ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา


• แนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา
+โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2554 เปิดอ่าน : 9148 / 0 ความเห็น


 

บทความ       แนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา

โดย....นายสังวาลย์     หอมรื่น เลขที่ 45  นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เรื่อง ......   การศึกษาไทยเพื่ออนาคตเด็กไทยที่ยั้งยืน

บทนำ  

กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดำเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542    ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 : มาตรา 48) และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 : มาตรา 49)

การศึกษาเป็นรากบานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ  ที่มุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเป็นคนมีความรู้มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  การประกันคุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ที่ต้องกำหนด เป้าหมายให้ชัดเจน     เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการและความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม   สามารถรับประกันได้ว่าเมื่อเรียนแล้วคุณภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรม  มีงานทำ   เกิดความมั่นใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ   ดังตัวอย่าง เช่น การขายสินค้า   เมื่อใช้สินค้าตัวนี้แล้วสามารถประกันคุณภาพและความพึงพอใจได้ว่า   สรรพคุณดีตามคำโฆษณา  คุ้มค่า   เกิดประโยชน์  ประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ไม่พอใจยินดีคืนเงิน    การศึกษาก็  เช่นกัน  ต้องประกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง  สพฐ. สำนักงานเขต  จนถึงระดับโรงเรียน ให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  ต้องต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อตอบรับและสนแงความตั้งใจของผู้ปกครอง  สำรับที่ผ่านมาภายในกระทรวงเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย  เปลี่ยนผู้นำบ่อยไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับสูงหรือรองลงมา  จึงทำให้การศึกษาขาดความต่อเนื่องและไม่ไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการกำหนดการศึกษาหรือเป้าหมายการประกันคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติ  ที่ต้องมีการประเมินผลติดตาม ในทุกระดับในทิศทางเดียวกัน (PDCA วางแผน ลงมือ  ตรวจสอบประเมิน  แก้ไข ทำช้ำแล้วช้ำอีกจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทุกสิ่งถ้าทำจริงคงไม่เกินความพยายาม )  สถาบันชุมชน  ผู้ปกครอง   ผู้ประกอบ  เข้ามามีส่วนร่วมในเสนอแนะ  การบริหารจัดการประเมินความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง  รัฐอย่าเป็นผู้ดำเนินการฝ่ายเดียวไปวัน ๆจากประสบการณ์การทำงาน ของผมช่วงหนึ่งที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จของงานส่วนรวมในระดับหนึ่ง  คือความร่วมมือของทุกฝ่าย  ประกอบกับการวางแผนที่ดี    ผมขอเสนอ  เป้าหมายที่ควรจะสร้างให้เกิดในแต่ระดับการศึกษา ดังนี้

สาระสำคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษา

ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญ 3 ประการ คือ

1.ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2.ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

3.ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

                การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

1. กำหนดเป้าหมาย  ดังนี้  ระดับพื้นฐาน ( ป.1 ป.3 ) ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน คิดเลขคล่องตามตัวชี้วัดที่กำหนด ตรวจสอบด้วยการวัดผลประเมินผล โดยสำนักงานเขตหรือสถาบันที่กำหนด ดังที่เริ่มทำทุกวันนี้  ( ต้องต่อเนื่อง) ประเมินคุณธรรมตามตัวชี้วัดคุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

2. ( ป.4 ป.6 )  ต้องอ่านคล่อง   เขียนและคิดคล่อง   2 ภาษาเพื่อเปิดโลกในอนาคต  นักเรียนต้องรู้ตนเองว่าตนเองเริ่มสนใจอาชีพใด ต้องเริ่มศึกษาและเรียนรู้ไว้เป็นพื้นฐาน มีการประเมินตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ประเมินคุณธรรมตามตัวชี้วัดคุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

3. (ม.1 ม.3 ) ต้องเริ่มรู้ลึกตามกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระและควรส่งเสริมให้เรียนในสาขาวิชาในอาชีพที่ตนเองเองต้องการและมีเป้าหมาย ต้องมีการประเมินตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ผู้ปกครอง

4. (ม.4-ม.6) ต้องส่งเสริมรู้ลึกและมีความถนัดเฉพาะทางเพื่อไปสู่เป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเรียนรู้เฉพาะทางตามความถนัดของแต้ละสาขาวิชา 

ทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึง- ปริญญาเอกต้องเน้นคุณธรรมอย่างต้องเนื่องยกตัวอย่าง  เช่น นักศึกษาที่จะจบปริญญาในระดับใดนั้นต้องผ่านการอบรมหรือการปฏิบัติธรรมจาก สถาบันวัดที่ผ่านการรับรองของมหาเถรสมาคมที่ได้มาตรฐาน กำหนดให้วัดเป็นสถาบันหนึ่งที่มีส่วนในการจัดการศึกษา   เพื่อปัญหาจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นอย่างทุกวัน  มีความคิดต่าง แต่ใจเราคือไทยหัวใจเดียวกัน  ไม่แตกแยก   ดังสุภาษิต ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ’’ จึงทำให้ประเทศทุกวันนี้จะไปไม่รอด  ต้องเอาจุดดีของทั้งสองฝ่ายมารวมกันแล้วเอาความไม่ดีของทั้งสองฝ่ายทิ้งไป   แค่นี้การศึกษาของไทยก็จะก้าวหน้า ได้คนทั้งดีและมีคุณภาพ  ขอให้ทุกฝ่ายรัฐบาล เอกชน  ประชาชนทุกฝ่าย ร่วมมือกัน

 ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายต้องเริ่มอย่างมีขั้นตอนดังนี้ ขอยกตัวอย่างในโรงเรียน

1.  เริ่มประชุมวางแผน โดยคณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.  มีแผนปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติจริงและปฏิบัติจริงตามแผนงานที่กำหนด

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตั้งคณะกรรมการให้ครบทุกฝ่ายตามข้อ 1 พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ*           ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน

4.  นำผลการประเมินมาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง  เพื่อเป็นการสรุปแนวทางในการพัฒนาแก้ไขจนเกิดความพึงพอใจ ตามเป้าหมายร้อยละ 85 ขึ้นไปหรือทุกฝ่าย 

5.  ต้องต่อเนื่องและยั้งยืน 

บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพ

               1.มีการเตรียมความพร้อมของตนเอง โดยทำการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อการประเมินภายใน

               2.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่คณะกรรมการประเมินผลภายในต้องการ

               3.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการประเมินผลภายใน เช่น เข้าร่วมพิจารณาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลภายในสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ ในกระบวนการประเมินผลภายใน ร่วมกันทำการสำรวจเก็บข้อมูลที่คณะกรรมการสำรวจ ร่วมกันทำการวิเคราะห์ข้อมูล (หากมีความรู้ด้านการวิเคราะห์) ร่วมกันสรุปผลการประเมิน เป็นต้น

               4.ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาเอง และร่วมกันกำหนดเกณฑ์การตัดสินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในด้านต่าง ๆ

               5.ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจำที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ ตามกระบวนการและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เช่น ในหน้าที่การสอนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดเตรียมเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดทำสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรม วิธีการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าหาความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล ประเมินการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

บทสรุป    ความสามัคคี   ร่วมมือร่วมใจ ของทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐ  เอกชน ประชาชน ครู  ผู้บริหาร  ที่จะทำให้ระบบการประกันคุณภาพสำเร็จ  และความต่อเนื่อง  และเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเรียนจำเป็นต้องได้ครู  ผู้บริหาร  บุคลากรที่มีคุณภาพ  เอาใจใส่ ต่อกิจกรรมด้านการเรียนการสอน เสียสละเต็มความรู้  เต็มเวลา  เต็มความสามารถ  อย่าขาดความต่อเนื่อง จึงจะ ทำให้ระบบประการศึกษาไทยก้าวไปไกลอย่างอยั้งยืน  ดัง 4 ใหม่  การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ครูยุคใหม่  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และระบบการบริหารยุคใหม่  ต้องใหม่จริงๆ ต้องมีการกำกับนิเทศติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง   กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน   แผนงานชัดเจน  ลงเมือปฏิบัติ  กำหนผู้ประเมินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

ข้อสำคํญต้อง มีความยุติธรรมในทุกหน่วยงาน   มีความต่อเนื่อง

ขอขอบคุณ  ดร.สุรเสน  ทั่งทอง ที่ชี้แนะแนวทางและให้แนวการศึกษา เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [24]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [24]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [17]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [21]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [21]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม