ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานการวิจัยในชั้นเรียน


• รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2554 เปิดอ่าน : 11348 / 0 ความเห็น


พัฒนาการบวก การลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.....

 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

 

ชื่อเรื่อง   การแก้ปัญหาเรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผู้วิจัย  นางพรพิรุณ  บุตรดา

 

ปัญหา

             นักเรียนบวก  ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ไม่ถูกต้อง

 

สาเหตุ

 

1. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

2. นักเรียนขาดทักษะการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 

หลักการและแนวคิด

 

1. คณิตศาสตร์ เป็นวิชาทุกคนต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเรียนรู้  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ต้องการได้ ตามหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาคไว้ว่า สามารถคิดคำนวณได้ถูกต้อง ตามจุดประสงค์ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

2. ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

3. การเรียนรู้โดยการฝึกทักษะการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย

 

1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2553

จำนวน  3   คน  ที่ไม่สามารถบวก  ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ถูกต้อง

2. วิธีการและนวัตกรรม

2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านคำควบกล้ำ จำนวน 3 แผน โดยใช้

เวลา 6  ชั่วโมง เป็นแผนการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ให้ถูกต้อง ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ดังนี้

   1) การนำเข้าสู่บทเรียน

                                    2) ขั้นสอน

  3) ขั้นฝึกปฏิบัติ

  4) ขั้นสรุป

2.2 แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ มี 6 แบบฝึก ดังนี้

1) แบบฝึกที่ 1 เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

2) แบบฝึกที่ 2 เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

3) แบบฝึกที่ 3 เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

4) แบบฝึกที่ 4 เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

5) แบบฝึกที่ 5 เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

6) แบบฝึกที่ 6 เรื่องการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านคำควบกล้ำ แบบปรนัย

 จำนวน  10  ข้อ

2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์ของนักเรียน ใช้วัดพฤติกรรม

เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความร่วมมือกับส่วนรวม มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ดี ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1

หมายถึง ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่จัดทำขึ้นและนำไปให้วิทยากรตรวจสอบ

3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

                        รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ

นักเรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดย

ค่าเฉลี่ยและร้อยละ โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการบันทึกจากการสังเกตที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดย

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ระดับ 3 หมายถึง ดี ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1  หมายถึง ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์ดังนี้

ดี มีค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.00

พอใช้ มีค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50

ปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50

เกณฑ์ความพอใจ คือ พอใช้ ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 1.51 ขึ้นไป

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏผลตามตาราง 1 ดังนี้

ที่

ชื่อสกุล

ก่อนเรียน (10)

หลังเรียน (10)

คะแนนพัฒนา

1

 

4

10

6

2

 

3

9

6

3

 

4

8

4

4

 

3

9

6

5

 

3

8

5

รวม

 

17

44

27

เฉลี่ย

 

3.4

8.8

5.4

ร้อยละ

 

34.00

88.00

54.00

 

หมายเหตุ    เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 7  คะแนน หรือร้อยละ 70

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2553 ได้คะแนนจาก

การทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 34.00  ทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 88.00  คะแนนพัฒนาเฉลี่ย ร้อยละ

54.00  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ และปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะการบวก  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้ว โดยภาพรวมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวมเฉลี่ย 8.8  หรือร้อยละ 88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ70 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 7   คะแนน หรือร้อยละ 70 ทุกคน

 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตาราง 2 ดังนี้

 

ที่

พฤติกรรมที่พึงประสงค์

ค่าเฉลี่ย( )

ระดับคุณภาพ

1

ความรับผิดชอบ

2.61

ดี

2

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.57

ดี

3

การให้ความร่วมมือ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [3]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [46]
ปืนส่อแววปลดเวนเกอร์พร้อมดึงอันเช่มาเสียบ [41]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [35]
{{Down Load}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร [ [34]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม