ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน : 4601 / 0 ความเห็น


การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านหนองปุหลกโดยชุมชนมีส่วนร่วม .....

บทคัดย่อ
 
ชื่อผลงาน             : รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองปุหลกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชื่อผู้รายงาน    : นายอนันต์ พงษ์พัฒนสกุล
ปีการศึกษา      : 2549
 
                   การรายงานครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหนองปุหลกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลกโดยชุมชนมีส่วนร่วม การปฏิบัติตนด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก และ การเจริญเติบโตตามวัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปุหลก   ปีการศึกษา 2549 จำนวน 186 คน จำแนกเป็น กรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด จำนวน 9 คน ข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านหนองปุหลก จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 13 คน  เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองปุหลก  จำนวน 2 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก จำนวน 32 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก จำนวน 32 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก จำนวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 4 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   แบบสอบถามการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
                1. การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลกโดยชุมชนมีส่วนร่วม   ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 5 องค์ประกอบ เรียงตามลำดับคือ 1.โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 2. สุขศึกษาในโรงเรียน 3. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 4. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 5. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ   องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติในระดับมาก 5 องค์ประกอบ เรียงตามลำดับคือ   1. การออกกำลังกาย 2.   กีฬาและนันทนาการ    3.   การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน    4.   นโยบายของโรงเรียน 5. การบริหารจัดการในโรงเรียน ผลการประเมินของทีมประเมินระดับจังหวัด ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมผู้ปกระเมินระดับจังหวัด โรงเรียนมีผลการประเมินการดำเนินงานในระดับดีมาก 9 องค์ประกอบ และอยู่ในระดับดี 1 องค์ประกอบ   จึงได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุขในระดับทอง
                                2. การปฏิบัติตนด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านสารเสพติดและปัญหาสังคม มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ ปฏิบัติในระดับมาก 
                                3. การเจริญเติบโตตามวัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปุหลก นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ภาวะโภชนาการนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปุหลก พบว่า ในปีการศึกษา 2549 นักเรียนมีภาวะโภชนาการปกติร้อยละ 98.90 แสดงให้เห็นว่านักเรียนร้อยละ 98 ขึ้นไป มีน้ำหนักและส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า เทศบาลเมื [8]
จัดจำหน่ายหนังสือสอบตำรวจประทวน อบรมเป็นสัญญาบัตร หนังสืออ่านเป็นสัญญาบัตร (ประทวน>สัญญาบัตร) [13]
ครูรุ่นจิ๋วพันธ์ุใหม่ สอนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonic) [29]
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรวมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) [16]
ครูรุ่นจิ๋วพันธ์ุใหม่ สอนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonic) [25]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งทำอาหารnew
เกมส์แข่งทำอาหาร เกมส์นี้ น้องๆ ต้องมาช่วยเชฟ ทำอาหารเพื่อชิงแชมป์กันนะครับ
เกมส์ลูกบาศก์รูบิคnew
โอ้โห เกมนี้ฝึกปัญญามากเลยครับ มาเล่นเกมส์ใช้สมองออนไลน์กัน มาใช้สมอง ประลองปัญญา ในการต่อ ลูกบาศก์ให้เป็นสีเดียวกันให้หมดดูครับ
เกมส์แข่งรถ-เกมแข่งรถในสนามแข่งnew
เกมส์แข่งรถ เกมแข่งรถในสนามแข่ง เกมส์สุดมันในการแข่งรถ เหยียบคันเร่งกันให้สุดๆ ในสนามแข่งขันที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
เกมส์จับคู่ตุ๊กตาnew
เกมส์จับคู่ตุ๊กตา เกมส์จับคู่ตุ๊กตา เราสามารถคลิกเมาส์ลากเส้นตุ๊กตาที่เหมือนกันให้ได้มากที่สุดได้เลยจ้า
เกมส์เสือกระโดดnew
เกมส์เสือกระโดด เกมเสือกระโดด ชวนน้องๆ มาเล่นเกมส์เสือกระโดดออนไลน์กัน เป็นเกมเสือกระโดดผจญภัยสนุกๆน่าเล่น ลองเล่นเกมส์เสือน้อยผจญภัยกระโดดเก็บโบนัสกันได้ตามใจชอบเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม