ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เ


• การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2554 เปิดอ่าน : 9389 / 0 ความเห็น


การรายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่.....

 

(ก)

ชื่อเรื่อง                                    :   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการ

                                                โรงเรียนอนุบาลสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  1 

ลักษณะผลงาน                       :     การรายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้รายงาน                               :     นายสัมภาษณ์  คงสีพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา 

                                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  1 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :     ปีการศึกษา 2549

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสงขลา                     ปีการศึกษา 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล                การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมการดำเนินโครงการ พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรม การเรียนของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการประเมินที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการและผลที่ได้จากการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาสงขลา ปีการศึกษา 2549   โดยดำเนินงานตามโครงสร้างการดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสงขลา                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินโครงการ  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  รวม 748  คน  กลุ่มที่ 1  จำนวน  114  คน  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  4  คน ครูผู้สอนที่รับผิดชอบกิจกรรม จำนวน 5 คน  ครูผู้สอน  จำนวน 105  คน  กลุ่มที่  2  จำนวน  634  คน  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6  จำนวน  317 คน  ผู้ปกครองนักเรียน (ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง)  จำนวน  317  คน  เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ  จำนวน  7  ฉบับ  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for Social Science Personal Computer Plus)  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการ

1.       การดำเนินโครงการและกิจกรรมดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยภาพรวมมีดังนี้

1.1   ผลการดำเนินโครงการด้านการจัดสภาพแวดล้อม  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                              1.2  ผลการดำเนินโครงการด้านการจัดตัวป้อน  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                              1.3  ผลการดำเนินโครงการด้านกระบวนการดำเนินโครงการมีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                        1.4  ผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิต  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                        1.5  ผลการดำเนินโครงการด้านผลกระทบ  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

           

(ข)

            1.6  ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                   1.7  การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนางานวิชาการ  ทั้ง 5 กิจกรรมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ   

2.  การดำเนินงานโครงการด้านพฤติกรรมการสอนของครู  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมมีดังนี้

                        2.1  พฤติกรรมการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                        2.2  การเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                  2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา   2549  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งคะแนนเฉลี่ยร้อยละและร้อยละนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ น่าพอใจ

                     2.4   คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ National  Test ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา  ปีการศึกษา 2549  สูงกว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ   National Test ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  1 และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

    2.5  ผลการประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  18  มาตรฐาน  มีระดับคุณภาพในระดับดีมากทุกด้านและทุกมาตรฐาน  

                     2.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีคุณภาพในระดับดีมาก

3.  ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของคณะกรรมการประเมินที่มีต่อโครงการพัฒนางานวิชาการ  โดยภาพรวมมีดังนี้

                     3.1  ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ  อยู่ในระดับดีมาก          

                   3.2  ความพึงพอใจของผลที่ได้จากการประเมินโครงการพัฒนางานวิชาการ มีคุณภาพในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ

1.  โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการ 

2.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ

ผู้ร่วมงานทุกคนได้เข้าร่วมอบรม  ประชุมสัมมนาทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

3.  ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การใช้สื่อ  นวัตกรรมและการวัดผล

ประเมินผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น

  4.  ควรจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5.  ควรส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการหาร รายวิชา ค14101 สำหรับนักเรียนช [2]
[FREE LOAD] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร callcenter แนวข้อสอบ ธ.กส. callcen [31]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ [21]
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (21110)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [41]
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก [26]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
Crazy beachnew

เกมส์ Crazy Beach เกมสนุกๆ จาก http://www.gupp.com ลองเล่นกันเลย

เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ เกมส์นี้เราจะต้องดูคำศัพท์ที่กำหนดให้ แล้วเลื่อนคำวงให้ถูกต้อง เกิดเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆที่มีขึ้นให้
เกมส์ซูโม่new
เกมส์ซูโม่ เกมส์ต่อสู้แบบญี่ปุ่น มวยปล้ำซูโม่ ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์รถโฟร์วิลล์new
เกมส์รถโฟร์วิลล์ เกมส์สนุกสุดมันส์ ขับรถโฟร์วิลล์ไต่เขากันที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม