ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ส่วนหน้าของแผนการจัดการเรียนรู้...เป็นอย่างไร


• ส่วนหน้าของแผนการจัดการเรียนรู้...เป็นอย่างไร
+โพสต์เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2553 เปิดอ่าน : 9813 / 0 ความเห็น


ใครๆก็บอกว่าสำคัญ อย่ามองข้าม ลองมาทำดูสิว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม..... ครูอ้อย แซ่เฮ

เมื่อวานนี้  ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับสาระประโยชน์  วันนี้จะเขียนให้อ่านแบบเพลินตาไปเลย  บันทึกนี้เริ่ม  จาก ส่วนต้นของแผนการจัดการเรียนรู้  มันเป็นอย่างไรนะ 

เมื่อก่อนนี้  ครูอ้อยก็ไม้ได้สนใจอะไรกับมันมากนัก  แต่พอย่างเข้าสู่วิทยฐานะ  เลยต้องหันมาสนใจ และบอกกล่าวกับคนที่รักใคร่ชอบพอเสมอว่า  .....สำคัญมากนะ 

ชื่อของมัน
คือ  ส่วนต้นของแผนการจัดการเรียนรู้้  หมายถึง  ก่อนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนทุกท่าน  ต้องวิเคราะห์ หลักสูตร  ตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย 

ครูอ้อย  เคยเตือน เพื่อนที่ทำผลงานทางวิชาการว่า   อย่าลืมนะ  ส่วนต้นของแผนฯ เธอต้องมี  และก็จริงๆ ด้วย......เมื่อมีการปรับปรุง  ผู้ตรวจ ให้เพิ่มส่วนนี้ให้ชัดเจน ตลอดจนสังเคราะห์ ตัวชี้วัดที่มีแผนด้วย 

สนใจแล้วใช่ไหมคะ  ครูอ้อย  แซ่เฮ  ทำเองเลยนะคะ  ยินดีนำเสนอ ที่นี่

รู้สึก จะอัพโหลดไม่ได้เอาลงที่นี่เลย.....

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                 รหัสวิชา  14101      ชื่อหน่วย  Life at School         ปีการศึกษา  2553     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                        สัปดาห์ที่ 1-4                                     สอนวันที่ 17 .. –  4 มิ.ย.53      

 

 

1.  สาระสำคัญ   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ให้สามารถสื่อความหมาย  ตอบคำถาม   เข้าใจ  ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล  ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในสถานศึกษามาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

2.  ตัวชี้วัด

สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจ ตีความ เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

4/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำ (instruction) ง่ายๆที่ฟัง หรืออ่าน

4/2  อ่านออกเสียง คำ สะกดคำ อ่าน กลุ่มคำ ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักที่อ่าน

4/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

4/4  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่ายๆ

สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

4/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง

สาระที่  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน

4/2  พูด/วาดภาพ แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว ตามที่ฟังหรืออ่าน แผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง

4/3  พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว

สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (Communities) 

มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4/1  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และ สถานศึกษา

สาระที่  4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (Communities) 

มาตรฐาน ต 4.2  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

4/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1   จุดประสงค์ปลายทาง  สื่อความหมาย  ตอบคำถาม   เข้าใจ  ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกอย่างมีเหตุผล  ถ่ายโอนความรู้จากภาพและของจริงในสถานศึกษามาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

3.2   จุดประสงค์นำทาง

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระที่ 1  

มฐ ต 1.1  

4/1  

1.  You must not throw paper on the floor./shout in class/ play with a ball in class.

2.  Let’s start. Miss a turn. Here your turn. Come on. Go to number. Finish

1.  พูดคำสั่งที่ใช้ในห้องเรียนได้

2.  เขียนและวาดภาพสัญลักษณ์ในห้องเรียน

3.  พูดประโยคในการเล่าเกมได้

4.  เลือกคำ/ข้อความที่ใช้ในการเล่นเกมได้

สาระที่ 1  

มฐ ต 1.1  

4/2    

1.  The Bus Vowel

2.  Chant “ I like English. I like Art.”

 

1.  พูดคำที่ออกเสียง The Bus Vowel ได้

2.  เขียนคำที่ออกเสียง The Bus Vowel ได้

3.  เลือกคำที่ออกเสียง The Bus Vowel ได้

4.  อ่านข้อความบทพูดเข้าจังหวะดได้

สาระที่ 1  

มฐ ต 1.1  

4/3    

1.  สัญลักษณ์ No food and drinks in class.

No shout.

 

1.  เขียนข้อตกลงในห้องเรียนได้

2.  อ่านข้อตกลงในห้องเรียนได้

3.  เลือกใช้ข้อตกลงในห้องเรียนได้

4.  วาดภาพสัญลักษณ์ข้อตกลงในห้องเรียน

สาระที่ 1  

มฐ ต 1.1  

4/4   

1. Yes. No.-Questions Is/Are/Can/Do/Does

2.  Wh-Questions

-  What is it?  What place is it?

-  Where I can see a …… ?

1.  ถามคำถาม Yes.No.-Questions ได้

2.  ถามคำถาม Wh.-Questions ได้

3.  เลือกใช้คำถาม Is/Are/Can/Do/Doesได้

4.  ตอบคำถาม Is/Are/Can/Do/Doesได้

สาระที่ 1

มฐ ต 1.3  

4/5  

1.  like , love , hate

     I like , love , hate…..

     I don’t  like , love , hate

1.  พูดแสดงความรู้สึก ชอบ รัก เกลียด ได้

2. พูดแสดงความรู้สึกไม่ชอบไม่รักไม่เกลียดได้

3.  ตอบคำถามรู้สึก ชอบ รัก เกลียด ได้

4.  ตอบคำถาม ไม่ชอบไม่รักไม่เกลียดได้

สาระที่ 1 

มฐ ต 1.3  

4/2  

1.  Mapping

2.  การอ่าน และ การเขียนจากตาราง

3.  กราฟสถิติ  กราฟวงกลม  กราฟแท่ง

1.  เขียน Mapping ได้

2.  อ่านประโยคจากตารางได้

3.  เขียนประโยคจากตารางได้

4.  อ่านกราฟได้

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

4/3  

1.  My favourite place/food/color is ……

2.  What is your  favourite place/food/color ?

1.  พูดบรรยายสิ่งของรอบตัวได้ด้วยประโยคThis is a .......That is a ......

2.   Those are ......

3.  My favourite is ............

4.  ตอบคำถามเกี่ยวกับ What is your favourite ……..? ได้

สาระที่ 4

มฐ ต 4.1

4/1 

1.   Where can I find …….?

2.   I can find ……. in the…….

1.  พูดประโยค I can see………….

2.  เขียนประโยค  I can see………….

3.  ตอบคำถาม Where can I see a …….?

4.  เลือกข้อความ หรือ ประโยค ตรงตามภาพได้

สาระที่ 4

มฐ ต 4.2

4/1 

1.   Class Survey

2.   School Survey

1.  สำรวจข้อมูลในห้องเรียนได้

2.  เขียนประโยคนำเสนอได้

3.  สำรวจข้อมูลในโรงเรียนได้

4.  เขียนประโยคนำเสนอได้

4.  สาระการเรียนรู้

                4.1  Pronunciation

                                -   / u /  The Bus Vowel

4.2  Vocabulary

                                -   subjects , places and things in all places in school

4.3  Structure

                                -  Where can I find …? What is your  favourite place/food/color ?

4.4  Functions

                                -  Asking and Giving information about playing games, direction in school etc.

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประเด็นเพื่อการรู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ [12]
รู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ หมายถึง อะไร ? [10]
การกำหนดรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระก [21]
การกำหนดรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ช [22]
อธิบายความเข้าใจใน.....จุดเน้น 5 ข้อ โดย... กุหลาบม่วง [18]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม