ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


• หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2554 เปิดอ่าน : 5890 / 0 ความเห็น


ความสัมพันธ์ระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตของครู

และแนวทางการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม

……………………………………………………………………………………

          ข้าพเจ้ามีโอกาสในการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้ว และบางครั้งก็นำไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การใช้ตอบข้อสอบในวิชาต่างๆตอนศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและการนำไปขยายผลให้กับเพื่อนครูและนักเรียน

          แต่แล้ววันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าประชุมอบรมสัมมนา ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ครั้งที่ 7/2554  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเสาวลักษณ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาชีวิตครูสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตลอด 3 วัน ที่ข้าพเจ้าค่อนข้างจะตั้งใจรับรู้เป็นพิเศษเพราะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้ถึงผู้ร่วมงานและนักเรียนอย่างเป็นแบบแผนให้จงได้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอบรมสัมมนาแล้วจึงพยายามนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาร้อยเรียงข้อความเพื่อนำไปขยายผลต่อไป เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้าพเจ้าจะพยายามสรุปให้เห็นเป็นประเด็นๆต่อไป ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและทีมงานที่ให้โอกาสที่คุ้มค่าในครั้งนี้

................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชดำรัส

เศรษฐกิจพอเพียง

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากวารสารชัยพัฒนา

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

   

ทางสายกลาง

       
 
   

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 

 


 


                                                      

 

                     เงื่อนไขความรู้                                           เงื่อนไขคุณธรรม

           (รอบรู้  รอบคอบ  ระมัดระวัง)                  (ซื่อสัตย์สุจริต  สติปัญญา  ขยันอดทน)

 

 
 
 

 

 

 

 


     ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยื่น

 

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 16 -17) กล่าวไว้ว่า สำหรับประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหาภาคของไทย ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2250 - 2554)  เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า สังคมสีเขียวด้วยหลักดังกล่าว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นี้ จะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท

          แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (1)  การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

 

แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

          สืบเนื่องจากครูได้ตกเป็นจำเลยของสังคมในด้านผลการจัดการศึกษา ว่าผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่ค่อยเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ หนีเรียนบ้าง ประพฤติตนด้านชู้สาวบ้าง โดยที่เห็นเด่นชัดคือ ผลการสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมาตกเกือบทั้งหมด จากผลดังกล่าวพอที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะ

1.       ครูสอนแบบแยกส่วนไม่บูรณาการสิ่งที่เกี่ยวข้องไว้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนไว้ด้วย

2.       ครูขาดการเอาใจใส่ต่อผู้เรียนอย่างกัลยาณมิตร ชอบใช้อารมณ์ ดุด่า ว่ากล่าวอย่างรุนแรง

3.       พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง มอบให้คนอื่นเลี้ยง ทำให้นักเรียนขาดความอบอุ่น และบางคนใช้เงิน

เลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวไม่สนใจและเอาใจใส่เท่าที่ควร ถือว่าการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงหรือผู้ที่ฝากลูกไว้ให้เขาเลี้ยง การเรียนเป็นหน้าที่ของครูที่เขาจ้างมาแล้ว

จากเหตุดังกล่าว แม้ว่าจะมีหลายประการแต่ในส่วนที่ครูเรารับผิดชอบเราต้องปรับตัวเองให้เป็นครูที่

แท้จริงให้ได้ หรือเป็นแม่พิมพ์ที่ต้องเป็นตัวอย่างหรือแบบพิมพ์ในทางที่ดีทุกเรื่อง เพื่อให้นักเรียนเป็นคน ดี เก่ง มีความสุข ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

          การปรับตัวเองให้เป็นครูอย่างแท้จริง

          ในฐานะที่เราเป็นจำเลยของสังคมจากผลดังกล่าว ซึ่งบางคนไม่ยอมรับหรือจำนนต่อคำพิพากษาอันนั้น แต่เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเราจะเอาจริงเอาจังแล้ว และเราจะไม่ตกเป็นจำเลยของสังคมต่อไปอีก ขอให้พวกเราปรับตัวเอง (ในกรณียอมรับว่ามีส่วน) และพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ (กรณีเห็นว่าเราดีอยู่แล้ว) เพื่ออย่าให้เขาว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย ข้าพเจ้าในฐานะที่มีโอกาสได้เรียนรู้ก่อนคนอื่นๆจึงอยากจะเสนอแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ก่อนอื่นขออนุญาตถามและให้คำตอบในประเด็นเหล่านี้ก่อนแม้ว่าจะแตกต่างกับเพื่อนครูบ้าง

1.       อะไรสำคัญที่สุดในชีวิต ทุกคนอาจจะตอบคำถามนี้ต่างๆนานา แต่คำตอบคือ

1.1   การเข้าใจความจริงของสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดในชีวิต เช่น อากาศที่เราขาดไม่ได้เลย (คน

ขาดอากาศหายใจจะเสียชีวิตประมาณ 3 - 5 นาที่)

1.2   ชีวิตต้องเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง และชัดเจน

1.3   ชีวิตต้องจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีสติ

2.       เป้าหมายและสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิต คำตอบคือ

2.1   ทำไมเราจึงอยากได้ในสิ่งนั้น

2.2   ทำอย่างไรเราจึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ

2.3   วิธีการ/กระบวนการ/ที่จะทำให้ได้มาต้องเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักสัจจธรรม

3.       อะไรคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการประกอบวิชาชีพครู คำตอบคือ

3.1   ทำดีที่สุดในชีวิตของครูมืออาชีพ

3.2   สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน

3.3   วิชาชีพครูต้องทำให้ลูกศิษย์และผู้เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

4.       หลักที่สำคัญในการดำเนินชีวิต คำตอบคือ

4.1   ได้ดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีสติ ตามหลักธรรม

4.2   สิ่งที่ทำนั้นเป็นการสร้างคุณธรรมความดีตามหลัก มงคลชีวิต 38 ประการ

4.3   วิชาชีพของเราต้องทำให้ลูกศิษย์ยึดเป็นแบบอย่างได้อย่างแท้จริง

มงคล 38 ประการ ในพุทธศาสนา (ออนไลน์) ประกอบด้วย

มงคลที่  1 อย่าคบคนพาล                        :         เพราะคบคนพาลจะมีแต่ความเสื่อม

มงคลที่  2  สมาคมด้วยบัณฑิต                   :         จะพบแต่ความเจริญในชีวิต

มงคลที่  3  การบูชาบุคคลที่ควรบูชา             :         เช่นบิดามารดา เป็นบุคคลที่ต้องเคารพ

มงคลที่  4  การอยู่ในประเทศอันสมควร         :         สถานที่เหมาะแก่การทำมาหากิน

มงคลที่  5  เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน            :         คือการกระทำความดี สะสมความดี

มงคลที่  6  ให้ตั้งตนไว้ชอบ                       :         ทั้งทาง กาย วาจา ใจ

มงคลที่  7  ความเป็นพหูสูต                      :         เป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก

มงคลที่  8  เชี่ยวชาญในศิลปะวิชา               :         รอบรู้ ถ่ายทอดความรู้ดี

มงคลที่  9  เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย              :         ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน

มงคลที่ 10 เป็นผู้พูดด้วยวาจาสุภาษิต            :         กล่าวแต่วาจาอ่อนหวาน สมานสามัคคี

มงคลที่ 11 อุปัฏฐากบิดามารดา                  :         บำรุงเลี้ยงดูบิดา มารดา

มงคลที่ 12 ให้สงเคราะห์บุตร                     :         ห้ามไม่ให้ทำชั่ว ให้ศึกษาเล่าเรียน

มงคลที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา                     :         ต่างสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน

มงคลที่ 14 การทำงานไม่ให้คั่งค้าง               :         ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

มงคลที่ 15 การให้ทาน                           :         การให้ผู้ที่สมควรให้

มงคลที่ 16 ประพฤติธรรมทางกาย วาจา ใจ     :         การประพฤติธรรมย่อมสุขใจ

มงคลที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ                   :         ทั้งฝ่ายบิดามารดาตามกาลเวลา

มงคลที่ 18 ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ           :         การประกอบการงานที่สุจริต

มงคลที่ 19 การงดเว้นจากบาปทั้งปวง            :         การตั้งอยู่ในกุศลกรรม (ความดี)

มงคลที่ 20 การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา         :         อันจะก่อให้เกิดโทษทั้งปวง

มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม     :         ต้องรอบคอบ ระมัดระวัง มีสติ

มงคลที่ 22 รู้จักสัมมาคารวะ                      :         มีความคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ล่วงเกิน

มงคลที่ 23 เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน      :         ไม่ยกตนข่มท่าน อวดเบ่งบารมี

มงคลที่ 24 มีความสันโดษ                        :         มีความพอใจในสิ่งที่เรามีสมฐานะ

มงคลที่ 25 มีความกตัญญู                         :         รู้อุปการะที่ท่านทำไว้ให้

มงคลที่ 26 การฟังธรรมตามกาล                 :         วันสำคัญทางศาสนา วันธรรมสวนะ

มงคลที่ 27 ขันติ เป็นผู้มีความอดทน             :         อดทนต่อกิเลส ความยากลำบาก

มงคลที่ 28 เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม               :         การเจียมกายเจียมตน    

มงคลที่ 29 การได้เห็นสมณะ ผู้มีความสงบ       :         ทั้งที่เห็นด้วยตา ใจ และปัญญา

มงคลที่ 30 การสนทนาธรรมตามกาล            :         พูดแต่เรื่องที่ดีจะได้ความคิดที่ดีและใหม่

มงคลที่ 31 การบำเพ็ญตบะ                       :         มีความเพียรเผากิเลสและตัณหา

มงคลที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์             :         เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

มงคลที่ 33 การเห็นแจ้งในอริยสัจสี่              :         ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

มงคลที่ 34 การทำนิพพานให้แจ้ง                :         เป็นความดับสนิทแห่งกิเลสทั้งปวง

มงคลที่ 35 มีจิตใจไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม      :         ไม่หวั่นไหวการไม่มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

มงคลที่ 36 ความเป็นผู้มีจิตใจไม่เศร้าโศก        :         มีเหตุผลในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

มงคลที่ 37 ความไม่มีกิเลสในใจ                   :         มองโลกในแง่ดี ไม่หมกมุ่นอบายมุข

มงคลที่ 38 เป็นผู้มีจิตใจเกษม                     :         มีจิตใจที่ปราศจากสิ่งผูกมัดทั้งปวง

สิ่งที่ครูควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

1.       แนวคิดพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.       หลักคิดและแนวทางในการประกอบอาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3.       การเชื่อมโยงความคิดต่างๆสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาประชาคมเครือข่ายสมาชิกครูอย่าง

สร้างสรรค์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 5 ประการ

1.       ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.       ครูต้องเป็นแบบอย่างในทางที่ดีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของครูอย่างเคร่งครัด

3.       ครูต้องตระหนักในการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว

นักเรียน และขยายผลไปยังชุมชนด้วย

4.       ครูต้องมีความตั้งใจในการพัฒนาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นโดยผลกระทบจะต้องเกิดกับผู้เรียนโดยตรง

5.       ครูต้องมีวินัยทางการเงินและปรับวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ไตรยางค์แห่งการเรียนรู้

1.       การเรียนรู้ในฐานวัฒนธรรม เพื่อการทำเป็น คือเอาวิถีชีวิตร่วมกันเป็นตัวตั้ง ไม่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง

2.      การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อการคิดเป็น คือใช้เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้

สิ่งที่รับรู้กลายเป็นความรู้ที่ คม ชัด ลึก

3.       การเรียนรู้ด้วยจิตตปัญญา เป็นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อความรู้แจ้ง คือการศึกษาจากการดูจิต

ของตนเองแล้วเกิดปัญญา

 

 

โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้เรียนตื่นรู้ เกิดจิตสำนึกใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง

เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลง ขั้นพื้นฐานในองค์กร ทำให้คนในองค์กรและชุมชน เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของกันและกันอย่างลึกซึ้งจนเชื่อมประสานเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. [18]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : เวสต์แฮม 2-1 แมนฯ ซิตี้ [76]
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 [23]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [33]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [61]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม