ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แผน/บรรณานุกรม/ภาคผนวก


• แผน/บรรณานุกรม/ภาคผนวก
+โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ต.ค. 2554 เปิดอ่าน : 3139 / 0 ความเห็น


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การอ่านจับใจความขั้นพื้นฐาน เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง ทำการสอนวันที่ ๑-๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. สาระสำคัญ การอ่านขั้นพื้นฐาน (Literal Reading) หมายถึง การอ่านที่นักเรียนสามารถจับใจความ และมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ชัดเจน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ท ๑.๑ (๑) สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายของคำ สำนวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวน และเนื้อเรื่อง และใช้แหล่งความรู้พัฒนาความสามารถการอ่าน ท ๑.๑ (๒) สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาคำสำคัญในเรื่องที่อ่าน และใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถการอ่าน นำความรู้ ความคิด จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา ตัดสินใจคาดการณ์ และใช้การอ่าน เป็นเครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม ท ๑.๑ (๓) สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้คล่อง และรวดเร็ว ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ และอักขรวิธี และจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่า นำไปใช้อ้างอิง เลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดประสงค์ อย่างกว้างขวาง มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถจับใจความ และมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ๑. นักเรียนสามารถจับใจความจากการอ่านได้ (K) ๑.๑ นักเรียนสรุปใจความของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๑.๒ นักเรียนอ่านจับใจความในเวลาที่กำหนดให้ได้ ๒. มีความเข้าใจในเรื่องได้ชัดเจน (P) ๒.๑ นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๒.๒ นักเรียนทำแบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง ๓. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A) สาระการเรียนรู้ ๑. การอ่านจับใจความ ๒. การปฏิบัติตนในการอ่านจับใจความ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑) ขั้นนำ ๑. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนจำนวน ๒๐ ข้อ ๒. แจกกระดาษคำตอบให้นักเรียนคนละหนึ่งใบ ขั้นสอน ๓. ครูให้เวลานักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้เวลา ๖๐ นาที ขั้นสรุป ๔. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อย รวบรวมส่งครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๒) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน ๘ กลุ่ม (คละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน) ๒. ครูแจกกระดาษขนาดมาตรฐาน A - ๔ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ขั้นสอน ๓. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๑ การอ่านขั้นพื้นฐาน นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึก ๔. ครูนำบัตรประโยคแสดงให้นักเรียนดู ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนลง ในกระดาษ ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ ๕. นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอ่านประโยคที่มีใจความสำคัญ ๖. นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๑ การอ่านขั้นพื้นฐาน ขั้นสรุป ๗. นักเรียนนำเสนอผลงาน นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๘. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะประโยคที่มีใจความสำคัญไม่สมบูรณ์ช่วยกัน ปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๓) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนาน และเตรียมความพร้อมในชั่วโมง ๒. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ – ๕ คน หรือตามความเหมาะสม ขั้นสอน ๓. ครูให้นักเรียนเลือกบทความในหนังสือพิมพ์กลุ่มละ ๒ – ๓ บทความ และให้นักเรียนขีดเส้นใต้บทความที่มีใจความสำคัญ นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๑ การอ่านขั้นพื้นฐาน แบบฝึกที่ ๒ – ๔ โดยมีครูเป็นผู้เสนอแนะ ขั้นสรุป ๔. นักเรียนนำเสนอผลงานบทความจากหนังสือพิมพ์ที่ได้ขีดเส้นใต้ประโยค ที่มีใจความสำคัญ นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๕. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะประโยคที่มีใจความสำคัญไม่สมบูรณ์ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๔) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. นักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสื่อความหมาย และสร้างแรงจูงใจในการเรียน ขั้นสอน ๒. ครูนำนักเรียนทำแบบฝึกที่ ๕ และแบบทดสอบหลังเรียนในแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ชุดที่ ๑ การอ่านขั้นพื้นฐาน ๓. นักเรียนรวบรวมส่งคืนครู ขั้นสรุป ๔. ครูสรุปเนื้อหาความรู้ร่วมกับนักเรียนทั้งห้อง และเปิดโอกาสให้นักเรียน แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้แนะนำความรู้ที่นักเรียนต้องการทราบ เสนอแนะพร้อมชี้แจงสรุปในชั้นเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน ๒๐ ข้อ ๒. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๑ การอ่านขั้นพื้นฐาน ๓. หนังสือพิมพ์ ๔. บัตรประโยคที่มีใจความสำคัญ ๕. กระดาษขนาดมาตรฐาน A ๔ การวัดผลประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ ๑.นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ ได้ถูกต้อง และนักเรียน อ่านจับใจความในเวลา ที่กำหนดให้ได้ ๑.สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ๑.แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ๑.พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ดี-ดีมาก) ๒.นักเรียนตอบคำถามจากเรื่อง ที่อ่านได้ถูกต้องสรุปใจความ ของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง และนักเรียนนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ๒.ตรวจผลการทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ผ่านร้อยละ ๘๐ กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นผู้บริหาร .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ( นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล ) ครูผู้สอน แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คำชี้แจง จงพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มที่ ๑ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ความร่วมมือ ในกลุ่ม ความตั้งใจ ในการทำงาน รวม ๑๖ คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน (นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล) ครูผู้สอน เกณฑ์การตัดสิน ๑๕ คะแนนขึ้นไป ดีมาก ๑๐ – ๑๔ คะแนน ดี ๖ – ๙ คะแนน พอใช้ ๐ – ๕ คะแนน ควรปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การอ่านจับใจความขั้นแปลความ เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง ทำการสอนวันที่ ๘ – ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. สาระสำคัญ การอ่านขั้นแปลความ (Interpretive Reading) หมายถึง การอ่านที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของเรื่องได้ ผู้เรียนจะต้องอาศัยการอ่านที่รอบคอบ เพื่อที่จะประมวลเรื่องราวต่าง ๆ แล้วนำมาสรุปความโดยอาศัยเหตุผลที่เกิดขึ้น มีการเปรียบเทียบ คาดการณ์ตลอดจนมองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ท ๑.๑ (๑) สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายของคำ สำนวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวน และเนื้อเรื่อง และใช้แหล่งความรู้พัฒนาความสามารถการอ่าน ท ๑.๑ (๒) สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาคำสำคัญในเรื่องที่อ่าน และใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถการอ่าน นำความรู้ ความคิด จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา ตัดสินใจคาดการณ์ และใช้การอ่าน เป็นเครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม ท ๑.๑ (๓) สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้คล่อง และรวดเร็ว ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ และอักขรวิธี และจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่า นำไปใช้อ้างอิง เลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดประสงค์ อย่างกว้างขวาง มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของเรื่อง ประมวลเรื่อง สรุปความด้วยเหตุผล เปรียบเทียบ คาดการณ์ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม และมองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ๑. การอ่านที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของเรื่อง (K) ๑.๑ นักเรียนแปลความหมายจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๑.๒ นักเรียนตั้งคำถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๒. ประมวลเรื่องราวต่าง ๆ สรุปความโดยอาศัยเหตุผล (P) ๒.๑ นักเรียนบอกหรือแสดงเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ ๒.๒ นักเรียนทำแบบฝึกทักษะได้ถูกต้อง ๓. เปรียบเทียบ คาดการณ์ มองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ (A) ๓.๑ นักเรียนสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๓.๒ จับใจความข้อความที่กำหนดให้อ่าน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สาระการเรียนรู้ ๑. การอ่านจับใจความขั้นแปลความ ๒. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนในการอ่านจับใจความขั้นแปลความ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ๒. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความ ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ขั้นสอน ๓. ครูนำนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เล่มที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความโดยมีครูเป็นผู้เสนอแนะความรู้ที่นักเรียนสงสัยและยังไม่เข้าใจ ๔. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นแถวเท่า ๆ กัน หรือตามความเหมาะสม ๕. ครูแสดงบทความ เรื่อง ต้นไม้ในป่าชายเลน ให้นักเรียนแต่ละแถวได้ศึกษา ๖. ครูนำนักเรียนแข่งขันตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านโดยแถวใดตั้งคำถามได้ถูกต้องได้ใจความครูให้คะแนนคำถามละ ๑ คะแนน แถวใดได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ แถวที่ได้คะแนนน้อยที่สุดต้องทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน ขั้นสรุป ๗. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านช่วยกันปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ ๘. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ – ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๒) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. นักเรียนทุกคนนำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความ เปิดแบบฝึกที่ ๑ – ๒ ขั้นสอน ๒. ครูเฉลยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เล่มที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความ แบบฝึกที่ ๑ – ๒ โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาผลัดกันเฉลย ครั้งละหนึ่งข้อตามลำดับจนครบ ๓. ครูแสดงบทกลอนที่สร้างสรรค์สั้น ๆ เช่น ๔. นักเรียนตั้งคำถามจากบทกลอนที่ได้อ่าน ๕. นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๓ – ๕ ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความ ขั้นสรุป ๖. นักเรียนนำเสนอผลงาน ๗. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะ การตั้งคำถาม ตอบคำถาม ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๓) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ครูนำนักเรียนทบทวนบทเรียนที่เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อสร้าง ความสนุกสนานพร้อมสื่อถึงบทเรียนที่จะเรียนในชั่วโมง ๒. ครูนำแจกใบปลิวเรื่องสุขบัญญัติ ๑๐ ประการให้นักเรียนศึกษา ขั้นสอน ๓. ครูนำนักเรียนตั้งคำถามจากใบปลิวที่ครูได้แจกให้ว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และทำไมเขาเหล่านั้นจึงต้องกระทำหรือปฏิบัติ ๔. นักเรียนเขียนคำถามที่ได้ตั้งคำถามลงในกระดาษขนาดมาตรฐาน A ๔ นำเสนอหน้าชั้นเรียน ขั้นสรุป ๕. นักเรียนนำเสนอผลงาน นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๖. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความ ๗. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะประโยคที่มีใจความสำคัญไม่สมบูรณ์ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๒ การอ่านขั้นแปลความ ๒. บทความ เรื่อง ต้นไม้ในป่าชายเลน ๓. บัตรบทกลอน ๔. กระดาษขนาดมาตรฐาน A ๔ การวัดผลประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ ๑.นักเรียนแปลความหมาย สรุปข้อคิด และแสดงเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ ๑.สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ๑.แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนการอ่านจับใจความ ๑.พฤติกรรมระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ดี-ดีมาก) ๒.นักเรียนตั้งคำถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ๒.ตรวจผลการทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ผ่านร้อยละ ๘๐ กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นผู้บริหาร .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ( นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล ) ครูผู้สอน แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน ตามรายการที่กำหนด โดยการกาเครื่องหมาย / ลงช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ปรากฏ ข้อที่ รายการประเมินพฤติกรรม ระดับการแสดงพฤติกรรม มากที่สุด ๕ มาก ๔ ปานกลาง ๓ น้อย ๒ น้อยที่สุด ๑ ๑. ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ๒. การให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ๓. ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ๔. ความรับผิดชอบ ๕. การแสดงความคิดเห็น ๖. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในกลุ่ม ๗. ความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๙. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๑๐. ความมีนิสัยที่จะศึกษาค้นคว้าคิดแก้ปัญหา ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน (นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล) ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม = อยู่ในระดับ มากที่สุด หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ อยู่ในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การอ่านจับใจความขั้นวิเคราะห์ เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง ทำการสอนวันที่ ๑๕-๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. สาระสำคัญ การอ่านขั้นวิเคราะห์ (Critical Reading) หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านสามารถประเมิน ได้ว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนอย่างไร มีเหตุผลอย่างไร ผู้อ่านจะสามารถตัดสินคุณค่าความถูกต้องว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ท ๑.๑ (๑) สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายของคำ สำนวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวน และเนื้อเรื่อง และใช้แหล่งความรู้พัฒนาความสามารถการอ่าน ท ๑.๑ (๒) สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาคำสำคัญในเรื่องที่อ่าน และใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถการอ่าน นำความรู้ ความคิด จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา ตัดสินใจคาดการณ์ และใช้การอ่าน เป็นเครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม ท ๑.๑ (๓) สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้คล่อง และรวดเร็ว ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ และอักขรวิธี และจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่า นำไปใช้อ้างอิง เลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดประสงค์ อย่างกว้างขวาง มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถประเมินได้ว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ มีเหตุผลในการเขียนอย่างไร โดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และตัดสินคุณค่าความถูกต้องว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ๑. สามารถประเมินได้ว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนอย่างไร (K) ๑.๑ นักเรียนอ่านและวิเคราะห์ข้อความหรือเรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ นักเรียนประเมินเหตุการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ในเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๒. บอกได้ว่าผู้เขียนมีเหตุผลอย่างไรในการเขียน (P) ๒.๑ นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๒.๒ นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ได้ถูกต้อง ๓. สามารถตัดสินคุณค่าความถูกต้องว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร (A) ๓.๑ นำความรู้จากการอ่านไปใช้ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ๓.๒ นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้อง สาระการเรียนรู้ ๑. การอ่านจับใจความขั้นวิเคราะห์ ๒. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการอ่านจับใจความขั้นวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ - ๕ คน หรือตามความเหมาะสม ๒. ครูแจกกระดาษขนาดมาตรฐาน A - ๔ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ขั้นสอน ๓. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๓ การอ่านขั้นวิเคราะห์ นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแบบฝึก ๔. ครูนำบัตรประโยคแสดงให้นักเรียนดู ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน ใจความสำคัญลงในกระดาษ ๕. นักเรียนส่งตัวแทนออกมาอ่านใจความสำคัญที่ได้เขียน ๖. ทำแบบฝึกที่ ๑ ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๓ การอ่านขั้นวิเคราะห์ ขั้นสรุป ๗. นักเรียนนำเสนอผลงาน นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๘. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะเรื่องการเขียนสรุปใจความสำคัญ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๒) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนาน และเตรียมความพร้อมในชั่วโมง ๒. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ – ๕ คน หรือตามความเหมาะสม ขั้นสอน ๓. ครูให้นักเรียนเลือกบทความในหนังสือพิมพ์กลุ่มละ ๒ – ๓ บทความ และให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญของบทความที่นักเรียนได้เลือกมา ๔. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๓ การอ่านขั้นวิเคราะห์ ในแบบฝึกที่ ๒ – ๔ โดยมีครูเป็นผู้เสนอแนะ ขั้นสรุป ๕. นักเรียนนำเสนอผลงานบทความจากหนังสือพิมพ์ที่ได้เขียนสรุปใจความสำคัญ นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะเรื่องการเขียนสรุปใจความสำคัญ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข และเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๓) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. นักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสื่อความหมาย และสร้างแรงจูงใจในการเรียน ขั้นสอน ๒. ครูนำนักเรียนทำแบบฝึกที่ ๕ และแบบทดสอบหลังเรียน ขั้นสรุป ๓. นักเรียนรวบรวมส่งคืนครู สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๓ การอ่านขั้นวิเคราะห์ ๒. หนังสือพิมพ์ ๓. บัตรประโยคที่มีใจความสำคัญ ๔. กระดาษขนาดมาตรฐาน A ๔ การวัดผลประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ ๑.นักเรียนประเมินเหตุการณ์ เรื่องราว ต่าง ๆ ในเรื่องที่อ่าน และวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๑.สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ๑.แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนการอ่าน จับใจความ ๑.พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ดี-ดีมาก) ๒. นักเรียนแยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์ข้อความหรือเรื่องราวที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เรื่องการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ๒.ตรวจผลการทดสอบท้าย แบบฝึกทักษะ ๒.แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ผ่านร้อยละ ๘๐ กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นผู้บริหาร .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ( นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล ) ครูผู้สอน แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ราย คำชี้แจง จงพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์และค่าระดับคะแนนที่กำหนด กลุ่มที่ ๑ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ความร่วมมือ ในกลุ่ม ความตั้งใจ ในการทำงาน รวม ๑๖ คะแนน ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน (นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล) ครูผู้สอน เกณฑ์การตัดสิน ๑๕ คะแนนขึ้นไป ดีมาก ๑๐ – ๑๔ คะแนน ดี ๖ – ๙ คะแนน พอใช้ ๐ – ๕ คะแนน ควรปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การอ่านจับใจความขั้นสร้างสรรค์ เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง ทำการสอนวันที่ ๒๒-๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. สาระสำคัญ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ (Creative Reading) หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านสามารถ ขยายความคิดของตนให้กว้างไกล และสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านในแนวทางใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ท ๑.๑ (๑) สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายของคำ สำนวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวน และเนื้อเรื่อง และใช้แหล่งความรู้พัฒนาความสามารถการอ่าน ท ๑.๑ (๒) สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความ หาคำสำคัญในเรื่องที่อ่าน และใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถการอ่าน นำความรู้ ความคิด จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา ตัดสินใจคาดการณ์ และใช้การอ่าน เป็นเครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม ท ๑.๑ (๓) สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้คล่อง และรวดเร็ว ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ และอักขรวิธี และจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่า นำไปใช้อ้างอิง เลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดประสงค์ อย่างกว้างขวาง มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่าน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนสามารถขยายความคิด และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านในแนวทางใหม่ ๆ ได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ๑. การอ่านที่ผู้อ่านสามารถขยายความคิดของตนให้กว้างไกล ๑.๑ นักเรียนอ่านจับใจความข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒ นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๑.๓ นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้อง ๒. สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่านในแนวทางใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ๒.๑ นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ๒.๒ นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านและตอบคำถามได้ถูกต้อง ๒.๓ นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ๓. สามารถนำเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๓.๑ นำความรู้เรื่องการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ๓.๒ นักเรียนบอกวิธีแก้ปัญหาจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง สาระการเรียนรู้ ๑. การอ่านจับใจความขั้นสร้างสรรค์ ๒. ข้อปฏิบัติในการอ่านจับใจความขั้นสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ ๒. ครูแจกแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ ขั้นสอน ๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ และครูให้หัวข้อนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เช่น เรื่อง เพื่อนสนิท ๔. นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง เพื่อนสนิท โดยครูกำหนดหัวข้อ ให้นักเรียนเขียน ดังนี้ ขั้นสรุป ๕. นักเรียนนำเสนอผลงาน นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ ๗. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ – ๓ เป็นการทบทวนที่บ้าน เฉลยในชั่วโมงต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๒) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ แบบฝึกที่ ๑ – ๓ ขั้นสอน ๒. ครูเฉลยพร้อมทั้งเสนอแนะความคิดในการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ๔. ครูแจกบัตรรูปภาพ วงจรชีวิตของแมลง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแต่งเรื่องจากรูปภาพที่ครูให้ดู ดังตัวอย่าง ขั้นสรุป ๕. นักเรียนนำเสนอผลงาน นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๔ – ๕ เป็นการทบทวน เฉลยในชั่วโมงต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๓) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ แบบฝึกที่ ๔ – ๕ ขั้นสอน ๒. ครูเฉลยพร้อมทั้งเสนอแนะความคิดในการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ๓. ครูกำหนดโครงเรื่องให้นักเรียน เช่น แม่ของฉันดีที่หนึ่ง, บ้านสวนริมคลอง, ป่าที่ไม่มีใครเคยเห็น ๔. นักเรียนแต่งเรื่องจากโครงเรื่องที่นักเรียนเลือกอย่างสร้างสรรค์ ขั้นสรุป ๕. นักเรียนนำเสนอผลงาน นำมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง ๖. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ช่วยกันปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะ ๗. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ ๘. เมื่อเรียบร้อยแล้วตัวแทนนักเรียนรวบรวมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ ส่งคืนครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๔) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ๑. แจกกระดาษคำตอบให้นักเรียนคนละหนึ่งใบ ๒. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน ๒๐ ข้อ ขั้นสอน ๓. ครูให้เวลานักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลา ๖๐ นาที ขั้นสรุป ๔. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรียบร้อย รวบรวมส่งครู ๕. ครูและนักเรียนช่วยกันเสนอแนะและสรุปบทเรียนที่ได้เรียน และทำกิจกรรม มาทั้ง ๔ ชุด เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สื่อการเรียนรู้ ๑. แบบทดสอบหลังเรียน ๒๐ ข้อ ๒. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ ๔ การอ่านขั้นสร้างสรรค์ ๓.บัตรรูปภาพ เรื่อง วงจรชีวิตของแมลง ๔. บัตรคำ ๕. บัตรโครงเรื่อง เรื่อง เพื่อนสนิท การวัดผลประเมินผล สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ ๑.นักเรียนอ่านจับใจความข้อความ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้อง ๑.สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ๑.แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ๑.พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (ดี-ดีมาก) ๒. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างสร้างสรรค์ บอกวิธีแก้ปัญหาได้ และสามารถ นำความรู้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ๒.ตรวจผลการทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ๒.คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ ผ่านร้อยละ ๘๐ กิจกรรมเสนอแนะ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นผู้บริหาร .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ( นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ...................................................... ( นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล ) ครูผู้สอน แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนโดยรวม ตามรายการที่กำหนด โดยการกาเครื่องหมาย / ลงช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ปรากฏ ข้อที่ รายการประเมินพฤติกรรม ระดับการแสดงพฤติกรรม มากที่สุด ๕ มาก ๔ ปานกลาง ๓ น้อย ๒ น้อยที่สุด ๑ ๑. ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ๒. การให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ๓. ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ๔. ความรับผิดชอบ ๕. การแสดงความคิดเห็น ๖. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในกลุ่ม ๗. ความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๙. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๑๐. ความมีนิสัยที่จะศึกษาค้นคว้าคิดแก้ปัญหา ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน (นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล) ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม = ๔.๗๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ อยู่ในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด บรรณานุกรม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กกกกกกกกก(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๒. กกกกกกกก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกสำนักพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๕. กกกกกกกก. คู่มือครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๖. กรรณิการ์ พวงเกษม. ปัญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. กาญจนา วัฒายุ. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. สถาบันพัฒนาผู้บริหาร กกกกกกกกกสถานศึกษา : นครปฐม, ๒๕๔๔. จรรยา บุญมีประเสริฐ. ผลการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อความเข้าใจการอ่านภาษาไทยของนักเรียน กกกกกกกกกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔. วิทยานิพนธ์ ค.บ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กกกกกกกกก๒๕๓๗. จินตนา ใบกาซูยี. การส่งเสริมการอ่านของกรมวิชาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กกกกกกกกก๒๕๓๓. ฉวีลักษณ์ บุญกาญจน์. จิตวิทยาการอ่าน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕. ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. เทคนิคการอ่าน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ กกกกกกกกกและสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กกกกกกกกกสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๔๒. ชวาล แพรัตกุล. เทคนิคการวัดผล.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๑๘. กกกกกกกก. เทคนิคการเขียนข้อสอบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๒๐. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. เอกสารการสอนชุดวิชา ๒๑๓๒๑๑ ว.สื่อการสอนระดับประถมศึกษา. กกกกกกกกกสาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๓๗. ชลธิชา กลัดอยู่. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : เกล็ดไทย, ๒๕๑๗. ทัศนีย์ ศุภเมธี. พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตร กกกกกกกกกและการสอน คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัย รัตนโกสินทร์, ๒๕๓๔. นิรันดร สุขปรีดี. การศึกษาอัตราความเร็ว และความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียน กกกกกกกกกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กกกกกกกกกกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๐. นิลวรรณ สิทธิอาสา. การอ่านเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน และเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย กกกกกกกกกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปรัชญา กกกกกกกกกกับการอ่านตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๙. บันลือ พฤกษะวัน. อุปเทศการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและบูรณาการทางการสอน. กกกกกกกกกกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๓๒. กกกกกกกก. มิติใหม่ในการสอนอ่าน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔. บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๓๕. ประภาศรี สีหอำไพ. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, กกกกกกกกก๒๕๒๔. ผะอบ โปษะกฤษณะ. ภาษาไทยของเรามีเอกลักษณ์และการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน. กกกกกกกกกกรุงเทพฯ : รวมสาส์น, ๒๕๓๗. พูนศรี อิ่มประไพ. การศึกษาข้อบกพร่องการอ่านออกเสียงภาษาไทย และสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ กกกกกกกกกแบบฝึกซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กกกกกกกกกปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กกกกกกกกก๒๕๓๐. ภูมศรี จันทร์ดา. แบบฝึกเสริมทักษะกิจกรรมขั้นที่ ๕ ที่มีประสิทธิภาพ เรื่องฟังทองของนิด กกกกกกกกกประกอบการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียน กกกกกกกกกชั้นประถมศึกษาปี ๑ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาขอนแก่น. กกกกกกกกกวิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยสารคาม, ๒๕๓๘. มัลลิกา ภักดีณรงค์. การเปรียบเทียบความเข้าใจการอ่าน การเขียน และทัศนคติต่อการเรียน กกกกกกกกกภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการสอน กกกกกกกกกแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับสอนแบบปกติ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๑. แม้นมาศ ชวลิต. “ การสร้างสังคมนักอ่านและการใช้สารสนเทศ,” ในสรุปผลการสัมมนา กกกกกกกกกระดับชาติว่าด้วยด้วยการรณรงค์เพื่อการอ่าน. หน้า ๗๘-๙๒. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกปรเมษฐ์การพิมพ์, ๒๕๒๘. ยรรยง มีสติ. วิชาภาษาไทย ๑๐๑ การใช้ภาษาไทย. เลย : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครู : เลย, กกกกกกกกก๒๕๒๕. รัชนี ศรีไพรวรรณ. การสอนกลุ่มทักษะ ๒ (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กกกกกกกกก๒๕๒๗. รัญจวน อินทรกำแหง. “ ภาษาวิเคราะห์ ” ในการอ่านและการวิจารณ์หนังสือ. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกอักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๙. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กกกกกกกกกกรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕. กกกกกกกก. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. วรรณ แก้วแพรก. คู่มือการสอนเขียนชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖. วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ของครู กกกกกกกกกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด. กกกกกกกกกปริญญานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๐. วีณา วีสเพ็ญ. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กกกกกกกกกมหาสารคาม, ๒๕๒๑. ศศิธร วิสุทธิแพทย์. แบบฝึกหัดสอนเรื่อง วลีในภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา. กกกกกกกกกวิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗. สนิท ตั้งทวี. การอ่านไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. สมชัย ไชยกุล. การสร้างแบบฝึกหัดการออกเสียงคำที่สะกดด้วยแม่ กด กก และแม่ กบ สำหรับ กกกกกกกกกนักเรียนที่พูดภาษามลายู ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดยะลา. กกกกกกกกกวิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๖. สมถวิล วิเศษสมบัติ. วิธีสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, ๒๕๒๘. สมบัติ มหาเรศ. เอกสารการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย กกกกกกกกกศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๒๓. สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๓๗. สายสุนี สกุลแก้ว. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อจับใจความ ของนักเรียน กกกกกกกกกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กกกกกกกกก๒๕๓๔. สุขุม เฉลยทรัพย์. การส่งเสริมการอ่าน. พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปทุมธานี : วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์ กกกกกกกกกในพระราชูปภัมภ์, ๒๕๓๑. สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖. สุจิตรา ศรีนวล. การศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. กกกกกกกกกปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กกกกกกกกกกก๒๕๒๙. สุภัทรา อักษรานุเคราะห์. การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ กกกกกกกกกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒. สุมิตรา อังวัฒนกุล. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ๕. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประชาชน, กกกกกกกกก๒๕๒๗. เสริมศรี หอทิมาวรกุล. “การพัฒนาทักษะการอ่านระดับประถมศึกษา (๑) ” ใน เอกสารการสอน กกกกกกกกกชุดวิชาการสอนกลุ่มทักษะ ๑ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑– ๘. หน้า ๓๔๘ – ๔๐๑. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗. เสาวณี คลองน้อย. เปรียบเทียบผลการฝึกความเข้าใจการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กกกกกกกกกในจังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบฝึกหัดกับการเขียนสรุปความ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๐. อดุลย์ ภูปลื้ม. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กกกกกกกกกโดยการใช้แบบฝึกจัดคำเป็นกลุ่มคำ และแบบฝึกที่จัดคำคละคำ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กกกกกกกกกมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๙. อรรถ พลายระหาร. ผลการสอนอ่านโดยวิธีธรรมชาติที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย กกกกกกกกกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่พูดสองภาษา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : กกกกกกกกกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. อรุณี สายเสมา. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กกกกกกกกกที่เรียนโดยวิธีทำนาย. วิทยานิพนธ์. ศษ.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๖. แฮร์ริส,ดักลาส อี. หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ...สู่ชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, ๒๕๔๕. Bush, C.L. and huebner, M.H. Strategies for Reading in the Elementary school. London : กกกกกกกกกMacmillan Company, ๑๙๗๐. Daiman, M. and Others. The Teaching of Reading. New York : Holt, Rinchart and Winston, กกกกกกกกก๑๙๗๔. Emeral, V.D. Lrarning to read Picture, Win Inproving the Teaching and Reading. กกกกกกกกกNew York : prentice – hall, ๑๙๖๔. Fry, Edward B. Thaching Machine and Programmed Instruction. New York : กกกกกกกกกMcgraw – Hill Book company Inc, ๑๙๖๓. http://www.google.co.th/ ภาคผนวก ภาคผนวก ก แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว อ่านนิทาน แล้วตอบคำถามข้อ ๑-๒ นกกระเรียน ห่านและเหยี่ยว นกกระเรียนตัวหนึ่งบินมาถึงสระแห่งหนึ่ง เห็นห่านดำผุดดำว่ายอยู่ในสระ จึงถามว่า “ท่านกำลังทำอะไร” ห่านจึงอธิบายให้ฟังว่า “ นี่เป็นวิธีหาอาหารในน้ำของพวกเรา และเมื่อมีภัยอันตรายเราก็สามารถ ดำน้ำหนีได้เช่นกัน” “ขอเพียงเจ้ามาเป็นเพื่อนของเราเท่านั้น ต่อไปก็ไม่ต้องมัวดำผุดดำว่าย ให้เสียเวลา” นกกระเรียนให้คำแนะนำ “ขึ้นมาหาอาหารบนบกนี่สบายกว่า ส่วนภัยอันตรายนั้น ด้วยร่างกาย ที่แข็งแรงของเรา ขอรับรองว่าจะคอยคุ้มครองให้เจ้าเอง” ห่านหลงเชื่อที่นกกระเรียนกล่าว จึงขึ้นมาหาอาหารบนบกกับนกกระเรียน อยู่ต่อมาไม่นานเหยี่ยวตัวหนึ่งออกหาเหยื่อ เห็นห่านหากินอยู่บนบก จึงโฉบลงมา จับตัวไปได้โดยง่าย ห่านตะโกนส่งเสียงร้องเรียกให้นกกระเรียนซึ่งห่านคิดว่าเป็นสหายของตนช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่านกกระเรียนบินเตลิดหนีไปนานแล้ว ๑. ตามธรรมชาติห่านชอบหาอาหารที่ไหน ก. บนบก ข. ในน้ำ ค. ในป่า ง. บนฟ้า ๒. เพราะเหตุใดห่านจึงเปลี่ยนที่หาอาหาร ก. ที่เดิมมีอาหารน้อย ไม่พอกิน ข. เบื่อที่เดิม อยากเปลี่ยนบรรยากาศ ค. ขี้เกียจ และอยากมีเพื่อน ง. คิดว่านกกระเรียนจะคุ้มครองภัยอันตรายให้ได้ อ่านกาพย์ยานี ๑๑ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๓ – ๔ สตรีมีสองมือ มั่นยึดถือในแก่นสาร เกลียวเอ็นจักเป็นงาน มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ ๓. ใจความสำคัญของกาพย์บทนี้ปรากฏอยู่ส่วนใด ก. อยู่ต้นและท้ายย่อหน้า ข. อยู่กลางย่อหน้า ค. อยู่ท้ายย่อหน้า ง. อยู่ต้นย่อหน้า ๔. สาระสำคัญของคำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด ก. ผู้หญิงมิได้เกิดมาเพื่อแต่งตัวเท่านั้น ข. ผู้หญิงมีความสามารถในการทำงานเช่นกัน ค. ผู้หญิงมีจุดยืนเป็นของตนเอง ง. ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชาย อ่านโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๕ ภพนี้มิใช่หล้า หงส์ทองเดียวเลย กาก็เจ้าของครอง ร่วมด้วย ๕. สาระสำคัญของคำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด ก. การแบ่งชั้นวรรณะ ข. อิสรภาพของชนชั้นต่ำ ค. ความภาคภูมิใจของชนชั้นสูง ง. ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม อ่านกลอนสุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๖ ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกและในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี ๖. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของบทกลอนข้างต้น ก. ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน ข. ไม่มีใครปรารถนาความจน ค. จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ ง. จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด อ่านโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๗ “อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า มาถนอม สูงสุดมือมักตรอม อกไข้” ๗. ข้อใดที่มีความหมาย ตรงกับโคลงบทนี้ ก. ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ข. เจียมเนื้อเจียมตัว ค. สุนัขเห็นเครื่องบิน ง. อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ อ่านกลอนสุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘ “เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน มามือเปล่าแล้วจะเอาอะไรไป เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา” ๘. กลอนบทนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร ก. มนุษย์เกิดมาแต่ตัว ข. การเกิดและการตายของมนุษย์ ค. วิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ง. มนุษย์ไม่ควรเพลิดเพลินกับความสุข อ่านโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๙ “นกน้อยขนน้อยแต่ พอตัว รังแต่งจุเมียผัว อยู่ได้ มักใหญ่ย่อมคนหวัว ไพเพศ ทำแต่พอตัวไซร้ อย่าให้คนหยัน” ๙. บทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดเรื่องอะไร ก. การสร้างบ้าน ข. มักใหญ่ใฝ่สูง ค. ความรักของครอบครัว ง. สันโดษ ๑๐. “ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ” คำว่า “ลายมือนั้นคือยศ” หมายความว่า ก. เขียนหนังสือสวยงามจะได้เป็นเสมียน ข. มีฝีไม้ลายมือจะทำให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจ ค. ควรมุมานะเพียรพยายามในการใฝ่หาความรู้ ง. มีความรู้ความสามารถทำให้มีโอกาสได้รับราชการ อ่านกลอนสุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๑ “ลมหายใจมีไว้ให้ความหวัง สร้างพลังดวงจิตอย่าคิดถอย อย่าอยู่อย่างชีวิตที่เลื่อนลอย โหยละห้อยอ่อนเพลียจะเสียกาล” ๑๑. กลอนบทนี้ ให้ข้อคิดเรื่องใด ก. ความพยายาม ข. ความสำเร็จ ค. ชีวิตคือการต่อสู้ ง. ชีวิตยังมีหวัง ๑๒. การตัดรายละเอียดของเรื่องออก เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนใด ก. อ่านเรื่องอย่างละเอียด ข. สรุปใจความสำคัญเรียบร้อยแล้ว ค. เลือกเรื่องที่จะสรุปความ ง. เรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้สำนวนของตนเอง ๑๓. วิธีการเลือกรายละเอียดหรือส่วนขยายของใจความหลัก ควรทำอย่างไร ก. อ่านเรื่องแล้วแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ข. เลือกเนื้อหาส่วนที่ถ้าตัดออกแล้วเนื้อความจะเสียไป ค. ค้นหาประธานของประโยคสำคัญในแต่ละย่อหน้า ง. เลือกเนื้อหาส่วนที่ถ้าตัดออกแล้วเนื้อความจะไม่เสียไป อ่านข้อความนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๔-๑๕ “แม้ภาคใต้จะดูบริบูรณ์ด้วยฝน แต่นั่นเป็นภาพลวงตา เพราะในความเป็นจริงยังมี ความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มไม่สามารถแทงช่อดอกได้ และแม้ผลิดอกได้ ก็ให้ผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ” ๑๔. จากข้อความข้างต้น ส่วนใดเป็นใจความสำคัญของเรื่อง ก. ภาคใต้บริบูรณ์ด้วยฝน ข. ผลปาล์มของภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ค. อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้ำมันคือความแห้งแล้ง ง. การขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มแทงช่อดอกไม่ได้ ๑๕. ส่วนใดเป็นรายละเอียดของเรื่อง ที่ไม่ควร ตัดทิ้งไป ก. ภาคใต้บริบูรณ์ด้วยฝน ข. ผลปาล์มของภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ค. อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้ำมันคือความแห้งแล้ง ง. การขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มแทงช่อดอกไม่ได้ อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๖ – ๑๘ เสือตอ ปลาพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะต่างประเทศ และจากปริมาณที่หาได้ตามธรรมชาติไม่มากนัก จึงทำให้เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพง ในอดีตปลาเสือตอ พบมากในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่า เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่พบน้อยมาก จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป (นิตยสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๐) ๑๖. เหตุใดปลาเสือตอจึงมีราคาแพง ก. เพราะต่างประเทศต้องการ ข. เพราะปลาเสือตอสวยงามมาก ค. เพราะเพาะพันธุ์ยาก ง. เพราะหายาก ๑๗. ปัจจุบันเราพบปลาเสือตอน้อยลงมากเพราะเหตุใด ก. เพราะถูกคนจับไปเป็นอาหาร ข. เพราะถูกคนจับไปขายต่างประเทศ ค. เพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของมันถูกทำลาย ง. เพราะเป็นอาหารของปลาตัวที่ใหญ่กว่า ๑๘. เพราะเหตุใดเราจึงควรอนุรักษ์ปลาชนิดนี้ ก. เพราะต่างประเทศต้องการ ข. เพราะมีชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา ค. เพราะเป็นปลาสวยงามที่หายาก ง. เพราะมีราคาแพง ๑๙. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสร้างแผนภาพความคิด ก. กำหนดชื่อเรื่อง ข. กำหนดบทพูดของตัวละคร ค. เลือกรูปแบบแผนภาพความคิด ง. รวบยอดความคิดสำคัญ ๒๐. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ก. ทำให้เรื่องมีรายละเอียดมากขึ้น ข. จับใจความสำคัญของเรื่องได้ ค. สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ง. ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ๑) ข. ๒) ง. ๓) ก. ๔) ง. ๕) ก. ๖) ค. ๗) ข. ๘) ก. ๙) ง. ๑๐) ง. ๑๑) ค. ๑๒) ก. ๑๓) ง. ๑๔) ง. ๑๕) ง. ๑๖) ข. ๑๗) ข. ๑๘) ค. ๑๙) ข. ๒๐) ข. ภาคผนวก ข แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว อ่านกาพย์ยานี ๑๑ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑ – ๒ สตรีมีสองมือ มั่นยึดถือในแก่นสาร เกลียวเอ็นจักเป็นงาน มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ ๑. ใจความสำคัญของกาพย์บทนี้ปรากฏอยู่ส่วนใด ก. อยู่ต้นและท้ายย่อหน้า ข. อยู่กลางย่อหน้า ค. อยู่ท้ายย่อหน้า ง. อยู่ต้นย่อหน้า ๒. สาระสำคัญของคำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด ก. ผู้หญิงมิได้เกิดมาเพื่อแต่งตัวเท่านั้น ข. ผู้หญิงมีความสามารถในการทำงานเช่นกัน ค. ผู้หญิงมีจุดยืนเป็นของตนเอง ง. ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชาย ๓. “ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ” คำว่า “ลายมือนั้นคือยศ” หมายความว่า ก. เขียนหนังสือสวยงามจะได้เป็นเสมียน ข. มีฝีไม้ลายมือจะทำให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจ ค. ควรมุมานะเพียรพยายามในการใฝ่หาความรู้ ง. มีความรู้ความสามารถทำให้มีโอกาสได้รับราชการ อ่านนิทาน แล้วตอบคำถามข้อ ๔ – ๕ นกกระเรียน ห่านและเหยี่ยว นกกระเรียนตัวหนึ่งบินมาถึงสระแห่งหนึ่ง เห็นห่านดำผุดดำว่ายอยู่ในสระ จึงถามว่า “ท่านกำลังทำอะไร” ห่านจึงอธิบายให้ฟังว่า “ นี่เป็นวิธีหาอาหารในน้ำของพวกเรา และเมื่อมีภัยอันตรายเราก็สามารถ ดำน้ำหนีได้เช่นกัน” “ขอเพียงเจ้ามาเป็นเพื่อนของเราเท่านั้น ต่อไปก็ไม่ต้องมัวดำผุดดำว่าย ให้เสียเวลา” นกกระเรียนให้คำแนะนำ “ขึ้นมาหาอาหารบนบกนี่สบายกว่า ส่วนภัยอันตรายนั้น ด้วยร่างกาย ที่แข็งแรงของเรา ขอรับรองว่าจะคอยคุ้มครองให้เจ้าเอง” ห่านหลงเชื่อที่นกกระเรียนกล่าว จึงขึ้นมาหาอาหารบนบกกับนกกระเรียน อยู่ต่อมาไม่นานเหยี่ยวตัวหนึ่งออกหาเหยื่อ เห็นห่านหากินอยู่บนบก จึงโฉบลงมา จับตัวไปได้โดยง่าย ห่านตะโกนส่งเสียงร้องเรียกให้นกกระเรียนซึ่งห่านคิดว่าเป็นสหายของตนช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่านกกระเรียนบินเตลิดหนีไปนานแล้ว ๔. ตามธรรมชาติห่านชอบหาอาหารที่ไหน ก. บนบก ข. ในน้ำ ค. ในป่า ง. บนฟ้า ๕. เพราะเหตุใดห่านจึงเปลี่ยนที่หาอาหาร ก. ที่เดิมมีอาหารน้อย ไม่พอกิน ข. เบื่อที่เดิม อยากเปลี่ยนบรรยากาศ ค. ขี้เกียจ และอยากมีเพื่อน ง. คิดว่านกกระเรียนจะคุ้มครองภัยอันตรายให้ได้ ๖. การตัดรายละเอียดของเรื่องออก เป็นขั้นตอนต่อจากขั้นตอนใด ก. อ่านเรื่องอย่างละเอียด ข. สรุปใจความสำคัญเรียบร้อยแล้ว ค. เลือกเรื่องที่จะสรุปความ ง. เรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้สำนวนของตนเอง อ่านโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๗ “อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า มาถนอม สูงสุดมือมักตรอม อกไข้” ๗. ข้อใดที่มีความหมาย ตรงกับโคลงบทนี้ ก. ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ข. เจียมเนื้อเจียมตัว ค. สุนัขเห็นเครื่องบิน ง. อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์ อ่านโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘ ภพนี้มิใช่หล้า หงส์ทองเดียวเลย กาก็เจ้าของครอง ร่วมด้วย ๘. สาระสำคัญของคำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด ก. การแบ่งชั้นวรรณะ ข. อิสรภาพของชนชั้นต่ำ ค. ความภาคภูมิใจของชนชั้นสูง ง. ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ๙. วิธีการเลือกรายละเอียดหรือส่วนขยายของใจความหลัก ควรทำอย่างไร ก. อ่านเรื่องแล้วแยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ข. เลือกเนื้อหาส่วนที่ถ้าตัดออกแล้วเนื้อความจะเสียไป ค. ค้นหาประธานของประโยคสำคัญในแต่ละย่อหน้า ง. เลือกเนื้อหาส่วนที่ถ้าตัดออกแล้วเนื้อความจะไม่เสียไป ๑๐. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสร้างแผนภาพความคิด ก. กำหนดชื่อเรื่อง ข. กำหนดบทพูดของตัวละคร ค. เลือกรูปแบบแผนภาพความคิด ง. รวบยอดความคิดสำคัญ อ่านกลอนสุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๑ ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกและในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี ๑๑. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของบทกลอนข้างต้น ก. ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน ข. ไม่มีใครปรารถนาความจน ค. จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ ง. จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด อ่านกลอนสุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๒ “เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน มามือเปล่าแล้วจะเอาอะไรไป เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา” ๑๒. กลอนบทนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร ก. มนุษย์เกิดมาแต่ตัว ข. การเกิดและการตายของมนุษย์ ค. วิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ง. มนุษย์ไม่ควรเพลิดเพลินกับความสุข อ่านกลอนสุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๓ “ลมหายใจมีไว้ให้ความหวัง สร้างพลังดวงจิตอย่าคิดถอย อย่าอยู่อย่างชีวิตที่เลื่อนลอย โหยละห้อยอ่อนเพลียจะเสียกาล” ๑๓. กลอนบทนี้ ให้ข้อคิดเรื่องใด ก. ความพยายาม ข. ความสำเร็จ ค. ชีวิตคือการต่อสู้ ง. ชีวิตยังมีหวัง อ่านโคลงสี่สุภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๔ “นกน้อยขนน้อยแต่ พอตัว รังแต่งจุเมียผัว อยู่ได้ มักใหญ่ย่อมคนหวัว ไพเพศ ทำแต่พอตัวไซร้ อย่าให้คนหยัน” ๑๔. บทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดเรื่องอะไร ก. การสร้างบ้าน ข. มักใหญ่ใฝ่สูง ค. ความรักของครอบครัว ง. สันโดษ อ่านข้อความนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๕-๑๖ “แม้ภาคใต้จะดูบริบูรณ์ด้วยฝน แต่นั่นเป็นภาพลวงตา เพราะในความเป็นจริงยังมี ความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มไม่สามารถแทงช่อดอกได้ และแม้ผลิดอกได้ ก็ให้ผลปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ” ๑๕. จากข้อความข้างต้น ส่วนใดเป็นใจความสำคัญของเรื่อง ก. ภาคใต้บริบูรณ์ด้วยฝน ข. ผลปาล์มของภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ค. อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้ำมันคือความแห้งแล้ง ง. การขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มแทงช่อดอกไม่ได้ ๑๖. ส่วนใดเป็นรายละเอียดของเรื่อง ที่ไม่ควร ตัดทิ้งไป ก. ภาคใต้บริบูรณ์ด้วยฝน ข. ผลปาล์มของภาคใต้มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ ค. อุปสรรคในการปลูกปาล์มน้ำมันคือความแห้งแล้ง ง. การขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นปาล์มแทงช่อดอกไม่ได้ ๑๗. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ก. ทำให้เรื่องมีรายละเอียดมากขึ้น ข. จับใจความสำคัญของเรื่องได้ ค. สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ง. ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ อ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑๘ – ๒๐ เสือตอ ปลาพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะต่างประเทศ และจากปริมาณที่หาได้ตามธรรมชาติไม่มากนัก จึงทำให้เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพง ในอดีตปลาเสือตอ พบมากในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่า เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่พบน้อยมาก จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไป (นิตยสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๐) ๑๘. เหตุใดปลาเสือตอจึงมีราคาแพง ก. เพราะต่างประเทศต้องการ ข. เพราะปลาเสือตอสวยงามมาก ค. เพราะเพาะพันธุ์ยาก ง. เพราะหายาก ๑๙. ปัจจุบันเราพบปลาเสือตอน้อยลงมากเพราะเหตุใด ก. เพราะถูกคนจับไปเป็นอาหาร ข. เพราะถูกคนจับไปขายต่างประเทศ ค. เพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของมันถูกทำลาย ง. เพราะเป็นอาหารของปลาตัวที่ใหญ่กว่า ๒๐. เพราะเหตุใดเราจึงควรอนุรักษ์ปลาชนิดนี้ ก. เพราะต่างประเทศต้องการ ข. เพราะมีชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยา ค. เพราะเป็นปลาสวยงามที่หายาก ง. เพราะมีราคาแพง เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ๑) ก. ๒) ง. ๓) ง. ๔) ข. ๕) ง. ๖) ก. ๗) ข. ๘) ก. ๙) ง. ๑๐) ข. ๑๑) ค. ๑๒) ก. ๑๓) ค. ๑๔) ง. ๑๕) ง. ๑๖) ง. ๑๗) ข. ๑๘) ข. ๑๙) ข. ๒๐) ค. ภาคผนวก ค แบบประเมิน แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยรวม คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนโดยรวม ตามรายการที่กำหนด โดยการกาเครื่องหมาย / ลงช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ปรากฏ ข้อที่ รายการประเมินพฤติกรรม ระดับการแสดงพฤติกรรม มากที่สุด ๕ มาก ๔ ปานกลาง ๓ น้อย ๒ น้อยที่สุด ๑ ๑๑. ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ๑๒. การให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ๑๓. ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ๑๔. ความรับผิดชอบ ๑๕. การแสดงความคิดเห็น ๑๖. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในกลุ่ม ๑๗. ความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ๑๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๙. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๒๐. ความมีนิสัยที่จะศึกษาค้นคว้าคิดแก้ปัญหา / / / / / / / / / / ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน (นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล) ครูผู้สอน ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม = ๔.๗๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ อยู่ในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด ภาคผนวก ง คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ คนที่ ชุดที่ รวม ๑ ( ๑๐ คะแนน ) ๒ ( ๑๐ คะแนน) ๓ ( ๑๐ คะแนน) ๔ ( ๑๐คะแนน) ๑ ๘ ๘ ๘ ๙ ๓๓ ๒ ๙ ๙ ๙ ๘ ๓๕ ๓ ๘ ๙ ๙ ๙ ๓๕ ๔ ๘ ๘ ๙ ๘ ๓๓ ๕ ๙ ๘ ๙ ๘ ๓๔ ๖ ๙ ๙ ๙ ๑๐ ๓๗ ๗ ๙ ๙ ๘ ๙ ๓๕ ๘ ๙ ๘ ๙ ๙ ๓๕ ๙ ๙ ๙ ๙ ๑๐ ๓๗ ๑๐ ๙ ๑๐ ๙ ๑๐ ๓๘ ๑๑ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๑๒ ๘ ๙ ๙ ๘ ๓๔ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๑๔ ๙ ๙ ๑๐ ๑๐ ๓๘ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๑๖ ๘ ๘ ๙ ๑๐ ๓๕ ๑๗ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๙ ๑๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๙ ๑๙ ๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๓๗ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ คะแนนทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ (ต่อ) คนที่ ชุดที่ รวม ๑ ( ๑๐ คะแนน ) ๒ ( ๑๐ คะแนน) ๓ ( ๑๐ คะแนน) ๔ ( ๑๐คะแนน) ๒๑ ๙ ๑๐ ๘ ๙ ๓๖ ๒๒ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๒๓ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๙ ๒๔ ๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๓๗ ๒๕ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๒๖ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๒๗ ๙ ๙ ๙ ๙ ๓๖ ๒๘ ๙ ๑๐ ๘ ๙ ๓๖ ๒๙ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๓๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๙ ๓๑ ๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๓๗ ๓๒ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๓๓ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๓๔ ๙ ๙ ๙ ๙ ๓๖ ๓๕ ๙ ๑๐ ๘ ๙ ๓๖ ๓๖ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๓๗ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๙ ๓๘ ๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๓๗ ๓๙ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ ๔๐ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๓๖ X ๓๔๔ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๘๓ ๑๔๖๒ ๘.๖๐ ๙.๑๘ ๙.๒๐ ๙.๕๘ ๓๖.๕๕ จำนวนนักเรียน ๔๐ คน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ภาคผนวก จ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนคนที่ การประเมินผล ก่อนเรียน หลังเรียน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๘ ๙ ๗ ๗ ๘ ๘ ๗ ๘ ๗ ๘ ๕ ๔ ๙ ๖ ๙ ๗ ๙ ๘ ๗ ๙ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๖ ๑๘ ๑๗ ๑๘ ๑๗ ๑๘ ๑๖ ๑๖ ๑๙ ๑๘ ๑๙ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ) นักเรียนคนที่ การประเมินผล ก่อนเรียน หลังเรียน ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๘ ๙ ๖ ๙ ๘ ๘ ๙ ๘ ๙ ๖ ๙ ๘ ๘ ๙ ๘ ๙ ๖ ๙ ๘ ๘ ๑๘ ๑๙ ๑๗ ๑๗ ๑๘ ๑๗ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๑๗ ๑๗ ๑๘ ๑๗ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๑๗ ๑๗ ๑๘ ๑๗ N = ๔๐ X = ๓๑๒ X = ๗.๘๐ X = ๗๐๕ X = ๑๗.๖๓ จำนวนนักเรียน ๔๐ คน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ภาคผนวก ฉ ผลงานนักเรียน หนังสือรับรองผลงาน ข้าพเจ้า นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ขอรับรองว่า แผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ฉบับนี้ เป็นผลงานของ นายอนันต์ อนันทชัยวรกุล ครู/ชำนาญการ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จริง ลงชื่อ ( นายวัชเรนทร์ อึงวัชณปาน ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ประวัติเจ้าของผลงาน กำเนิด ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๙ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษา วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ๒๕๓๑ เริ่มรับราชการ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผลงานและความชำนาญการพิเศษด้านภาษาไทย ๒๕๔๗ ครูแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ๒๕๔๘ วิทยฐานะครูชำนาญการ ๒๕๔๙ ครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ๒๕๔๙ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก ๒๕๕๐ ครูรางวัลเกียรติยศปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ๒๕๕๐ ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครู/ชำนาญการ ได้รับเงินเดือนระดับ ค.ศ. ๒ ขั้น ๓๐.๒๘๐ โรงเรียนบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สำนักงานเขตพื้นที่ก.....

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการหาร รายวิชา ค14101 สำหรับนักเรียนช [2]
[FREE LOAD] แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร callcenter แนวข้อสอบ ธ.กส. callcen [31]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ [21]
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (21110)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ [41]
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแปก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก [26]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
Crazy beachnew

เกมส์ Crazy Beach เกมสนุกๆ จาก http://www.gupp.com ลองเล่นกันเลย

เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ เกมส์นี้เราจะต้องดูคำศัพท์ที่กำหนดให้ แล้วเลื่อนคำวงให้ถูกต้อง เกิดเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆที่มีขึ้นให้
เกมส์ซูโม่new
เกมส์ซูโม่ เกมส์ต่อสู้แบบญี่ปุ่น มวยปล้ำซูโม่ ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์รถโฟร์วิลล์new
เกมส์รถโฟร์วิลล์ เกมส์สนุกสุดมันส์ ขับรถโฟร์วิลล์ไต่เขากันที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม