ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่6


• แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่6
+โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2554 เปิดอ่าน : 10199 / 0 ความเห็น


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Letter ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Personal Letter เวลา 2 ชั่วโมง


สาระสำคัญ
จดหมายส่วนตัวคือการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง การสื่อสารด้วยจดหมาย คือการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนและคำศัพท์สำนวนที่เหมาะสมได้
2. เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายเพื่อกิจธุระ และกรอกแบฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้ภาษาและเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง เหมาะสมได้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจดหมายส่วนตัว อ่านและสรุปใจความสำคัญจดหมายส่วนตัวได้
จุดประสงค์นำทาง
1. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและประโยชน์ของจดหมายส่วนตัวได้
2. นักเรียนสามารถบอกส่วนต่าง ๆ ของจดหมายส่วนตัวได้
3. นักเรียนสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่อสื่อสารได้

เนื้อหาทางภาษา
Vocabulary : intentions, applications, employment, support, officer
Protection, return, unable, stay, requirements
Grammar : Past simple : S+ V.2.
Function : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Culture : ความแตกต่างของส่วนประกอบของจดหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ





-140-

กิจกรรมการเรียนรู้
Warm up : ครูทักทายนักเรียน และพูดคุยกับนักเรียน สอบถามถึงนักเรียนที่ไม่มาเรียนว่ามีจดหมายลาหรือไม่
- Who is absent today ?
- How many students are absent today ?
- Do they have letter? / Did they write the letter ?

ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading)
1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
3. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับจดหมาลาครูของเพื่อน ๆ ที่เขียนมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
4. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง Letter ให้นักเรียนศึกษา
5. นักเรียนอภิปรายแสดงความความคิดเกี่ยวกับจดหมายส่วนตัวที่ครูแจกให้ศึกษา
6. นักเรียนอภิปรายและคาดเดาล่วงหน้าเกี่ยวกับจดหมายส่วนตัวนี้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อะไร ใครเป็นผู้ส่ง ใครคือผู้รับ

ขั้นระหว่างการอ่าน (While-reading)
7. นักเรียนอ่านข่าว เรื่อง Personal Letter โดยปฏิบัติตามขั้นตอนกลวิธีการอ่านแบบ SQ3R แล้วบันทึกเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านลงในแบบบันทึกการอ่าน ดังนี้

7.1 SURVEY (S) สำรวจเพื่อให้เห็นภาพกว้าง ๆ ของเรื่องที่อ่าน
1. Survey :
Genre : ………………....…………… Title : ……………………………................
Author : …………………………………………………………………...................
Time period of work : ……………………………………………………………….
Length of reading assignment : …………………………………………………..….
Due dates for reading assignment : …………………………………………………..

7.2 QUESTION (Q) ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2. Question :
Teacher’s questions : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………...……………………
Your questions : …………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………..……………………
-141-

7.3 READ (R) อ่านเพื่อค้นหาคำตอบแก่คำถามที่ได้ตั้งไว้
3. Read :
Take notes : …………………………………………………………………….....…
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

7.4 RECITE (R) ท่องจำสิ่งที่อ่านไปแล้วก่อนอ่านส่วนต่อไป
4. Recite :
Answer teacher’s questions : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Answer your questions : ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

7.5 REVIEW ( R ) ทบทวนหลังจากอ่านเรื่องทั้งหมดแล้ว
5. Review :
Answer teacher’s questions : .…………………………………………..……...…..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Answer your questions : ………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
What are your new questions about the text ? : ………………………………..…….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

8. นักเรียนระบุและเขียนใจความสำคัญของจดหมายที่อ่าน โดยใช้คำพูดของตนเอง
9. นักเรียนอภิปรายร่วมกันกับเพื่อนในชั้น เพื่อหาใจความสำคัญที่ดีที่สุดของจดหมาย
10. ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับใจความสำคัญร่วมกัน
11. นักเรียนรับใบงานเรื่อง Vocabularyไปฝึกปฏิบัติ โดยให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
-142-

12. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องจากใบเฉลยใบงาน
ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading)
13. นักเรียนตั้งคำถามและอภิปรายเกี่ยวกับ ความแตกต่างและความเหมือนของส่วนประกอบของจดหมาภาษาอังกฤษ และจดหมายภาษาไทยที่นักเรียนคุ้นเคย จากนั้นจึงร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านจากจดหมายอีกครั้ง
14. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้
1. บัตรคำ
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. เฉลยใบงาน

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการอ่าน
2. สังเกตจากการตอบคำถาม และการออกเสียง
3. ตรวจใบงาน / ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

กิจกรรมเสนอแนะ
- นักเรียนศึกษาจดหมายประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม









-143-

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ
(นายมนูญ เพชรมีแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
......../.........../.............

บันทึกผลหลังการสอน
1. ผลการเรียนรู้
…………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..……
2. ปัญหา อุปสรรค
……..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..……
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…….

ลงชื่อ...............................................ผู้สอน
(นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์)
......../.........../.............
-144-

ใบความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Personal Letter เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( อ 43102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Directions: Read the letter below, then do the following exercise.


Government of Canada Gouvernement du Canada
Embassy of Canada Ambassade du Canada

Our File : W080100030 Date : January 11, 2008

Dear Mr. Thong -Arn Yodthongdee,

This refer to your application for a Canada work permit. According to Canada’s Immigration and Refugee Protection Act and regulations, as an application for a work permit, you must establish that you meet all of the requirements of Part 11 of the regulations. You must satisfy a visa officer that you will not contravene the conditions of administration and that you do not belong in a category of persons inadmissible to Canada under the Act. You must also satisfy a visa officer that your intentions are bona fide and that you will leave Canada by the end of the period authorized for your stay.

Based on a careful review of your application and all of the documentation which you have provided in support of your application, I have concluded that you do not meet the requirement for a work permit. The reasons for your refusal are indicate below.

You have not satisfied me that you are established well enough in Thailand. I am not satisfied that you are seeking entry to Canada for a temporally purpose and will leave Canada by the end of the period authorized because you are unable to prove that you have sufficient ties and/or assets in Thailand, which would demonstrate that you would return at the end of your work contract, not because you did not meet the employment criteria.

Subsection 11(1) of the Act states that “ a foreigner national must before entering Canada apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreigner national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. ” Subsection 2(1) specifies that unless otherwise indicated, references in the Act to “ this Act” include regulations made under it.


-145-

Following an examination of your application. I am not satisfied that you meet the requirements of the Act and the regulations for the reasons explained above. I am, therefore, refusing your application.

Yours Sincerely

Counsellor
Immigration

cc : HRSDC – 7232901
Employer – National RV Siding, 16112-11 Ave. Edmonton .
Alberta T5M2Z5

IMMIGRATION SECTION, P.O. Box 2090, BANGKOK.
Fax (662) 636-05657



Adapted from : Government of Canada Embassy, File : W080100030,
Date : January 11, 2008, To : Mr. Thong -Arn Yodthongdee,



























-146-


ใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Personal Letter เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( อ 43102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Vocabulary
Directions : Complete the sentences with the words given.

intentions applications employment support officer protection return unable stay requirements

1. December 31 is the deadline for ……………
2. They had no …………………… from the fallout.
3. The …………………. of his work affected his health.
4. He is an ……………. of the court.
5. His ……………… are entirely honorable.
6. They had a nice ……….. in Paris.
7. They gave him emotional …………….. during difficult times.
8. The sun was ………………. to melt enough snow.
9. They set out on their ………………… to the base camp.
10. They are looking for …………….























-147-



เฉลยใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Personal Letter เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( อ 43102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Vocabulary
Directions: Complete the sentences with the words given.

intentions applications employment support officer protection return unable stay requirements

1. December 31 is the deadline for applications.
2. They had no protection from the fallout.
3. The requirements of his work affected his health.
4. He is an officer of the court.
5. His intentions are entirely honorable.
6. They had a nice stay in Paris.
7. They gave him emotional support during difficult times.
8. The sun was unable to melt enough snow.
9. They set out on their return to the base camp.
10. They are looking for employment.














-148-

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Personal Letter เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( อ 43102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Directions : Choose the best answer.

1. What does the letter talk about ?
a. Canada’s Immigration and Refugee Protection Act.
b. Application for a Canada work permit.
c. Subsection 11(1) of the Act.
d. Mr. Thong – Arn Yodthongdee.
2. Can Mr. Thong – Arn Yodthongdee get a job in Canada. ?
a. Yes, he can.
b. Yes, he got a good job.
c. No, he can’t.
d. No, he isn’t Canadian.
3. The main point that he can’t get a job is……….
a. he can’t show that he is established well enough in Thailand.
b. he isn’t Canadian.
c. he is Thai.
d. he is a foreigner.
4. This letter is from……….
a. Canada.
b. The government of Thailand.
c. The government of Canada.
d. The government of Canada, Immigration section.
5. If Mr. Yodthongdee want to know more exactly , how can he contact ?
a. Go to The embassy of Canada in Canada.
b. Go to The embassy of Canada in Thailand.
c. Write to the government of Canada.
d. Call for the information.
6. If you want to get a job in Canada, what should you do ?
a. You should go to find by yourself.
b. You should marry with Canadian.
c. You should go to Canada.
d. You should follow Canada’s Immigration and Refugee Protection Act.
7. How can you contact with Canada embassy in Thailand ?
a. You can call 7232901.
b. You can send an E-mail to them.
c. You can write to The Immigration Section, P.O. Box 2090, Bangkok
10501.
d. You can call 080100030.

-149-


8. Counsellor Immigration of Canada embassy concluded that Mr. Yodthongdee
…..……………………….…
a. is not good for Canada.
b. is not best for Canada.
c. does not meet the requirements for a work permit.
d. does not marry with Canadian.
9. When did the letter issue ?
a. January 11, 2008.
b. January 11, 2007.
c. January 12, 2008.
d. January 12, 2007.
10. Did Mr. Yodthongdee get a visa to Canada ?
a. Yes, he did.
b. No, he didn’t.
c. Not mentioned.
d. Maybe in the future.




เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Personal Letter เวลา 2 ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( อ 43102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อที่ คำตอบ
1 A
2 C
3 A
4 D
5 D
6 D
7 C
8 C
9 A
10 C



-150-

แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

ที่ เกณฑ์การประเมิน

ชื่อ สกุล ความตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การตอบคำถาม
จากเรื่องที่อ่าน รวม
4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10
















ข้อสังเกตอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ผู้ประเมิน
(……………………………….)
…………/…….……/…………



-151-

เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน รวม 10 คะแนน

ความตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย 4 คะแนน
ตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 4 คะแนน
ตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายเกินร้อยละ 80 3 คะแนน
ตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายพอสมควร 2 คะแนน
ตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายน้อยมาก 1 คะแนน
การปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 3 คะแนน
ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 3 คะแนน
ปฏิบัติตามขั้นตอนบ้าง 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเลย 1 คะแนน
การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 3 คะแนน
ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องทุกข้อ 3 คะแนน
ตอบคำถามผิดบ้างแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของคำถามทั้งหมด 2 คะแนน
ตอบคำถามได้บ้าง พอสื่อสารได้ 1 คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 8-10 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม
คะแนน 5-7 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 0-4 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง





 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น [15]
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดภาษาไทยหรรษากับ ๘ มาตราตัวสะกด [24]
Penguin 3.0 ปล่อยออกมาแล้ว มันมาเพื่อกวาดล้าง! [30]
{{แชร์ด่วน}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน [59]
แบบฝึกทักษะ ชุด สนุกล้ำกับคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [40]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย



     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม