ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน โดย ศริญรัตน์ วงสวาห์


• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน โดย ศริญรัตน์ วงสวาห์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2553 เปิดอ่าน : 7369 / 0 ความเห็น


การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.....

Untitled Document

               การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนวิจิตรวิทยา  สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร   จำนวน 6 แหล่งเรียนรู้  ได้แก่ สวนเกษตร  สวนหย่อม  สวนสมุนไพร  สวนไม้เลื้อย สวนไม้แขวน และสวนไม้ดัด   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอนและนักเรียน ในโรงเรียนวิจิตรวิทยา   สำนักงานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2552 จำนวน 355 คน ด้วยกระบวนการ พัฒนาคุณภาพ PCDA   ใน 4 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน  ขั้นดำเนินการ  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows   โดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ( Percent )   ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า

1.1  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ   มีความเห็นว่า  ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ทั้ง 6 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สวนเกษตร  สวนสมุนไพร  สวนหย่อม  สวนไม้เลื้อย  สวนไม้แขวนและสวนไม้ดัด  มีความสำคัญต่อผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง คือ เป็นข้อมูลต่อผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นสถานที่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเป็นสถานที่ศึกษาพันธุ์ไม้ และพักผ่อนหย่อนใจของผู้ปกครอง โดยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  มีความเห็นสอดคล้องกัน คือได้มีการวางแผนและโครงการในการดำเนินการพัฒนาตามนโยบายที่วางไว้    ด้วยการวางตัวบุคลากรรับผิดชอบ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน กำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ ในโรงเรียนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

1.2  หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน  มีความเห็นว่า  ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้ง 6 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สวนเกษตร  สวนสมุนไพร  สวนหย่อม  สวนไม้เลื้อย  สวนไม้แขวนและสวนไม้ดัด  มีคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาทุกแหล่งเรียนรู้มากกว่าก่อน การพัฒนาจากระดับพัฒนาน้อยไปถึงพัฒนามากเหมือนกัน  โดยเฉพาะสวนสมุนไพร  ซึ่งหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่เห็นเด่นชัดมากที่สุด

2. การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  พบว่า 

2.1   หัวหน้ากลุ่มสาระ  มีความเห็นว่า  แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน   ก่อนการพัฒนามีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มากเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ สวนเกษตร  ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนหย่อม และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนเกษตรและสวนสมุนไพร แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนเกษตร และสวนสมุนไพรมากเป็นอันดับที่ 1  ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และสวนหย่อม และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนหย่อม

2.2  ครูผู้สอน มีความเห็นว่า  แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อนการพัฒนา มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนเกษตรมากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพรและอันดับที่ 3 ได้แก่สวนหย่อม  แต่หลังจากที่ได้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรมากที่สุด ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนหย่อม

3. การประเมินความคิดเห็นในการใช้แหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า

3.1  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2  มีความเห็นว่า  มีการใช้แหล่งเรียนรู้  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม  พบว่า  ก่อนการพัฒนา  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนหย่อมและสวนไม้แขวน มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนไม้ดัด และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนเกษตร สวนหย่อม สวนไม้แขวน และสวนไม้ดัด   แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนเกษตร  มากเป็นอันดับที่ 1  ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร สวนหย่อม สวนไม้แขวน และสวนไม้เลื้อย และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้แขวน และเมื่อจำแนกตามรายข้อ  ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการประเมินผลในการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  โดยภาพรวม ก่อนการพัฒนา  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนไม้เลื้อย  มากเป็นอันดับที่ 1  ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่สวนเกษตรและสวนสมุนไพร และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนสมุนไพร และสวนหย่อม  แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนเกษตร มากเป็นอันดับที่ 1  ส่วนอันดับที่ 2 และ 3 ได้แก่ สวนไม้แขวน

3.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีความเห็นว่า  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม  พบว่า ก่อนการพัฒนา  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร  มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และสวนไม้แขวน และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้แขวน   แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้แขวน และเมื่อจำแนกตามรายข้อ   ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการประเมินผลในการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวม  ก่อนการพัฒนา  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนหย่อม  มากเป็นอันดับที่ 1   ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้แขวน สวนหย่อม  แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว   มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนหย่อม มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และอันดับ
ที่ 3 ได้แก่  สวนไม้เลื้อย 

3.3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   มีความเห็นว่า   มีการใช้แหล่งเรียนรู้   จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม  ก่อนการพัฒนา  มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนหย่อม มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร สวนหย่อม และสวนไม้แขวน และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนเกษตร  สวนไม้แขวน  สวนไม้เลื้อย และสวนไม้ดัด แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนสมุนไพร และสวนไม้แขวน และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้แขวน  และเมื่อจำแนกตามรายข้อ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการประเมินผลในการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  โดยภาพรวม ก่อนการพัฒนา  มีการใช้แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร  มากเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนเกษตร  สวนสมุนไพร สวนไม้แขวน และสวนไม้ดัด และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้ดัด  แต่หลังจากที่ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แล้ว   มีการใช้แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพร  มากเป็นอันดับที่ 1   ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่ สวนเกษตร และสวนไม้ดัด   และอันดับที่ 3 ได้แก่ สวนไม้เลื้อย

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : เวสต์แฮม 2-1 แมนฯ ซิตี้ [25]
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 [12]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [18]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [57]
ปืนส่อแววปลดเวนเกอร์พร้อมดึงอันเช่มาเสียบ [48]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม