ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ


• แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2553 เปิดอ่าน : 18391 / 0 ความเห็น


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กับนวัคกรรม CAI.....

แผนการจัดการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                    6ชั้นประถมศึกษาปีที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                             เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ฤดูกาล (ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก)                     เวลา    1 ชั่วโมง
_______________________________________________________________________________
                         
1. สาระสำคัญ
                โลกที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีดิน หิน น้ำ และอากาศเป็นส่วนประกอบ         ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
                ว1.1 สังเกต อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่
ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน ทิศ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                ว 1.2 สืบค้นข้อมูล   อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ     ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
 
3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                3.1 สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
                3.2 สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดฤดูกาล สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า
                3.4 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                4.1 อธิบายลักษณะของโลกได้
                4.2 บอกส่วนประกอบต่างๆของโลกได้
                4.3 อธิบายการเคลื่อนที่ของโลกได้
 
5.  สาระการเรียนรู้
                ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (เทคนิค TGT)
 
                1. ขั้นนำ
                     1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของโลก   โดยสังเกตจากลูกโลกจำลองที่
นำมาให้นักเรียนศึกษา
      1.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของโลกว่า    ถ้าโลกมีรูปร่างแบนเหมือน
จานจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราเดินทางรอบโลก
                     1.3 ครูทบทวนกระบวนการกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม                 
      1.4 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                1.4.1 อธิบายลักษณะของโลกได้
                                1.4.2  บอกส่วนประกอบต่างๆของโลกได้
                                1.4.3  อธิบายการเคลื่อนที่ของโลกได้   
                     1.5 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
                2. ขั้นสอน
                     2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล
                     2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                     2.3 นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยดูจากเฉลยท้ายบทเรียน
                3. ขั้นจัดทีม 
                     3.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนโดยใช้สัดส่วน 1 : 2 : 1 แล้วให้นักเรียนเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม
                     3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ประเมินความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก ของสมาชิกในกลุ่ม โดยให้เด็กเก่งอธิบายเพิ่มเติม และตั้งคำถามกับสมาชิก
                     3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิก ที่ได้รับจากการศึกษา    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เพื่อเตรียมการแข่งขัน
                4. ขั้นการแข่งขัน
                     4.1 ครูจัดโต๊ะแข่งขันจำนวน 4 โต๊ะ
                     4.2 ครูอธิบายรายละเอียดถึงการแข่งขันแต่ละโต๊ะ ซึ่งในแต่ละโต๊ะจะมีแบบทดสอบอยู่จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนพิจารณาร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มกันเองว่า โต๊ะใดสมควรส่งใครเข้าร่วมแข่งขัน
                     4.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปแข่งขันตามโต๊ะต่างๆ
                     4.4 ให้นักเรียนแต่ละโต๊ะตรวจสอบผลการแข่งขันกับเฉลย และจัดลำดับผลการแข่งขันเป็นคะแนน แล้วนำคะแนนกลับสู่กลุ่มเดิม
                     4.5 เลขานุการกลุ่มรวมคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม ประธานนำเสนอคะแนนหน้าชั้น
                     4.6 ครูให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ
                5. ขั้นสรุป
                     นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป ผลการทำแบบทดสอบที่ใช้ในการแข่งขัน โดยให้ตัวแทนที่ออกไปแข่งขันมานำเสนอต่อสมาชิก
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
                7.1 ลูกโลกจำลอง
                7.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล เนื้อหาย่อยเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก
                7.3 คอมพิวเตอร์
                7.4 แบบทดสอบประจำโต๊ะแข่งขัน จำนวน 4 โต๊ะ
 
8. การวัดและประเมินผล
                8.1 สิ่งที่จะประเมิน
                     8.1.1 ความรู้เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก
                     8.1.2 กระบวนการกลุ่ม
                     8.1.3 คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ
                8.2 วิธีการประเมิน
                     8.2.1 ทดสอบความรู้เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก
                     8.2.2 สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.2.3 สังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
                8.3 เครื่องมือประเมิน
                     8.3.1 แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลก
                     8.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
                8.4 เกณฑ์การประเมิน
                     8.4.1 นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
                     8.4.2 นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
                     8.4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
แผนการจัดการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                   6ชั้นประถมศึกษาปีที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                                เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฤดูกาล (ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร)                                              เวลา    1 ชั่วโมง
_______________________________________________________________________________
                         
1. สาระสำคัญ
                การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนั้น ทำให้โลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน บริเวณบนพื้นโลกที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์จะได้รับแสงตรง และบริเวณที่พื้นที่ไม่ได้รับแสงตั้งฉากก็จะได้รับแสงเฉียง จึงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ฤดูกาลต่างๆตามมา
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
                ว1.1 สังเกต อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่
ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน ทิศ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                ว 1.2 สืบค้นข้อมูล   อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
 
3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                3.1 สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
                3.2 สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดฤดูกาล สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า
                3.4 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                4.1 อธิบายการเกิดฤดูกาลในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้
                4.2 บอกผลจากการที่โลกได้รับแสงตั้งฉากและแสงเฉียงจากดวงอาทิตย์ได้
 
                 
5.  สาระการเรียนรู้
                ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (STAD)
 
                1. ขั้นนำ
                     1.1 ครูชี้แจงคะแนนพื้นฐานจากการแบ่งกลุ่มแข่งขัน ในชั่วโมงที่แล้ว เรื่องลักษณะและการเคลื่อนที่ของโลกมาเป็นคะแนนฐาน แล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนฐานลงในแบบบันทึกคะแนนของกลุ่ม 
      1.2 นักเรียนกำหนดบทบาทของสมาชิกลงในแบบบันทึกการกำหนดบทบาทด้วย
                     1.3 ครูนำภาพการแต่งกายของชาติต่างๆ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่า การแต่งกายแบบต่างๆน่าจะมีสภาพอากาศเช่นไร            
      1.4 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                1.4.1 อธิบายการเกิดฤดูกาลได้
                                1.4.2  บอกผลจากการเกิดฤดูกาลต่างๆได้      
2. ขั้นสอน
                     2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล
                     2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                     2.3 นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยดูจากเฉลยท้ายบทเรียน  แล้วบันทึกผลคะแนนของตนเองไว้
                     2.4 นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มของตนเอง    แล้วนำเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร มาร่วมอภิปรายภายในกลุ่มโดยเรียงลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อ บันทึกเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม
                     2.5 นักเรียนนำคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม
                     2.6 ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน    
                3. ขั้นสรุป
                     4.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากนั้นครูให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของนักเรียน
                     4.2 ครูตรวจผลคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน เรื่องฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม และนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานที่กำหนดไว้ 
                     4.3 นำคะแนนการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคนมารวม แล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ครูนำคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาปิดประกาศที่บอร์ดเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ กลุ่มใดได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ครูให้คำชมเชยและรางวัลตามที่กำหนด
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
                7.1 ภาพการแต่งกายของชาติต่างๆ
                7.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล เนื้อหาย่อยเรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร
                7.3 คอมพิวเตอร์
               
8. การวัดและประเมินผล
                8.1 สิ่งที่จะประเมิน
                     8.1.1 ความรู้เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร
                     8.1.2 กระบวนการกลุ่ม
                     8.1.3 คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์
                8.2 วิธีการประเมิน
                     8.2.1 ทดสอบความรู้เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร
                     8.2.2 สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.2.3 สังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
                8.3 เครื่องมือประเมิน
                     8.3.1 แบบทดสอบ เรื่อง ฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไร
                     8.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
                8.4 เกณฑ์การประเมิน
                     8.4.1 นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
                     8.4.2 นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
                     8.4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
แผนการจัดการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                   6ชั้นประถมศึกษาปีที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                           15 ชั่วโมงเวลา 
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ฤดูกาล (ฤดูในประเทศไทย)                                             เวลา    1 ชั่วโมง
_______________________________________________________________________________
                         
1. สาระสำคัญ
                ลมมรสุม คือลมประจำฤดูของไทย เกิดขึ้นเพราะอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ระหว่างมวลอากาศในเขตพื้นดินกับพื้นน้ำในแต่ละฤดูกาล  จึงเกิดการไหลเวียนของอากาศ ระหว่างพื้นน้ำกับพื้นดินลมมรสุมนี้  มีกำลังอ่อนบ้างแรงบ้าง  ขึ้นอยู่กับแนวร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
                ว1.1 สังเกต อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่
ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน ทิศ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                ว 1.2 สืบค้นข้อมูล   อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
 
3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                3.1 สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
                3.2 สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดฤดูกาล สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า
                3.4 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                4.1 อธิบายการเกิดฤดูกาลในประเทศไทยได้
                4.2  บอกอิทธิพลของลมมรสุมที่ประเทศไทยได้รับได้อย่างถูกต้อง
                 
5.  สาระการเรียนรู้
                ฤดูในประเทศไทย
6. กิจกรรมการเรียนรู้ ( TAI )
 
                1. ขั้นที่ 1
                     1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มแบบคละกัน โดยมีเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อนในอัตราส่วน 1: 2 : 1 โดยให้มีการซ้ำของสมาชิกจากการแบ่งกลุ่มชั่วโมงที่แล้วน้อยที่สุด
      1.2 นักเรียนกำหนดบทบาทของสมาชิกลงในแบบบันทึกการกำหนดบทบาทด้วย
2. ขั้นที่ 2
                     2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว   เป็นการทบทวนความรู้เดิม เพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ พร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง ฤดูในประเทศไทย ให้นักเรียนทราบ        
      2.2 ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหา จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล เนื้อหาย่อย เรื่องฤดูในประเทศไทย แล้วทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียนพร้อมตรวจสอบผลคะแนนด้วยตนเอง บันทึกผลคะแนนของตนเองไว้
3. ขั้นที่ 3
      3.1 นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มของตนเอง แล้วนำผลคะแนนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฤดูในประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเพื่อตรวจสอบ อธิบายข้อสงสัย 
      3.2 นักเรียนคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ ทำแบบฝึกหัดจากกิจกรรมท้ายบทได้ต่ำกว่า 80 % ให้กลับไปศึกษาเนื้อหา จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฤดูในประเทศไทยอีกครั้ง   แล้วทำแบบฝึกหัดจนผ่าน 80 %
                4. ขั้นที่ 4
                     4.1 นักเรียนในกลุ่มนำคะแนนของแต่ละคนที่ได้จากการทดสอบ มารวมกันภายในกลุ่ม
ถ้าสมาชิกในกลุ่มมีไม่เท่ากัน ให้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
                     4.2 เลขานุการกลุ่ม บันทึกผลคะแนนนำเสนอหน้าชั้นเรียน
                5. ขั้นที่ 5
                     5.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน บันทึกเป็นองค์ความรู้ของตนเอง
                     5.2 กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะติดประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าชั้นเรียน
                     5.3 นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1 ฤดูกาล จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 10 ข้อ โดยต่างคนต่างทำไม่มีการช่วยเหลือกัน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน เมื่อศึกษาบทเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ตอนที่ 1 ฤดูกาล จบตอนแล้ว 
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
                7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศตอนที่ 1 ฤดูกาล เนื้อหาย่อย    ฤดูในประเทศไทย
                7.2 คอมพิวเตอร์ 
               
8. การวัดและประเมินผล
                8.1 สิ่งที่จะประเมิน
                     8.1.1 ความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล
                     8.1.2 กระบวนการกลุ่ม
                     8.1.3 คุณลักษณะด้านความมีวินัย
                8.2 วิธีการประเมิน
                     8.2.1 ทดสอบความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล
                     8.2.2 สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.2.3 สังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัย
                8.3 เครื่องมือประเมิน
                     8.3.1 แบบทดสอบ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 1 ฤดูกาล
                     8.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัย
                8.4 เกณฑ์การประเมิน
                     8.4.1 นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
                     8.4.2 นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
                     8.4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความมีวินัยอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
แผนการจัดการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                    6ชั้นประถมศึกษาปีที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                          15 ชั่วโมงเวลา 
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม (ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์)เวลา 1 ชั่วโมง
_______________________________________________________________________________
                         
1. สาระสำคัญ
 
                ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ซึ่งเป็นบริวารของโลก มีการหมุนรอบตัวเอง โคจรรอบโลกและโคจรรอบดวงอาทิตย์   มีอิทธิพลต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมาย 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
                ว1.1 สังเกต อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่
ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน ทิศ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                ว 1.2 สืบค้นข้อมูล   อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
 
3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                3.1 สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
                3.2 สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดฤดูกาล สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                3.3  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ   ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า
                3.4 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                4.1 บอกลักษณะของดวงจันทร์ได้
                4.2  อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้
 
5.  สาระการเรียนรู้
                ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ ( STAD )
 
                1. ขั้นนำ
                     1.1 ครูชี้แจงคะแนนพื้นฐานจากการทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1 เรื่องฤดูกาล มาเป็นคะแนนฐาน แล้วให้นักเรียนบันทึกคะแนนฐานลงในแบบบันทึกคะแนนของกลุ่ม 
      1.2 นักเรียนกำหนดบทบาทของสมาชิกลงในแบบบันทึกการกำหนดบทบาทด้วย
                     1.3 ครูนำภาพดวงจันทร์ในลักษณะต่างๆ   บ้างเว้าแหว่ง บ้างสว่างครึ่งดวง   บ้างสว่างเต็มดวงมาร่วมอภิปราย ถึงรูปร่างและลักษณะของดวงจันทร์            
     1.4 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนของดวงจันทร์ ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                1.4.1 บอกลักษณะของดวงจันทร์ได้
                                1.4.2  อธิบายการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้
                     1.5 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ
2. ขั้นสอน
                     2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนของดวงจันทร์ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 2 ข้างขึ้นข้างแรม
                     2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                     2.3 นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ โดยดูจากเฉลยท้ายบทเรียน แล้วบันทึกผลคะแนนของตนเองไว้
                     2.4 นักเรียนแต่ละคนกลับเข้ากลุ่มของตนเอง แล้วนำเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ มาร่วมอภิปรายภายในกลุ่มโดยเรียงลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อ บันทึกเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม
                     2.5 นักเรียนนำคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม
                     2.6 ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน    
                3. ขั้นสรุป
                     4.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ จากนั้นครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของนักเรียน
                     4.2 ครูตรวจผลคะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท้ายบทเรียน เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์  จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในแบบบันทึกคะแนนกลุ่ม และนำคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานที่กำหนดไว้ 
                     4.3 นำคะแนนการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคนมารวมแล้วเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ครูนำคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาปิดประกาศที่บอร์ดเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ กลุ่มใดได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ครูให้คำชมเชยและรางวัลตามที่กำหนด
 
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
                7.1 ภาพดวงจันทร์ในลักษณะต่างๆ
7.2 คอมพิวเตอร์
                7.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 2 ข้างขึ้นข้างแรม เนื้อหาย่อยเรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
               
8. การวัดและประเมินผล
                8.1 สิ่งที่จะประเมิน
                     8.1.1 ความรู้เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
                     8.1.2 กระบวนการกลุ่ม
                     8.1.3 คุณลักษณะด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
                8.2 วิธีการประเมิน
                     8.2.1 ทดสอบความรู้เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
                     8.2.2 สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.2.3 สังเกตพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
                8.3 เครื่องมือประเมิน
                     8.3.1 แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์
                     8.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
                     8.3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
                8.4 เกณฑ์การประเมิน
                     8.4.1 นักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
                     8.4.2 นักเรียนมีพฤติกรรมกลุ่มอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
                     8.4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
แผนการจัดการเรียนรู้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                    6ชั้นประถมศึกษาปีที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ                             เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม (คืนเดือนเพ็ญ)                                               เวลา 1 ชั่วโมง
_______________________________________________________________________________
                         
1. สาระสำคัญ
 
                ข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะที่เปลี่ยนตำแหน่ง จึงสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้น จนสว่างเต็มดวงเรียกว่า ข้างขึ้น      
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
                ว1.1 สังเกต อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่
ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน ทิศ และปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว    ข้างขึ้นข้างแรม    ฤดูกาล    สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                ว 1.2 สืบค้นข้อมูล   อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
 
3.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                3.1 สังเกตและอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม
                3.2 สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดฤดูกาล สุริยุปราคา จันทรุปราคา
                3.3 สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า
                3.4 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                4.1 อธิบายลักษณะของคืนเดือนเพ็ญได้
                4.2 บอกถึงระยะเวลาของคืนเดือนเพ็ญได้
               
5.  สาระการเรียนรู้
                คืนเดือนเพ็ญ
6. กิจกรรมการเรียนรู้   (เทคนิค TGT)
 
                1. ขั้นนำ
                     1.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของดวงจันทร์ที่มีแสงสว่าง
     1.2 ครูทบทวนกระบวนการกลุ่มขณะปฏิบัติกิจกรรม                  
     1.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผลในการเรียนการสอนเรื่อง คืนเดือนเพ็ญ ซึ่งนักเรียนจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                                1.3.1 อธิบายลักษณะของคืนเดือนเพ็ญได้
                                1.3.2 บอกถึงระยะเวลาของคืนเดือนเพ็ญได้
               
                2. ขั้นสอน
                     2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาเรื่อง คืนเดือนเพ็ญ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่ 2 ข้างขึ้นข้างแรม
                     2.2 ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                     2.3 นักเรียนแต่ละคน ตรวจสอบผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยดูจากเฉลย

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น [12]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดภาษาไทยหรรษากับ ๘ มาตราตัวสะกด [23]
Penguin 3.0 ปล่อยออกมาแล้ว มันมาเพื่อกวาดล้าง! [24]
{{แชร์ด่วน}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน [30]
แบบฝึกทักษะ ชุด สนุกล้ำกับคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [38]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม