ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสา


• รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสา
+โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2554 เปิดอ่าน : 3688 / 0 ความเห็น


บทคัดย่อผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม .....

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรค ที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้วิจัย : นายนิยม ทะคำ ปีที่วิจัย : 2551 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดวัย สดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ พลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ หนังสือ อ่านเพิ่มเติม ชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จำนวน 102 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม เล่มที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.85/86.96 เล่มที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.61/88.18 เล่มที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.68/88.48 เล่มที่ 4 มีประสิทธิภาพ 81.96/87/87 เล่มที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.40/86.96 และโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ E1 = 87.69/ E2 = 91.81 แสดงว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดวัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนจากหนังสือ อ่านเพิ่มเติมชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 17.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ คือ 14 คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด วัยสดใสใส่ใจกับโรคที่น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 10 ข้อ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.87 โดยรายข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องคำแนะนำในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ หนังสืออ่านเพิ่มเติมแต่ละเรื่องจัดเนื้อหาได้เหมาะสม กิจกรรมสามารถปฏิบัติได้จริงเรียนแล้วสนุกเข้าใจง่าย มีการประเมินผลตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็น 4.91 รองลงมาคือ ภาพมีความคมชัด สวยงาม เร้าความสนใจ ความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน บทเรียนน่าสนใจชวนให้ติดตาม ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.88 และ ภาพมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดนตรีแสนสนุก สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [24]
วงการ SEO เผย Penguin 3.0 ปล่อยออกมาแล้ว! [20]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ [18]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ [30]
เผยแพร่ผลงาน [22]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ไอ้แมงมุมnew
เกมส์ไอ้แมงมุม เกมไอ้แมงมุม มาเล่นเกมส์ไอ้แมงมุมออนไลน์กัน เป็นเกมไอ้แมงมุมชักใยไต่ไปตามเมืองต่างๆ เราต้องช่วยไอ้แมงมุมไต่ไปให้ได้น่ะครับ ลองเล่นกันดูครับ
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์เรียงเพชรnew
เกมส์เรียงเพชร เกมส์นี้เราจะต้องทำภารกิจเรียงเพชรให้ถูกต้อง สีเดียวกัน อยู่ติดกัน จะถูกทำลายหายไป ทำให้เร็ว และทันเวลา
เกมส์หอยทาก Snail Bobnew
ช่วยนี้หอยทากไต่ แต่มีชีวิตชีวาทำให้การเดินทางไปยังประกายใหม่ของเขา ใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในบ๊อบหอยทากผ่านสถานที่ก่อสร้างอันตราย!
เกมส์แข่งรถ4x4new
เกมส์แข่งรถ 4x4 มาตะลุยสนามแข่งรถสุดมันส์กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม