ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การบริหารการเปลี่ยนแปลง


• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2553 เปิดอ่าน : 6274 / 10 ความเห็น


  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Change Management

เรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงมานานมากแล้ว และได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อแนวคิดของการจัดการคุณภาพ( TQM: Total Quality Management )ถูกนำมาใช้ในการจัดการคุณภาพของการบริหารองค์การในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเมื่อนำแนวคิดนี้มาใช้ทุกส่วนขององค์การย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้ และปัญหาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาของหลายๆองค์การร่วมถึงองค์การการศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน

แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ศาสตราจารย์ John P.Kotter แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในองค์การต่างๆ และนำเสนอแปดขั้นตอนในการจัดการบริหารให้ประสบความสำเร็จในหนังสือ พัฒนาแนวคิดนี้โดยให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล โดยออกหนังสือเรื่อง The Heart Of Change ร่วมกับผู้เขียนอีกรายหนึ่งคือ Dan Cohen แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้และได้ผลเป็นที่หน้าพอใจ ทำให้แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับความนิยมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศในปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าหลักการและแนวคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยทั้งจากภาควิชาการของหลายสถาบันการศึกษา และภาคปฏิบัติจากองค์การต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจมีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแนวคิดของการบริหารการเปลี่ยนแปลงทุกแนวทางขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงในองค์การนั้นๆ

ในการเปลี่ยนแปลงขององค์การต่างๆในเมืองไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งซึ่งโดยมากแล้วจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายขององค์การ หรือผู้นำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์การความต้องการของผู้รับบริการ และสังคมที่มีบริบทต่อองค์การนั้น

องค์การที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นองค์การที่ถูกจับตามองอย่างมากคือองค์การการศึกษานั้นเอง ผู้บริหารองค์การการศึกษาต้องคอยตอบคำถามกับสังคมอยู่เสมอว่าทำไมองค์การต้องเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์การแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบาง รวมทั้งใครบางที่มีบทบาทและหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษา ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามักนิยมใช้คำพูดกันติดปากว่า “ปฏิรูปการศึกษา” การปฏิรูปการศึกษาแต่ระครั้งมักจะมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน

การปฏิรูปการศึกษา เพื่อคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกาศไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ 4 ใหม่ โดยวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”ภายใต้แนวทางที่เรียกว่า สี่ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย

ใหม่ที่หนึ่ง     คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี     มีความสุข ดำรงรักษาความเป็นไทย และรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก

ใหม่ที่สอง      คือ  การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น ให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ใหม่ที่สาม      คือ  การพัฒนาสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป

ใหม่ที่สี่           คือ  การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อที่ให้การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว และเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล

ในการปฏิรูปการศึกษาแต่ละครั้งทุกส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์การที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพราะทุกส่วนของงหน่วยงานการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่เปลี่ยนแปลงแล้วมองเห็นชัดเจนคือโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแค่เมื่อนโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษายังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สถานศึกษานั้นๆมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ในงานเขียนนี้ผู้เขียนเสนอข้อมูลในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในสถานศึกษา และเป็นผู้นำที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษามักจะพบกับอุปศักดิ์ในการเปลี่ยนแปลงเสมอดังนั้นผู้เขียนจึงมีข้อแนะนำในการเป็นผู้บริหารบนความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนี้

ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรและโครงสร้างของสถานศึกษาพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้

·     ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถได้รับการยอมรับ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานแบบทั้งองค์การตามแนวคิดของผู้บริหารสามารถเกิดขึ้นอย่างได้ผลและรวดเร็ว นั้นเป็นเพราะความมั่นใจและความยอมรับนับถือที่สมาชิกมีต่อผู้บริหารของตน ดังนั้นผู้บริหารควรจะทำการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงาน

·     ผู้บริหารควรสร้างความรู้สึกที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคคลในสถานศึกษา ในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเกิดขึ้นจากความไม่พอใจในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แบบเดิม ดังนั้นผู้บริหารควรแสดงให้บุคคลในองค์การรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เดิมหรือมีความรู้สึกกลัวว่าหากไม่ทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่จะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะบุคคลในสถานศึกษาเข้าใจถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง

·     ผู้บริหารควรรับฟังสิ่งที่บุคลากรทุกคนพูดและให้อำนาจแก่บุคลากร เมื่อผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรพูดและรับฟังอย่างใส่ใจ จะช่วยให้บุคลากรรู้สึกมีความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ยินดีให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ทุกคนมีเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น บอกเล่าปัญหาที่ตนมองเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรว่าสามารถมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่แตกต่างจากผู้บริหารได้

ในการบริหารบนความเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะเป็นเพียงผู้ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงไม่พอต้องเป็นผู้บริหารที่มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบด้วยซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

·     การสร้างทีมเจ้าภาพ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เป็นผลตามที่วางเป้าหมายไว้ อาจต้องต้องมีทีมเจ้าภาพหลายส่วนงานหากงานมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน

·             การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนในโรงเรียนเข้าใจร่วมกัน โดยใช้การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์ เป็นการนำไปสู่การสร้างความรู้สึกต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง  และสามารถช่วยสร้างให้เกิดความรู้สึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

·             การวางแผนและกำหนดตัวชี้วัด เป็นการกำหนดว่าต้องมีกิจกรรมงาน หรือการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง ที่ต้องทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงซึ่งกิจกรรมงาน หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ บางครั้งเรียกว่า Change Initiative  และการวัดผลสำเร็จจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบสามารถกำหนดความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

·             การพัฒนาโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและทุกคนในสถานศึกษา ต้องพิจารณาก่อนว่าโครงสร้างของสถานศึกษาในขณะนี้สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ทั้งนี้โครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ทั้งนี้ โครงสร้างที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การพัฒนาบุคลากร ระบบการให้รางวัล และการทำงานเป็นทีมที่จำเป็น และเอื้อต่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

·             ดำเนินการและหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรคำนึงถึงเป้นอย่างยิ่ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลและราบรื่น คือ 1)สื่อสารอย่างต่อเนื่อง   2)ลดแรงต้าน สร้างแรงสนับสนุน 3)ฉลองชัยชนะระหว่างทาง และ สร้างความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้ยั่งยืน ด้วยการใช้นโยบาย ระบบ และโครงสร้างของสถานศึกษา

จงเป็นนักฝัน

บอกเพื่อนร่วมงานถึงความฝันของท่าน

อธิบายให้คนเหล่านั้นเข้าใจถึงเหตุผลของความฝัน

พร้อมทั้งชี้ทางที่สามารถไปถึงฝันนั้น

บทประพันธ์  รศ. สุเทพ พงศ์  ศรีวัฒน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

บรรณานุกรม

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคระกรรมการการ(2553).ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง .โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ความฝัน ต่างจากจินตนาการ อย่างไร [26]
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการหาร รายวิชา ค14101 สำหรับนักเรียนช [31]
[FREE LOAD] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร callcenter แนวข้อสอบ ธ.กส. callcen [47]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ [27]
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (21110)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [56]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
Crazy beachnew

เกมส์ Crazy Beach เกมสนุกๆ จาก http://www.gupp.com ลองเล่นกันเลย

เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ เกมส์นี้เราจะต้องดูคำศัพท์ที่กำหนดให้ แล้วเลื่อนคำวงให้ถูกต้อง เกิดเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆที่มีขึ้นให้
เกมส์ซูโม่new
เกมส์ซูโม่ เกมส์ต่อสู้แบบญี่ปุ่น มวยปล้ำซูโม่ ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์รถโฟร์วิลล์new
เกมส์รถโฟร์วิลล์ เกมส์สนุกสุดมันส์ ขับรถโฟร์วิลล์ไต่เขากันที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม