ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ รับสมัครครูฟิสิกส์


• โรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ รับสมัครครูฟิสิกส์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน : 3003 / 0 ความเห็น


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ รับสมัครครูฟิสิกส์.....

 
 
ประกาศโรงเรียนปทุมราชวงศา
เรื่อง   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
........................................................
                 ด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน 1 อัตรา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้สถานศึกษาดำเนินการเรื่องลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
                                1.1 ชื่อตำแหน่ง
1.1.1 ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์   จำนวน 1 อัตรา
 
                                 1.2  ค่าตอบแทน 7,940 บาท/เดือน  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 397 บาท/เดือน
 
                                 1.3 ระยะเวลาจ้าง     ตั้งแต่วันทำสัญญา   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                                  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ
กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กรทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
                หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
 
                2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                                ตำแหน่งครูผู้สอน
                                1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์
                                3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 
3. การรับสมัคร
                                3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนปทุมราชวงศา                         ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 8-14  พฤศจิกายน 2553                           เวลา 09.00 -16.00 น.   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 045-465230, 081-9672514 ,089-4286021  
 
                            3.2 หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
                                (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว x1.5 นิ้ว โดยถ่าย        ไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
                                (2) ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน (Tran script) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงและสำเนาพร้อมรับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ1ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553
                                ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้   ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
                                (3) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  และทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
                                (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
                                (5) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ– นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
                                (6) กรณีที่มีประสบการณ์การทำงานต้องมีหนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
                                (7) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องแนบหลักฐานสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 ฉบับ
                ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
                       ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
                3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
                                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงเรียนปทุมราชวงศา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                โรงเรียนปทุมราชวงศา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  17   พฤศจิกายน 2553   ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา
 
 
 
 
 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
      ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 20   พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ดังนี้
                ตำแหน่งครูผู้สอน

สมรรถนะ
เวลา
คะแนน
เต็ม
วิธีการประเมิน
ภาค ก   ความรู้
 
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการและกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
1.2 ความรู้ด้านวิชาการศึกษาและความรู้ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและสาขาวิชาเอก
 20 พฤศจิกายน 2553
ภาคเช้า
 09.00 -10.00 น.
 
10.10-11.10 น.
 
50
 
50
 
สอบข้อเขียน
 
สอบข้อเขียน
 
(รายละเอียดตามหลักสูตรการสอบข้อเขียนแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ภาค ข    ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 - ความสามารถและประสบการณ์
 - มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 -   มีความรับผิดชอบ อดทนและเสียสละ
 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิญาณไหวพริบ
 - มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ภาคบ่าย
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
 
10
10
10
10
10
 
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนนทั้งสิ้น
 
150
 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน
                การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
                6.1 ได้คะแนน     ภาค ก     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                6.2 ได้คะแนน     ภาค ข     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                6.3 ได้คะแนน     ภาค ก และ ภาค ข รวม 2 ภาค   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                6.4 การจัดลำดับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรสำหรับบุคคลภายนอก ให้เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย   ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค   ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
                6.5 เมื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 ได้รับการทำสัญญาจ้างแล้ว   จะประกาศขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ตามข้อ 6.4
 
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                7.1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่สอบได้ ณ โรงเรียน
ปทุมราชวงศา ภายในวันที่ 23    พฤศจิกายน  2553 
                7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
                                7.2.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โรงเรียนจะเรียกลำดับต่อไป
                                7.2.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรขอสละสิทธิ
 
8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมาทำสัญญาจ้างที่ โรงเรียนปทุมราชวงศา ในวันที่ 1  ธันวาคม 2553 
 
                                ประกาศ ณ   วันที่ 8  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2553
 
 
             
 
 
 (นายพิชิต กะมณี)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
 
                               
                                                                               
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการรับสมัครรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
โรงเรียนปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
แนบท้ายประกาศ โรงเรียนปทุมราชวงศา
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
....................................................
 
 
            ประกาศรับสมัคร                                                         วันที่    8 พฤศจิกายน 2553
 
            รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                               วันที่    8 -14 พฤศจิกายน  2553
 
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
 
ประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553
 
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร                              วันที่ 23 พฤศจิกายน   2553
 
            ทำสัญญาจ้าง (ที่โรงเรียน)                                           วันที่ 1 ธันวาคม 2553 
 
**********************
                               
 
 
               
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข
แนบท้ายประกาศรับสมัคร
....................................................
 
                1. ภาค ก
 
                1.1 ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                                1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
                                2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545(ฉบับที่ 2)
                               และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)
                                3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
                                4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
                                5.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
                                6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม
   (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2551
                                7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
                                8. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
                                9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
                                10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
                1.2 ความรู้ ความสามารถสาขาวิชาเอก
                                1. ความรู้วิชาการศึกษาและวิชาชีพ
                                2. ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชาเอก
                2. ภาค ข (สัมภาษณ์)
                                1. ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 
 
 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
50หน้าOBECบริหารชั้นเรียน [3]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [44]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [34]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [24]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [31]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม