ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน


• โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2553 เปิดอ่าน : 14301 / 0 ความเห็น


ชื่อเรื่อง                                    รายงานการประเมินโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

                                                เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์นอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางสาวเครือมาศ  ร่มโพธิ์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ        9 พ.ย. 2550 -  31 มี.ค. 2553

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทร์นอก โดยใช้รูปแบบ CIPP Model 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนวัดจันทร์นอก กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน ผู้ปกครองเครือข่าย นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2550 – 2552 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบประเมินรวม 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ ในการประเมินครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำอธิบาย


 

สรุป

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทร์นอก โดยใช้รูปแบบ CIPP Model สรุปผลดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ มีการประสานงานกับชุมชน องค์กรหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการบรรจุกิจกรรม/ โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี จัดกิจกรรม/โครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐานการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการ มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว กิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องกับขนบประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดจนเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของบุตรหลาน โดยสรุปแล้วมีสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมหรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โรงเรียนมีการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ในกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอันประกอบไปด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม มีการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนสนับสนุน ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนแลหน่วยงานอื่น มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ มีความร่วมมือของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ นักเรียนและบุคลากรมีความสำคัญในการดำเนินการ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งบุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ เหล่านี้ มีความพร้อมหรือความเพียงพอเหมาะสมในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหาร โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน มีรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม / โครงการของครูผู้รับผิดชอบ  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม / โครงการอย่างสม่ำเสมอ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามงานดำเนินกิจกรรม / โครงการอย่างสม่ำเสมอ ครูมีแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ครูมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งโดยสรุปแล้วมีความพร้อม ความเหมาะสมในด้านกระบวนการบริหารในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับความดับมากที่สุดนั่นคือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว  นักเรียนมีอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัย นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาดร่างกาย นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ  นักเรียนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการมีการดำเนินงานทุกกิจกรรม โรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ในด้านบุคลากร วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนพัฒนาการผู้เรียน โรงเรียนมีการรายงานผลความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ สมาชิกชุมชนมีความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว  สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

1. กิจกรรมทันตสาธารณสุข พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการในด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ การให้ความสำคัญและตระหนักร่วมกัน ได้รับความร่วมมือของครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้รับความร่วมมือของบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลเพียงพอ มีการจัดห้องพยาบาลเป็นสัดส่วน การส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วยไปสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที มีการประสานงานเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพและวัคซีนป้องกันโรค และมีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50)

2. กิจกรรมอบรมนักเรียนสาธารณสุขมูลฐานในโรงเรียน (อ.ส.ร.) พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการในด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและดำเนินงาน ให้ความสำคัญและตระหนักร่วมกันในการดำเนินงาน ได้รับความร่วมมือของครู และบุคลากรในโรงเรียนในการดำเนินงาน มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน มีหน่วยงานองค์กรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศกำกับ และสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.71)

3. กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการในด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ การให้ความสำคัญและตระหนักร่วมกันในการดำเนินงาน การจัดข้อมูลสารสนเทศของโครงการ การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ จากสถานพยาบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม และมีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.80)

4. กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการในด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ การบริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ และสะอาดปลอดภัย นักเรียนมีมารยาทและสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร การรักษาความสะอาดสถานที่รับประทานอาหาร และการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.72)

5. กิจกรรมโครงการปลอดยาเสพติด พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการในด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ การให้ความสำคัญและตระหนักร่วมกันในการดำเนินงาน ตามกิจกรรมโครงการ การให้ความร่วมมือของครูผู้สอนในการดำเนินกิจกรรม การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการด้านการป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ครูมีสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน หน่วยงานองค์กรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการนิเทศกำกับและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ การประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.77)

6. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการในด้าน การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ การจัดทำปฏิทิน/แผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วมให้ถูกสุขลักกษณะ การจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการใช้เครื่องเล่นอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในโรงเรียน และการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับ มากที่สุด (  

 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [30]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [30]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [21]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [25]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [25]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม