ๕. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการกระทำ   ดาวน์โหลด
       ๖. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากศาสนา    ดาวน์โหลด
       ๗. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากนิยาย  นิทาน  ตำนาน พงศาวดาร    ดาวน์โหลด
       ๘. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากความเชื่อ     ดาวน์โหลด
       ๙. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากอุบัติเหตุ       ดาวน์โหลด
       ๑๐. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากเครื่องแวดล้อม   ดาวน์โหลด
       ๑๑. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากความประพฤติ   ดาวน์โหลด
       ๑๒. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการเมือง        ดาวน์โหลด
       ๑๓. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากอวัยวะ       ดาวน์โหลด
       ๑๔. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากประเพณี    ดาวน์โหลด
       ๑๕. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการละเล่น     ดาวน์โหลด
       ๑๖. สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพยที่เกิดจากการทำมาหากิน     ดาวน์โหลด

        หากท่านสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดิฉัน ครูเอี่ยม  โยธินรัตนกำธร ได้ที่ 
๐๘๑-๐๗๒-๐๔๘๖ หรืออีเมล์  eaim2009@hotmail.com ค่ะ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [15]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [16]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [14]
ฝึกอบรม e-traning utq online [25]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [23]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม