ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ


• รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2554 เปิดอ่าน : 4233 / 0 ความเห็น


ชื่อโครงการ รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
                      อันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 
                      โรงเรียนบ้านนาม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ผู้รายงาน   นางอาภาภรณ์ มณีคง
ปีที่สำเร็จ    2553
 
                                                   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
                        รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง ปีการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง 
โดยพิจารณาจากผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วงหลังจากการดำเนินโครงการและ ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   โดยจัดให้มีกิจกรรม ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐกิจ   2. ด้านสังคม   3. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ด้านศาสนา 5. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี   เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   34   คน  ครูโรงเรียนบ้านนาม่วง  จำนวน   6 คน  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศึกษา2552     จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาม่วง ปีการศึกษา 2552   จำนวน   7    คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบประเมินและแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทางสถิติ (t-test) ผลการดำเนินโครงการพบว่า พฤติกรรมของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีค่าพัฒนาสูงขึ้น ทั้ง 8 ด้าน และเมื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ประการแรกโรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   และภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อจำกัดของบุคลากร   ทำให้ผู้รายงานใช้กลยุทธ์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้กำลังของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บ้าน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนั้น ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนไทยพุทธ หรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องการความเข้มแข็งของชุมชน   ประการที่สองการนำหลักการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จะสามารถช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน ตลอดจนการปลูกฝังทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในชนบท สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และประการสุดท้าย ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาโดยสามารถประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม            โดยประยุกต์ในส่วนของกิจกรรมด้านศาสนาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [30]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [30]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [21]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [25]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [25]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม