ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัสวิชา 2001-1301


• รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัสวิชา 2001-1301
+โพสต์เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2554 เปิดอ่าน : 6551 / 0 ความเห็น


 

ชื่อรายงาน       รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย 

รหัสวิชา  2001-1301

ผู้รายงาน         นายเมธี  โลไธสง

หน่วยงาน        วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ดำเนินการ   ปีการศึกษา 2552

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนของรายวิชา

วิถีธรรมวิถีไทย  รหัสวิชา  2001-1301 ซึ่งจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแลละพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้เอกสารประกอบการสอนมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  รหัสวิชา 2001-1301  ของนักเรียนวิทยาลัย

สารพัดช่างชัยภูมิ ระดับชั้น  ปวช. 2  จำนวน  17  คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย รหัสวิชา 2001-1301 

และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมิน  มีดังนี้  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

จำนวน  18 ชุด  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จำนวน  9 ชุด  แบบทดสอบหลังเรียน

(Post-test) จำนวน  9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  9 ชุด  และ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน  จำนวน 1 ชุด

แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จาก

การทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หาค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  หาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนหาค่าดัชนีประสิทธิผล

ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิเคราะห์หาความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบนัยสำคัญ

ทางสถิติ (t-test) และหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้

โดยใช้เอกสารประกอบ การสอน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Spss/ps+ ทำการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย  พบว่า

1.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  สูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ  .01  ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน (E1)  มีค่าเท่ากับ  82.12  คิดเป็นร้อยละ  91.24  และคะแนนจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน  (E2)  มีค่าเท่ากับ  81.12  คิดเป็นร้อยละ  90.13  ซึ่งแสดงว่าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  รหัสวิชา 2001-1301  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (80/80)   และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.8645  คิดเป็นร้อยละ  86.45 คือ การใช้เอกสารประกอบการสอนมาประกอบการสอนและมาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

3.  ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการใช้เอกสารประกอบการสอน  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.42 (ระดับมาก) แสดงว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจซึ่งมีผลทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเข้าใจวิธีในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก คู่ สเปอร์ส 0-3 ลิเวอร์พูล [20]
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 เล่ม 6 เรื่อง ประวัติ และผลงานบุคคลสำคัญ โดย นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ [25]
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 เล่ม 4 เรื่อง ศิลปกรรม และภูมิปัญญาไทย โดย นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เ [27]
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 เรื่อง การกำเนิดกรุงสุโขทัย นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน [23]
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั [15]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์หมากรุกจีนnew
เกมส์หมากรุกจีน ที่มีขุนศึกที่น่าทดสอบฝีมือ ไม่แพ้กับหมากรุกไทย หรือ หมากรุกฝรั่งเลย เป็นเกมส์ที่ฝึกการวางแผน รุกรบ ให้มีไหวพริบ ดีเทียบเท่ากับ เกมส์หมากรุกทั่วๆไปเลย
เกมส์ไอ้แมงมุมnew
เกมส์ไอ้แมงมุม เกมไอ้แมงมุม มาเล่นเกมส์ไอ้แมงมุมออนไลน์กัน เป็นเกมไอ้แมงมุมชักใยไต่ไปตามเมืองต่างๆ เราต้องช่วยไอ้แมงมุมไต่ไปให้ได้น่ะครับ ลองเล่นกันดูครับ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบnew
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ มาแข่งกับคอมพิวเตอร์กัน ใครจะเป็นผู้ชนะครับ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำnew
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ มาทดสอบความจำกับมาริโอกันครับ ว่าเรามีความจำดีกันขนาดไหน มีการจับเวลาด้วยนะครับ
เกมส์ระบายสีสาวน้อยnew
เกมส์ระบายสีสาวน้อย สาวน้อยหน้าหวาน รอให้เราแต่งแต้มสีสันให้เธออยู่ อย่ามัวรอช้า..
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม