ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2554 เปิดอ่าน : 2779 / 0 ความเห็น


รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.....

 
ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการ

                      เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น

                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน    นายอัครวุฒิ บุญเติม
โรงเรียน          โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา       2551
 
บทคัดย่อ
              การพัฒนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
              1. เพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
              2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
              3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
              กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101   หน่วยการเรียนรู้ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2) บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3)  การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนก (B) ค่าความยาก(P) และคุณภาพทั้งฉบับค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (E1 / E2) การทดสอบค่า t-test (Dependent Samples)  แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
           ผลการพัฒนาพบว่า 
              1. แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง
 0.20 – 0.80 
           2. บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ(E1 / E2) เท่ากับ 80.98 / 80.19   ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
              3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.7124 พบว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7124 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.24 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  เรื่องระบบสมการเชิงเส้น มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48 และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.13 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
              5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค33101 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรงร่วมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องระบบสมการเชิงเส้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20    
 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
Thesis Editing Service [9]
เรียนพิเศษกับ EduTrain [11]
เรียนพิเศษ IELTS [9]
ติวเพิ่มเกรด ป.ตรี [13]
เรียนพิเศษ SSAT [9]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ย้ายถั่วnew
เกมส์ย้ายถั่ว เกมส์นี้เราจะต้องใช้เม้าส์ คีบถั่วใส่จานในแต่ละสี โดยแยกใบให้ถูกต้อง ระวังถั่วจะมีปฏิกิริยา กระเด้งหนี คีบให้ทันก่อนหมดเวลา
เกมส์ตัดผมคุณหนูไฮโซnew
เกมส์ตัดผมให้กับคุณหนูไฮโซที่เข้ามาใช้บริการร้านทำผมกับเรา โดยจะต้องบริการให้สุดฝีมือ ออกแบบทรงผมให้สวยงาม เหมาะกับฐานะของลูกค้า
เกมส์วอลเล่ย์บอลnew
เกมส์วอลเล่ย์บอล เกมส์นี้เราจะต้องเลือกควบคุมสาวน้อย ที่กำลังเล่นวอลเล่ย์บอลชายหาดกัน โดยใช้ลูกระเบิด แทนลูกบอล พยายามอย่าให้ระเบิดมาแตกที่ฝั่งเรา
เกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เป็นเกมส์อีกแนวที่ฝึกทักษะการเล่น และวางแผนการเดินทาง ลองเล่นกันดูนะค่ะ สนุกมาก
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิงnew
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิง เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้าหญิงน้อยให้งดงามสมเกียรติ ให้เจ้าหญิงคนนี้มีโฉมหน้าที่แสนสวยไม่แพ้กับคนอื่น ระบายให้สุดฝีมือไปเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม