ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การบริหารอย่างไรที่ได้ทั้งน้ำใจได้ทั้งงาน


• การบริหารอย่างไรที่ได้ทั้งน้ำใจได้ทั้งงาน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน : 2689 / 0 ความเห็น


การบริหารอย่างไรที่ได้ทั้งน้ำใจได้ทั้งงาน

นวพร   เฉลยไข

                ทั้งนี้ คงไม่มีใครปฎิเสธว่า การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อความสำเร็จในชีวิตการงานของคนในยุคปัจจุบัน เราคงได้ฟังกันบ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด เหตุเพราะคนเรานั้นมักเป็นคนที่จะมีไอคิวสูง แต่อีคิวมักจะมีปัญหาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพราะเป็นคนไม่ค่อยมีมนุษย์สัมพันธ์นั่นเอง ทำให้เข้ากับใครๆ ไม่ได้จนล้มเหลวในที่สุด มนุษย์แม้จะเก่ง มีความสามารถหรือมีอำนาจมากน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าปราศจากซึ่งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้ว โอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนมีน้อยลง เพราะขาดการประสานงานที่ดี ขาดการส่งเสริมสนับสนุน ขาดความร่วมมือร่วมใจ ขาดการยอมรับ และที่สำคัญที่สุดคือขาดมิตรภาพที่เกิดจากใจจริงของผู้อื่น  ซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่า

                นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ยากที่จะประสบความสำเร็จได้

ในการบริหารองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกสาร มนุษย์สัมพันธ์

(Human  Relations)   ถือเป็นหัวใจของการบริหาร เพราะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยส่งเสริม ให้การทำงานร่วมกันเป็นอย่างราบรื่น และการบริหารงานก็ไม่ประสบอุปสรรค  เนื่องจาก

การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจในการกระทำการที่มีเป้าหมายร่วมกันให้สำเร็จผล    ดังนั้น การบริหารจึงเป็นการทำงานของบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป  โดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้บรรลุความสำเร็จร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  ภายใต้เงื่อนไขว่า

ความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการในผลงานนั้น 

หลายคนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหาร  มีขั้นตอนในการคัดเลือกเพื่อให้ได้คนดี  คนเก่งเพื่อให้มาบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ  แต่จะมีสักกี่คนที่มีความดี  ความเก่งในการเป็นผู้บริหารที่ว่าได้ทั้งคุณภาพของงาน และได้น้ำใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  สิ่งที่จะทำให้เกิดงาน  หรือผลของงานมีความสำเร็จได้ดีนั้น  คน  เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด  ดังนั้นการที่จะนำพาให้คนหลาย ๆ คน ร่วมกันทำงานอย่างมีพลังร่วมนั้น  ผู้นำหรือผู้บริหารจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์  เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจในขณะเดียวกัน  อันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา

พื้นฐานของผู้บริหาร

 1. ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ดี 

       -  รู้งานอย่างรอบรู้  สามารถสอนงาน  แนะนำให้คำปรึกษา  รู้ถึงหลักจิตวิทยาของคนที่จะมอบหมายงานให้เหมาะสม รู้สังคม  การเมือง  รวมถึงมีความสามารถในหลักวิชาต่าง ๆ

 2. ผู้บริหารต้องมีภูมิธรรม   ต้องหมั่นฝึกตนให้มีธรรมในตนอย่างแนบแน่น  การแสดงออกทุกอิริยาบถต้องมีหลักธรรมเป็นประกายออกมาจากกายและใจอย่างเป็นธรรมชาติ  แสดงถึงผู้บริหารมีภูมิธรรมที่หยั่งลึกอย่างแท้จริง  เช่น หลักของความเมตตา  ความยุติธรรม  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความเป็นสัตตบุรุษ  เป็นต้น

 3.  ผู้บริหารต้องมีภูมิฐาน   การดำรงชีวิตต้องยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ทั้งชีวิตครอบครัวและการดำเนินชีวิตในองค์กร สามารถอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานของตนเป็นดี  ศึกษาเล่าเรียนมีวิชาความรู้มีความสามารถที่เก่ง ยิ่งเป็นที่ประจักรเท่าไร ยิ่งจะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นมากเท่านั้น  เพราะผู้บริหารการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างอันสูงสุดของการเป็นคนดี คนเก่ง  และต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนอกจากนั้น  ผู้บริหารต้องเป็นคนที่หมั่นฝึกฝนตนเองเป็นผู้ที่เก่งงาน  เก่งคน และเก่งคิด

 

                นักบริหารที่ดีจึงจำเป็นจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน  ซึ่งเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์มีหลาย ประการดังนี้

1.  ต้อง เข้าใจธรรมชาติของคนเรา เพราะมนุษย์เรามีความหลากหลาย ทั้งความคิดเห็น แง่มุม ความเชื่อ พฤติกรรม ดังคำโบราณเคยพูดไว้ว่า มนุษย์เรามีร้อยพ่อพันแม่( ถ้าเทียบตามสัดส่วน หนึ่งพ่อย่อมมีสิบแม่) เมื่อเรารู้เช่นนี้ เราจะได้หาวิธีการสร้างสัมพันธภาพได้อย่างเหมาะสม เพราะคนเรามีความชอบ มีรสนิยมแตกต่างกัน มีประวัติภูมิหลังแตกต่างกัน

2.   ต้อง รู้จักสร้างสัมพันธ์กับคน การที่คนเรามีมนุษย์สัมพันธ์ จะต้องมีเทคนิคและวิธีการสร้างอยู่พอสมควร เช่น เทคนิคในการพูด เทคนิคในการนำเสนอ การพูดของคนเรานี่สำคัญมาก นักบริหารที่ดีจะพูดให้คนชอบ หรือคนเกลียดก็ได้ จะพูดให้คนพอใจ หรือ พูดให้คนไม่พอใจก็ได้ ผู้บริหารที่ดีควรยิ้มแย้ม แจ่มใสซึ่งจะทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดียิ่งขึ้น ไม่ใช่ทำหน้าเครียดจริงจังตลอดเวลาจนลูกน้องไม่กล้าเข้าใกล้

3.  ต้อง สร้างลักษณะของผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เช่น การแต่งกาย บุคลิกภาพ ท่าทางที่ดี มีลักษณะการเข้ากับคน กิริยามารยาทเรียบร้อย ตลกขบขัน เบิกบาน ความกระตือรือร้น คือ มีชีวิตจิตใจ ไม่เซื่องซึม หรือมึนชา มีความเบิก-บาน แจ่มใส

4.  ต้องไม่ทำตัวเด่น หรือด้อยเกินไป การทำตัวเด่นไปทำให้คนอื่นดูด้อยค่า เพราะฉะนั้น นักบริหารควรไม่ทำตัวเด่นเกินไป เพราะจะทำให้คนอื่นๆ อิจฉา  ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารไม่ควรทำตัวด้อยเกินไป ด้อยจนไร้คุณค่าทำให้ลูกน้อง ขาดความเชื่อถือ ศรัทธา

5.  ต้อง มีอารมณ์หนักแน่น เก็บความรู้สึกได้ ธรรมชาติของคนเรา มีโลภ มีโกรธ มีหลง มีรัก ซึ่งเป็นธรรมดาของความเป็นมนุษย์ แต่ นักบริหารที่เก่ง มักจะต้องเก็บอารมณ์เก่ง โดยเฉพาะอารมณ์โกรธ เพราะถ้าเกิดหลุด เกิดโกรธแล้ว บางครั้งทำให้งานใหญ่เสียได้

6.  ต้องให้ความช่วยเหลือ ให้เกียรติ ให้อภัย ผู้อื่น  คน ที่จะเป็นผู้บริหารหรือเป็นคนเหนือคน จะต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่น เนื่องจากสังคมจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยการช่วยเหลือกันและกัน ผู้บริหารจะต้องให้เกียรติผู้อื่น ต้องให้เกียรติลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ในขณะเดียวกันต้องรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่น คนทุกคนในโลกนี้ ไม่มีใครไม่เคยทำผิด ดังนั้น เมื่อลูกน้องทำผิด คนอื่นทำผิด ผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้จักให้อภัยแก่เขา

นอกจากการศึกษามนุษย์สัมพันธ์ในด้านการเป็นศาสตร์แล้ว ผู้บริหารยังต้องทำการศึกษาในด้านการเป็นศิลป   เพื่อจะได้นำมาใช้ให้เป็น ด้วย เนื่องจากผู้บริหารต้องรู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฏีต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องรู้จักการปรับตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกความเป็นมิตรและมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วย ทำให้การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นจึงเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ไหวพริบปฎิภาณ ประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ จะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น  หรือจูงใจผู้อื่นให้ให้ความร่วมมือด้วยดี เพื่อจะได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน  ทำให้การทำง่านนั้นเป็นไปในลักษณะ  ใช้คนให้ได้ทั้งงานและให้ได้ทั้งน้ำใจ   การนำหลักการของมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ในการบริหารงาน  จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหารสมควรกระทำ  เพราะมนุษย์สัมพันธ์เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งของการบริหารงาน  เนื่องจากผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมงานได้  ทำให้ผู้ร่วมงานทุกคนทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์การ ทำให้องค์การได้รับผลดี  เพราะองค์การจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน  และตัวผู้บริหารเองก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถบริหารงานให้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้

                จึงพอสรุปได้ว่ามนุษย์สัมพันธ์สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในลักษณะของการจูงใจให้ทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจ ทำให้บรรยากาศของการทำงานเป็นไปด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นทุ่มเท และเสียสละเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผลงานที่ได้รับเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่ต้องการจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเป็นผลให้องค์การประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

.................................................................................

สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม/หนังสือ/อ้างอิงมนุษย์สัมพันธ์กับการบริหาร  โดย :  ผศ.ทองทิพภา  วิริยะพันธุ์  http://www.drsuthichai.com/

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ไขมันเกาะตับ กับน้ำหนักขึ้นลงแบบโยโย่ [4]
กองทัพ มหาอาณาจักร รัสเซีย [4]
อีโบล่า... มาแรง และมาเร็ว [10]
โหงวเฮ้ง(โหรา ลักษณะ) CEO ระดับโลก [16]
ทำไม... นักท่องเที่ยวรัสเซีย มาไทยน้อยลง [10]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ชกมวยnew
เกมส์ชกมวย นักมวยโอลิมปิก จะต้องขึ้นชกชิงเหรียญทองกันบนเวทีแห่งเกียรติยศ เล่นเลย
เกมส์จับคู่ภาพเหมือนnew
เกมส์จับคู่ภาพเหมือน มาฝึกสายตากับการจับคู่ภาพเหมือน ให้ได้เยอะที่สุด เร็วที่สุด ภายในเวลาที่จำกัดกัน เกมส์คลายเครียด น่าเล่นอีกเกมส์นึง น้องๆ ลองเล่นกันดูนะครับ ฝึกสมองและสายตาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
เกมส์กระโดดเชือกnew
เกมส์กระโดดเชือก มากระโดดเชือกออนไลน์กันนะครับ เกมส์นี้สนุกมากๆ เลย
เกมส์แต่งตัวไปโรงเรียนnew
เกมส์แต่งตัวสาวสวย ก่อนไปโรงเรียน มาแต่งตัวให้สาวๆ กันนะ
เกมส์แข่งรถฟอร์มูล่าวัน (F1)new
ใช้การควบคุมของรถแข่งสูตร 1 และทดสอบทักษะการขับรถของคุณในสนามแบบ 3D! แข่งขันกับนักแข่งที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลกและบันทึกเวลาที่เร็วที่สุดของคุณไปสามรอบ ใช้ลูกศรซ้ายและขวาเพื่อคัดท้ายรถลูกศรขึ้นเพื่อเร่งและลูกศรลงที่จะทำลาย พยายามที่จะให้ในการติดตามและได้รับตำแหน่งขั้ว!
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม