ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > เผยแพร่ผลงายวิชาการ การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานประดิษฐ์)


• เผยแพร่ผลงายวิชาการ การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานประดิษฐ์)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2554 เปิดอ่าน : 7498 / 0 ความเห็น


การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานประดิษฐ์) เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ ของเล่น และของตกแต่ง สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 .....

 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานประดิษฐ์)            เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  ของเล่น  และของตกแต่ง  สำหรับ

                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย         นางสำราญ  จิตต์ชนะ

ตำแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ            

ปีที่วิจัย      ปีพ.ศ.  2552

บทคัดย่อ

           การพัฒนาชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (  งานระดิษฐ์)  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  ของเล่นและของตกแต่ง  สำหรับนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ครั้งนี้ ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา  (Research and Development )   โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ดังนี้   1.1  เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดการสอน ที่สร้างขึ้น  โดยผู้เชี่ยวชาญ  1.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดทุ่งสวน) ภาคเรียนที่  2  ในปีการศึกษา  2551   2)  เพื่อศึกษาผลการใช้             ชุดการสอน  ดังนี้   2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดทุ่งสวน)  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน    2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาล  2  ( วัดทุ่งสวน) กับเกณฑ์ร้อยละ  80  3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน  โรงเรียนเทศบาล  2          (วัดทุ่งสวน)  ในส่วนวิธีดำเนินการวิจัย  ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่  1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ขั้นตอนที่  2   การศึกษาผลการใช้ชุดการสอน และขั้นตอนที่  3  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน  เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่  1 ) ชุดการสอน จำนวน  7  ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้   จำนวน 7 แผน  3)  แบบทดสอบระหว่างเรียน  7  ชุด  ชุดละ  10  ข้อ  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน 40 ข้อ   และ5)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดการสอน  จำนวน  15  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (  )   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.  ) ค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 การทดสอบ t-test  Dependent  และการทดสอบ t-test  one  Sample

สรุปผลการวิจัย  พบว่า

                1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานประดิษฐ์)  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  ของเล่น และ             ของตกแต่ง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พบว่า                                                                  1.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ   พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก                                                                                              1.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  พบว่า  ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  82.62 / 88.44  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้                                 2.  ผลการใช้ชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                         (งานประดิษฐ์)  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  ของเล่น และของตกแต่ง                สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2                             ปีการศึกษา  2552  พบว่า                                                                                                                                                     2.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทศบาล  2  ( วัดทุ่งสวน ) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน             สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                                                                                             2.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทศบาล  2  ( วัดทุ่งสวน ) ในปีการศึกษา  2552 หลังเรียนร้อยละ  80   พบว่า  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเท่ากับร้อยละ  86.89   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ80  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05          3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานประดิษฐ์)  เรื่อง  การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้  ของเล่นและของตกแต่ง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   พบว่า       มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการเรียนร [3]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เชลซี 4-2 สวอนซี [25]
แจกข้อสอบ ข่าวเปิดสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงและนักเรียนเตรียมทหาร เหล่า นายร้อยตำรวจ จะเปิดสอบ พฤศจ [14]
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการวิถีธรรม ปีการศึ [16]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั [22]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ส่งสายตาnew
เกมส์ส่งสายตา จีบหนุ่ม ใช้สายตาในการช็อตหนุ่มๆ ให้กลายเป็นทาสรักของสาวเจ้าเสน่ห์ ใช้เมาส์ในการบังคับทิศทาง อยากให้วิ่งเร็วๆ จิ้มเมาส์ไปข้างหน้า ปิ๊งใคร ก็ล็อคเป้าหมาย
เกมส์สร้างเกาะnew
เกมส์สร้างเกาะ เกมส์นี้ คุณจะต้องเลือกสร้างสิ่งก่อสร้าง อำนวยความสะดวก แล้วรอดูการเติบโตของ เกาะที่ เราสร้างกันต่อไป มาสร้างเกาะกันให้สวยงามไปเลย
เกมส์จับคู่กิริยาสามช่องnew
เกมส์จับคู่กิริยาสามช่อง มาฝึกทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทบทวนความรู้กันไปด้วยครับ
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ ต่อท่อน้ำ เกมส์ เล่นเกมส์ใช้ความคิด เกมนี้ต้องใช้ความเร็วกันหน่อย สนุกสนาน ผ่อนคลาย เล่นเกมต่อท่อน้ำให้ทันเวลา
เกมส์ลูกบาศก์รูบิคnew
โอ้โห เกมนี้ฝึกปัญญามากเลยครับ มาเล่นเกมส์ใช้สมองออนไลน์กัน มาใช้สมอง ประลองปัญญา ในการต่อ ลูกบาศก์ให้เป็นสีเดียวกันให้หมดดูครับ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม