ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน


• ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2553 เปิดอ่าน : 3156 / 0 ความเห็น


ก่อนที่จะสอนคนอื่น  ต้องเรียนรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ

อย่าทำตัวแบบ.....แม่ปู  ที่สอนลูกปูให้เดินตรง  ในเมื่อตัวเองยังเดินไม่ตรงเลย

ทำตัวแบบ.....สอนสังฆราช  ถึงจะดี  ถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง

วันนี้จะนำเสนอข้อคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งหมายถึง  การที่ครูผู้สอนเอง.....จะต้องพัฒนารูปแบบของการสอนของตนเอง.....ให้ชำนาญ...มีความถูกต้อง....เชื่อถือได้

1.  ถ้าครูต้องการฝึกนักเรียนให้เกิดทักษะใด  ครูเองต้องได้รับการฝึกทักษะนั้นให้เชี่ยวชาญ  เช่น  ทักษะกระบวนการทำงาน  โดย  กระบวนการกลุ่ม  ครูต้องหมั่นฝึกฝนให้มีทักษะนั้นตามวิธีการปฏิบัติ  และกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  เพื่อจะได้นำมาสอนอย่างแจ่มชัด  และช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้ทุกคน

2.  ครูผู้สอนต้องหมั่นศึกษา  ค้นคว้า  หาสิ่งแปลกใหม่ตามวิทยาการต่างๆในโลกของวิชาการให้ทัน  หมั่นฝึกฝน  ปรับปรุงตนเอง  ไปพร้อมๆกับการสอนนักเรียน  โดยตั้งปณิธานไว้ว่า  จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนจนตัวตาย  และจะไม่ยอมตาย  ถ้าทำแล้วยังไม่ดี

3.  ครูผู้สอนต้องอุทิศเวลา  เสียสละเวลา  ในการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่  นำมาทอลองใช้  เพื่อให้การเรียนการสอน  มีความน่าสนใจมากขึ้น  ความสามารถในตัวครู   ตลอดจนความถนัดและความสนใจในตัวครู  ควรนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วย  เพื่อให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวา  และเป็นตัวอย่างของการนำทักษะบูรณาการมาใช้ในชีวิตจริง

4.  ครูผู้สอน...ต้องตั้งมาตรฐานของตนเองให้สูง...ก่อน  ควรอ่านแหล่งข้อมูลดังนี้....พระบรมราโชวาท...พระราชบัญญัติการศึกษา ฯ....จรรยาบรรณวิชาชีพครู......ความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษา....ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ปรัชญา.....จิตวิทยา.....สังคมวิทยาการศึกษา.....ฯลฯ  แล้วคิดว่า...จะต้องทำให้ได้เต็ม 100  ทำได้เท่าไร  ก็ไม่ต้องกังวล  หากแต่ว่าท่านได้ทำ  ขอแต่เพียงให้ยึดมั่นศรัทธา  และก้าวหน้า...ไปพร้อม...กับอายุของท่านที่เพิ่มขึ้น  ในแต่ละปี

5.  การเป็นครูสอนภาษาที่ดี  นอกจากท่านจะต้องเป็นผู้รู้  มีความรู้ในด้านเนื้อหา  และทักษะการปฏิบัติ  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนแล้ว  ท่านต้องมีทักษะในการสอนด้วย

6.  ทักษะการสอน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เพิ่มขึ้น  ฝึกปฏิบัติตลอดเวลา  เพื่อให้รู้หลักการ  กระบวนการ  และเทคนิคต่างๆ  ในการฝึกฝนนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะที่ต้องการ

7.  ผิดเป็นครู  ทั้งครูและนักเรียน  ต่างก็เป็นมนุษย์ปุถุชน  บางครั้งก็ผิดพลาด  แต่ก็สามารถแก้ไข  ปรับปรุงข้อบกพร่องได้  ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  กล้าลองผิดลองถูก  เพราะเมื่อผิดแล้วย่อมแก้ไขได้    ยังดีกว่า  ไม่ยอมรับผิด  ปล่อยให้มีความผิดติดอยู่อย่างนั้น

8.  ครูควรสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง  มีการผ่อนคลาย  สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก  ยอมรับและไม่อายที่จะทำอะไรผิดพลาด  เมื่อนักเรียนกล้าแสดงออกจนเป็นธรรมชาติแล้ว  ครูผู้สอนจะเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียน  ทำให้สามารถซ่อมเสริมได้ถูกต้องเหมาะสม  และช่วยสนับสนุนนักเรียนทีมีศักยภาพสูง ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

9.  ครูบางท่านสอนนักเรียน  แบบสอนหนังสือ  มุ่งเน้นการสอนที่ต้องจบหนังสือ  หรือ  ครบหลักสูตร  แต่ไม่เน้นและพัฒนาครบทักษะ 3 ด้าน คือ  knowledge  process  attitude  นักเรียนจะมีปัญหาในอนาคต

10.  ครูควรพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี  ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ  ควรศึกษาวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย  เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเด็ก  และช่วยให้นักเรียนฝึกฝนซ้ำๆ  ได้โดยไม่เบื่อหน่าย  เช่น  ภาพ  แผนภาพ  บัตรคำ  เกม  เทป  ซีดีเพลง  ภาพยนตร์  คอมพิวเตอร์  บทเรียนมัลติมิเดีย  บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

เมื่อครูมีการพัฒนา  ผลของการพัฒนานั้น  ก็จะตกไปอยู่กับนักเรียนที่เป็นผลผลิตด้วย
 

11.  ในตัวของนักเรียนย่อมมีความแตกต่างกัน  ไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะเก่งหรืออ่อนก็ตาม  แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาของตน  ครูต้องใช้เวลาสังเกต  ค้นหาให้พบสาเหตุ  และค้นให้พบหนทางแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ 

มองหาความถนัดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  สอนให้นักเรียนรู้จักนำภาษาไปบูรณาการกับความถนัดส่วนตัว  ให้โอกาสและส่งเสริมทุกคนให้ทำงานดีที่สุด  เพื่อพัฒนาตนเองตามที่มีและเป็น....ให้เต็มศักยภาพ  เพื่อให้ได้รับการยอมรับและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม

12.  ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Child Center  ครูจะต้องศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเสียก่อน  ดังนั้นขั้นตอนของการสอน  แบบ 3Ts  ( Test...Teach...Test )  จึงจะเป็น  รูปแบบของการสอนที่จะนำมาใช้

T 1  .....  คือ...การทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน  ระดับทักษะของนักเรียนที่มีอยู่  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียนด้วย  เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาและสื่ออุปกรณ์  และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของนักเรียน 

T 2  .....  คือ...โดยใช้ขั้นตอนการสอนของ  3Ps  ( Presentation  Process  Product)  จากนั้น

T 3  .....  คือ...คือการประเมินผล  เปรียบเทียบกับสอนทดสอบครั้งแรกคือ T1

13.  นักเรียนที่มาโรงเรียนทุกคนนี้...ทุกคนมีความอยากรู้อยากเรียน...และอยากมีประสบการณ์..สุดท้ายต้องการพบกับความสำเร็จ  

ดังนั้น  นักเรียนจะเกิดความรักและศรัทธาในตัวครู  โรงเรียน  ก็สืบเนื่องมาจากที่ครูเอาใจใส่  ช่วยเหลือ  และให้กำลังใจแก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

14.  นักเรียนจะมีความรักในการเรียนรู้  และเรียนรู้อย่างมีความสุข  มองเห็นทางที่จะก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ  มีความต้องการประสบความสำเร็จ   ผู้บริหารของโรงเรียนแห่งนั้น  ควรต้องเอื้อปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นให้ได้

15. ขออนุญาต  เลยไปถึง  การบริหารงานของโรงเรียน  เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกัน  ซึ่งจะสรุปได้ว่า...

โรงเรียนจะพัฒนาได้ดีถ้า.....

*****มีครูที่ใส่ใจด้านวิชาการ  และมุ่งพัฒนาในการเรียนการสอน

*****มีผู้บริหารที่สนับสนุนปัจจัยด้านการเรียนรู้

*****มีผู้ปกครองให้การสนับสนุน

โรงเรียนต้องสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพให้ได้  เมื่อผู้ปกครองเห็นว่า  นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  ก็จะพึงพอใจและสนับสนุน  โรงเรียนก็จะเติบโต  ซึ่งการเติบโตที่กล่าวถึงนี้  มิใช่การมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนเกินพอดี  แต่...หมายถึง  การที่นักเรียนมีคณภาพสูงขึ้น  และ...โรงเรียนมีปัจจัยเอื้อการเรียนรู้พร้อมมูลขึ้น 

16.  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม  เช่น

***ช่วงต้นปี  จัดสอนวางพื้นฐาน  หรือ  ฟื้นฟูความรู้ให้นักเรียน

***ระหว่างปี  จัดกิจกรรมให้นักเรียนให้เด็กได้รู้ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ  ได้ทดลองทำ  กิจกรรมตามความสนใจ  ได้สั่งสมประสบการณ์  และได้ทดสอบศักยภาพของตนเองตามความถนัด

***การจัดค่ายภาษาอังกฤษ  ควรทำเมื่อเด็กมีพื้นฐานความรู้และทักษะใช้การได้แล้ว  จึงควรจัดตอนช่วงปลายภาคเรียนหรือ  ปลายปี

17.  ผู้บริหารควรพัฒนาเทคโนโลยี  ที่ใช้รวมกันทั้งโรงเรียน  เช่น  ห้องมัลติมิเดียส่วนกลาง  เพราะการเรียนการสอน  ในปัจจุบัน  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โรงเรียนต้องตามโลกภายนอกให้ทัน  นักเรียนจะได้สร้างผลงานที่สอดคล้องกับยุคสมัย  และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ในปัจจุบัน

โรงเรียนอาจขอการสนับสุนนจากผู้ปกครองนักเรียน  หรือหน่วยงานเอกชนที่มีศักยภาพ  ให้เป็นผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ในโรงเรียน  และช่วยอบรมการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

18.  เมื่อโรงเรียนมีเทคโนโลยี  เข้าในโรงเรียน  ควรจัดการอบรมให้ครูทุกคนใช้ให้เป็น  และควรให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ในการเรียนรู้ด้วย

19.  การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน  ควรเน้นที่.....การพัฒนาที่ตัวครู...ครูต้องมองปัญหาให้เห็น  ต้องวิจัยเป็น  ในระยะเริ่มแรก  อาจจะเป็นการสังเกต  และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น  เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์  ระบุปัญหา  หาแนวทางแก้ไขตามหลักวิชา  อาจปรึกษาผู้รู้  หรือร่วมกันทำเป็นกลุ่ม  คิดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเป็นกระบวนการ  เมื่อทำแล้วก็บันทึกเหตุการณ์  และผลของการปฏิบัติไว้  อาจต้องใช้เวลาหลายเดือน  หลายปี  แต่...ได้ผลคุ้มค่าทั้งแก่ตัวครู  และตัวนักเรียนด้วย

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เรื่องสั้น"ได้ใจ..ได้งาน" [24]
เรื่องสั้้น "พลังบุญ...วงล้อแห่งกาลเวลา ” [43]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [31]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [27]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [35]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม