ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > บทความ TQM กับการประกันคุณภาพการศึกษา


• บทความ TQM กับการประกันคุณภาพการศึกษา
+โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2554 เปิดอ่าน : 8673 / 13 ความเห็น


บทความการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) กับการประกันคุณภาพการศึกษา รัชนี ปานแดง Total Quality Management ( TQM) เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพ หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี คศ. 1950 และมีการนำไปเผยแพร่ตลอดจนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี คศ.1960 ในชื่อของ Total Quality Management ( TQM) ซึ่งเครื่องมือนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น จนทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว TQM จึงเป็นระบบอันทรงประสิทธิภาพที่รวบรวมความพยายามของกลุ่มต่างๆ ในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพ ธำรงรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพเพื่อทำให้เกิดการประหยัดมากที่สุดในการผลิตและการบริหาร โดยยังคงรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การขยายตัวและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน ต่างก็มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของทั้งองค์กรและบุคลากร ประกอบกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับมหภาคของประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร ได้สร้างแรงผลักดันให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงต้องนำแนวคิดด้านการดำเนินการประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กรมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างคุณค่าเพิ่ม การควบคุมคุณภาพ การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ การบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM จึงเป็นรูปแบบการบริหารโดยมีปรัชญาว่า “หากองค์กรสามารถผลิตสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าพึงพอใจแล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน TQM เป็นงานที่ต้องวางแผนและดำเนินงานร่วมกันทั้งองค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนแม่บทรวม ซึ่งมีความหมายครอบคลุมในการพัฒนาศักยภาพขององค์การ แต่ต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและความผันผวนของเหตุการณ์ ซึ่งจะกำหนดขึ้นจากความเข้าใจ และการติดต่ออย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การทำโครงการทดลอง โดยแยกเป็นส่วนๆ และค่อยๆ ดำเนินการครั้งละหน่วย หรือสองหน่วยงาน โดยวางแผนปฏิบัติเป็นครั้ง ๆ ไป เพราะแทนที่จะสร้างเสริมการเป็นองค์การ TQM จึงกลายเป็นการจัดการคุณภาพเฉพาะส่วน ที่ไม่สามารถบูรณาการเข้าเป็นองค์การคุณภาพที่แท้จริง TQM เป็นระบบที่ปรับปรุงการวางแผน การจัดองค์กร หรือการทำความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ และเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกองค์กร ประสิทธิภาพของการจัดองค์การในระบบนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของทุกคนในองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแนวคิดที่สำคัญของ TQM 3 ประการ คือ 1. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ (Quality Oriented) องค์กรทุกองค์กรยึดหลัก “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ เป็นคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่สร้างพอใจให้แก่ลูกค้า หรือเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ การมีคุณภาพหรือไม่จึงถูกตัดสินโดย “ลูกค้าภายนอก” เป็นหลัก ดังนั้น การมุ่งเน้นคุณภาพคือการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการบริหารและดำเนินการ 2. การปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) การที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอกได้นั้น ผู้บริหารและพนักงานจะต้องมองการทำงานการผลิตอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่วัตถุดิบจนถึงจุดสุดท้ายของกระบวนการ การบริหารโดยยึดกระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเมื่อพนักงานแต่ละคนในกระบวนการสามารถทำงานของตนได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นและถูกต้องทุกครั้งด้วย การทำงานจะถูกต้องจึงต้องอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ และมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดความผิดพลาดและความสูญเสียต่างๆ ให้น้อยที่สุดหรือหมดไป 3. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม (Total involvement) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสู่ “องค์กรคุณภาพ” การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม ถือว่าผู้ปฏิบัติงานจะรู้ปัญหาและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีที่สุด การนำแนวคิดของ TQM มาประยุกต์ใช้ในองค์การให้ได้รับความสำเร็จอาศัยปัจจัยที่สำคัญ 8 ประการ ได้แก่ 1. จริยธรรม 2. คุณธรรม 3. ความเชื่อถือ 4. การนำองค์กรที่ดี 5. การทำงานเป็นทีม 6. การฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้และทักษะ 7. การให้ความสำคัญและแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของพนักงาน 8. การสื่อสารที่ชัดเจน ระบบการทำงานที่เป็นวัฒนธรรมขององค์การที่สมาชิกทุกคนต่างให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค TQM ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันและก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะการศึกษาของไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ทบทวนกลวิธี และค้นหานวัตกรรมเพื่อการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่ทันต่อโลกของกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการศึกษาของไทย จึงมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้เป็นการบริหารการศึกษาแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร (TQM in Education) หมายถึงกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ได้มาซึ่งคุณลักษณ์ของผู้เรียนและวิธีการจัดการศึกษาที่เป็นที่เชื่อมั่น เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยมีการศึกษาเป็นกลที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพาของคนให้สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนได้อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข แต่การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการณ์ทางการศึกษาที่สำคัญประการหนึ่งคือคุณภาพการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยทำให้คนไทยบางส่วนที่มีฐานะร่ำรวยส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศ ในขณะที่คนไทยอีกส่วนหนึ่งก็พยายามจะให้ลูกหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่คิดว่าดี มีคุณภาพถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไปเรียนไกล และเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง ส่วนคนที่ไม่มีทางออกก็จำต้องยอมให้ลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนที่ไม่มั่นใจในคุณภาพการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจส่งลูกหลานไปเรียนนั้น จะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และทำให้การประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย/การวางแผน การทำตามแผน การประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 1. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ครูได้ทำงานอย่างมืออาชีพ ได้ทำงานที่เป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเน้นวัฒนธรรมคุณภาพได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 3. ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้นำและความรู้ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และมีความโปร่งใสเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 4. หน่วยงานที่กำกับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 5. ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน จากที่กล่าวมาแล้วนั้นระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เป็นนวัตกรรมการบริหารที่เริ่มนำมาใช้ทั้งในภาคธุรกิจจนเป็นที่แพร่หลาย และเมืองไทยได้นำเข้ามาใช้ในการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการให้บรรลุเป้าหมายในนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเป็นการบริหารการศึกษาแบบมุ่งคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น เส้นทางแห่งความสำเร็จจึงต้องสร้างความตระหนักอย่างเอาจริงเอาจังแก่บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด .....

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [15]
จัดหนัก!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย ตำแหน่ง Call Center ข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย [27]
แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 ลองดูคะ แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย 2557 ยากกว่าที่คิด Top view แนวข้อสอบกรมสร [34]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย [20]
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ [24]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เศรษฐีnew
เกมส์เศรษฐี เกมส์นี้สนุกมาก ได้วางแผน ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์ราชานักเต้นnew
เกมส์ราชานักเต้น เกมส์นี้เราจะต้องยกกองทัพทั้งหมดที่ทำศึก มาเต้นกันอย่างเมามันส์ โดยต้องกดให้ตรงจังหวะ ตามเพลงที่กำหนดให้
เกมส์จับคู่ขนมปังปิ้งnew
เกมส์จับคู่ จับคู่ขนมปังปิ้ง เกมส์นี้เราจะต้องจับคู่เมนูอาหารสุดอร่อยที่เหมือนกัน ที่สามารถเชื่อมโยงกันไปหาได้ ให้หมด ในเวลาที่จำกัด
เกมส์ทำพิซซ่าnew
เกมส์ทำพิซซ่า มาเล่นเกมส์พิซซ่าออนไลน์กัน ลองหัดทำพิซซ่าทีละขั้นตอนจนเสร็จน่ะค่ะ
เกมส์ไม้กระดานnew
เกมส์เด็ก เกมส์ไม้กระดาน เกมไม้กระดาน มาเล่นไม้กระดกกันเถอะ ใช้เมาส์ในการบังคับทิศทาง บังคับทิศทางไม้กระดานเพื่อรับหนูน้อยเกมส์ไม้กระดาน เกมไม้กระดาน
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม