ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ผู้บริหารกับการใช้ภาวะผู้นำ


• ผู้บริหารกับการใช้ภาวะผู้นำ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน : 9725 / 15 ความเห็น


ผู้บริหารกับการใช้ภาวะผู้นำ

           องค์กรที่ต้องการจะยืนหยัดอยู่ให้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ล้วนต้องการคนทำงานที่มีแรงขับดันสูง มีความท้าทายต่องานที่รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงองค์กรเป็นจำนวนมากอาจต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกกับคนทำงาน ที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดที่องค์กรต้องการได้  คนๆหนึ่งจะถูกพัฒนาได้มากน้อยขนาดไหน เงื่อนไขภายในตัวคนๆนั้นคือปัจจัยชี้ขาด

               การพัฒนาตนเอง (Self-Development)    เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด จึงเป็นประเด็น

สำคัญยิ่งสำหรับทุกองค์กร

            การนำ คือ "การสร้างสรรค์และผลักดัน" งานที่ควรจะทำ (Do the right thing)  การจัดการเป็นเพียง "การบริหาร"

งานที่เป็นอยู่ให้สำเร็จ (Do the thing right)  ความเป็นผู้นำจึงเป็นการสร้างครั้งแรก (First creation) ในขณะที่การจัดการคือ

ความสำเร็จครั้งที่สอง (Second creation)ความเป็นผู้นำจึงต้องมาก่อนเป็นลำดับแรกการที่จะเป็นผู้นำคนได้ ต้องคิดเป็นและ

คิดให้มากกว่าคนอื่น ทำงานเป็นและทำงานให้หนักกว่าลูกน้องและต้องยืนอยู่แถวหน้าสุดเสมอ ไม่ว่าองค์กรจะกำลังเผชิญ

ปัญหาหรือโอกาสใดๆก็ตามการเปลี่ยนทางสังคมที่สำคัญไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่าย     แต่อย่างไรก็ตามผู้นำจะเป็นผู้ที่ให้

ความสะดวกด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและในด้านต่าง ๆ และช่วยให้องค์การได้รับการปรับปรุงเพื่อเผชิญปัญหาและ

หาโอกาสจากภายนอก  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำที่จะต้องจดจำว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ  หรือ

เป็นขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญ  และแต่ละขั้นอาจต้องการเวลา   ผู้นำจะต้องสามารถตอบสนองเพื่อแนะแนวทางให้

พนักงานและองค์การเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม  (รังสรรค์  ประเสริฐศรี.2544 : 64)

ความหมาย

               ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ใช้ปัญญาชี้นำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้อื่นหรือสังคม
               ภาวะผู้นำ หมายถึง สภาพหรือลักษณะที่แสดงออกของผู้นำ ซึ่งเป็นผลรวมของบุคลิกภาพ เช่น ลักษณะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมและมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

               ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งทำหน้าที่หัวหน้างานเพื่อจัดดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
               ผู้ตาม หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมยอมตามผู้นำ
               ผู้นำทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถใช้ปัญญาชี้นำ และเป็นต้นแบบที่ด้านการศึกษา
ลักษณะความเป็นผู้นำ
               1.  คุณลักษณะ  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการพูด มีบุคลิกลักษณะที่ดี
               2.  พฤติกรรม   มีลักษณะเด่นชัดทางพฤติกรรม เช่น พูดดี, มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นต้น
               3.  สถานการณ์   ทำให้เกิดภาวะผู้นำได้ เช่น เรื่องปัญหาพลังงาน, ปัญหาสงคราม, จะส่งผลผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

         ผู้นำ คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ปัญญาชี้นำ เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ต่อองค์กรและต่อตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางที่พึงประสงค์

         การบริหารโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ  ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับงานด้านบริหารงานทั่วไป  และการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยง  การปฏิบัติงานกับสังคมภายนอกอย่างเป็นระบบจนเกิดความสมดุล  โดยมี

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน  คือ  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี  บริหารงานมีประสิทธิภาพ  ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี  ใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์  คำนึงถึงส่วนรวม  ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์และชุมชนให้การยอมรับและเต็มใจ

ให้ความร่วมมือ

บทบาทของผู้นำทางการศึกษา

              1.  จะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม เป็นผู้นำทางปัญญา  รอบรู้ด้านใดด้านหนึ่งชัดเจน อาศัยความรู้ประสบการณ์ที่ดีในอาชีพ
               2.  ต้องเป็นผู้จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นตัวแบบ ตัวอย่างที่ดี ผู้นำจึงต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำต้องเป็นผู้ยอมรับจากผู้อื่น
               3.  ต้องเป็นนักพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้องตนเอง เป็นนักพัฒนา มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
               4. บทบาทในเชิงบริหาร วิชาการ แก้ปัญหาได้
               5.  บทบาทในการเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มั่นคง มีความฉลาด มีอารมณ์ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะ 

2. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ

3. คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ

4. คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร

คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา

ปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และ ศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้

สุพล วังสินธ์ (2545 : 29 – 30) ได้สรุปคุณลักษณะที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ไว้ว่า

1. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
2. มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน
3. มีจิตสำนึกในความมุ่งมั่น
4. ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด
5. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
6. มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการนำระบบคุณธรรมมาใช้ใน โรงเรียน
7. สร้างขวัญกำลังใจให้ครู มีกำลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง ครูที่ปรึกษา ( Mentor)

            ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิผลที่ดี  ผู้บริหารสถานศึกษา    จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ภาวะผู้นำ

โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  หรือแบบผู้นำให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้ร่วมงานแต่ละอย่าง และคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ

ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมผู้นำ  รวมทั้งต้องรู้จักใช้อำนาจที่เหมาะสมมาสนับสนุนทำให้ภาวะผู้นำมีประสิทธิผล  และต้อง

ตระหนักในการใช้อำนาจโดยระมัดระวัง  มิให้อำนาจต่าง ๆ เสื่อมถอยไป ความสำเร็จของผู้บริหารอยู่ที่การเรียนรู้  ฝึกฝน

ให้มีทักษะในการใช้ภาวะผู้นำในสถานการณ์การทำงานต่าง ๆ  ภาวะผู้นำไม่สามารถสร้างจากการศึกษาตำราเพียงอย่างเดียว 

ผู้บริหารต้องนำไปปฏิบัติและเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความผิดพลาด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารการศึกษา

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [0]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [5]
ฝึกอบรม e-traning utq online [20]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [23]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [30]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม