ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)


• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน : 7770 / 0 ความเห็น


บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ        รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดโสภณาราม   (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)

ชื่อผู้เสนอผลงาน                 นางสาวสุรีรัตน์   นันท์ธนะวานิช

ระยะเวลาที่ทำการประเมิน   พฤษภาคม 2550 – พฤษภาคม 2551

 

             การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการด้านบริบท/ สภาพแวดล้อม (Context)     ด้านปัจจัยพื้นฐาน(Input)  ด้านกระบวนการดำเนินงาน(Process)   และ   ด้านผลผลิตของโครงการ(Product)    โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  วิธีการศึกษาใช้วิธีการเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีจำนวนทั้งสิ้น 200 คนประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 82 คน   ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  82 คน  ครูจำนวน  25  คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  11  คน  โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 5 ฉบับ  แบบสังเกต จำนวน 1 ฉบับ  และแบบทดสอบจำนวน 1 ฉบับ   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเสร็จสิ้นโครงการ    วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   ค่าร้อยละ และค่า T-Test

ผลการประเมิน

1) ผลการประเมินด้านบริบท/ สภาพแวดล้อม  (Context) พบว่า  ครูและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า   หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน     มีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน   นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร       นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ความต้องการของนักเรียน   ชุมชนและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน    โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่า เฉลี่ย   3.93   2) ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input) พบว่า   ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า   แหล่งทรัพยากร  บุคคลากร    อาคารสถานที่  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อมที่จะดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก   มีค่าเฉลี่ย  3.81     3)  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  (Process)     พบว่า     ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า   ขั้นตอนกระบวนการการประสานงาน  การนิเทศ   กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล   การปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน     มีความเหมาะสมและมีการปฏิบัติได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย  3.70     4)  ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product)  พบว่า  ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นต่อลักษณะพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน   ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก   มีค่าเฉลี่ย  3.73  และเมื่อวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพบว่า   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการประเมินด้านผลผลิต     พบว่า   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนาและลักษณะที่สำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติที่ดี  มีลักษณะพฤติกรรมทาง ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้  นักเรียนเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ    จนทำให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานทำให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น     โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)  จึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในของสังคมและประเทศชาติ    จึงควรให้มีการพัฒนาและปฏิบัติโครงการนี้ไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยวิธีการสอนอ่ [4]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดนตรีแสนสนุก สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [33]
วงการ SEO เผย Penguin 3.0 ปล่อยออกมาแล้ว! [31]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ [27]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ [42]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ไอ้แมงมุมnew
เกมส์ไอ้แมงมุม เกมไอ้แมงมุม มาเล่นเกมส์ไอ้แมงมุมออนไลน์กัน เป็นเกมไอ้แมงมุมชักใยไต่ไปตามเมืองต่างๆ เราต้องช่วยไอ้แมงมุมไต่ไปให้ได้น่ะครับ ลองเล่นกันดูครับ
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์เรียงเพชรnew
เกมส์เรียงเพชร เกมส์นี้เราจะต้องทำภารกิจเรียงเพชรให้ถูกต้อง สีเดียวกัน อยู่ติดกัน จะถูกทำลายหายไป ทำให้เร็ว และทันเวลา
เกมส์หอยทาก Snail Bobnew
ช่วยนี้หอยทากไต่ แต่มีชีวิตชีวาทำให้การเดินทางไปยังประกายใหม่ของเขา ใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในบ๊อบหอยทากผ่านสถานที่ก่อสร้างอันตราย!
เกมส์แข่งรถ4x4new
เกมส์แข่งรถ 4x4 มาตะลุยสนามแข่งรถสุดมันส์กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม