ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)


• ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2554 เปิดอ่าน : 7848 / 0 ความเห็น


ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วันเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าพร้อมกับ ศน.นพดล โป่งอ้าย ได้รับโอกาสจากคณาจารย์จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ให้ไปบรรยายเรื่องของการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งการอบรมตลอด 2 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครูมีความสนใจเป็นอย่างดี มีการถามตอบตลอดการอบรม และที่สำคัญผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ในระหว่างการอบรมนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ประเด็นของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่า SD ที่เราๆรู้จักกัน มาดูกันซิว่าค่า SD นั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นั้นถ้ามองในมุมของสัญลักษณ์ทางสถิติ ถ้าเป็นสถิติที่คำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้สัญลักษณ์ว่า SD แต่ถ้าเป็นสถิติที่คำนวณมาจากประชากรจะใช้สัญลักษณ์ว่า  (ซิกม่า) ซึ่งพี่น้องครูเราต้องระมัดระวังการใช้สถิติให้ดีว่าประชากรใช้สัญลักษณ์ใด กลุ่มตัวอย่างใช้สัญลักษณ์ใด แต่ทางที่ดีถ้าเป็นผมๆว่าใช้ภาษาไทยเลยจะเป็นการดีที่สุด ใช้ได้ทั้งหมดทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส่วนประโยชน์ของ SD นั้นเป็นค่าที่บ่งบอกว่า โดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลแต่ละตัวเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเท่าไร เป็นการวัดการกระจายที่ดีที่สุดนิยมใช้ในงานวิจัยและการทดลอง และเป็นค่าที่นำไปใช้สำหรับการทดสอบทางสถิติ การประมาณค่า และการคำนวณขนาดตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจาก 1)เป็นวิธีการวัดการกระจายของข้อมูลซึ่งใช้ค่าในข้อมูลทุกค่ามาคำนวณ 2)มีความละเอียดถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ดีที่สุด และสามารถนำไปใช้ในทางสถิติขั้นสูงต่อไปได้ 3)ขจัดปัญหาเรื่อง การใช้ค่าสัมบูรณ์ 4)มีวิธีลัดในการคำนวณ ทำให้การคำนวณทำได้สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นการวัดการกระจายยังมีพิสัย (range) ค่าแปรปรวน (variance) ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of variance) ความเบ้ (Skeness) และความโด่ง (Kurtosis) การนำเสนอค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนิยมนำเสนอควบคู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อบอกว่าค่าข้อมูลมีการกระจายมากน้อยอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ควรมากกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย ซึ่งหากมากกว่าบอกว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายมาก ค่าต่ำสุดและสูงสุดห่างกันมาก ค่าตัวแทนที่ใช้ เป็นตัวแทนได้ไม่ดี จากการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อนำมาอภิปรายข้อมูลคู่กับค่าเฉลี่ยแล้วจะเห็นภาพผลการสอบและความสามารถของนักเรียนทั้งสองกลุ่มดีขึ้น ดังนั้นการนำค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็นการวัดการกระจายข้อมูลมาใช้จะช่วยให้การอภิปรายข้อมูลได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงสรุปได้ว่า ค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเป็นค่าที่สามารถบอกลักษณะของ ข้อมูลต่อผู้วิจัยได้ ดังนี้ 1)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ ศูนย์ (0) หมายความว่า ข้อมูลชุดนั้นไม่มีการกระจาย ถ้าเป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล แสดงว่าความคิดเห็นของทุกคนมีความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นเหมือนกัน 2)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ หนึ่ง (1) หมายความว่า การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเป็นโค้งปกติ (Symmetry) ได้เสนอว่า การนำค่าเฉลี่ยเสนอข้อมูลในงานวิจัยที่ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 นั้นถือว่าเป็นการนำเสนอตัวแทนที่ดีที่สุด 3)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย (SD > ) ผู้วิจัยไม่ควรเสนอข้อมูลด้วย แต่ขอเสนอให้ใช้ ค่ามัธยฐาน (Mdn) หรือค่าฐานนิยม (Mo) แทนตามความเหมาะสม ซึ่งค่ามัธยฐาน หมายถึง ค่าของข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งกลางของข้อมูลชุดนั้น เมื่อนำข้อมูลมาเรียงลำดับแล้วจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย หรือ ค่ามัธยฐาน คือ ข้อมูลตัวที่ 50% จากการเรียงลำดับแล้ว ส่วนค่าฐานนิยม หมายถึง ข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดในข้อมูลชุดหนึ่ง 4)เมื่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใกล้ศูนย์ (0) แสดงว่า ข้อมูลมีการกระจายน้อยถ้าเป็นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงว่ามีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน 5)เมื่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใกล้หนึ่ง (1) แสดงว่าการกระจายของข้อมูลชุดนั้นใกล้เคียงกับโค้งปกติ ท้ายนี้องค์ความรู้ที่ผมเรียบเรียงมานั้นเกิดจากการศึกษาค้นคว้า และการถามจากผู้รู้ หากมีประเด็นใดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว ขอเพียงแต่ให้ท่านเมลล์มาชี้แนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จักขอบพระคุณยิ่ง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ สพป.ชม.3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สสจ. ทุกตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุด [27]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก ทุุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด งานราชการ ข่าวล่าสุด [28]
ข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง [38]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง งานราชชการ ข่าวล่าสุด [26]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ งานราชการ ข่าวล่าสุด [25]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์จับคู่ตัวเลขnew
เกมส์จับคู่ตัวเลข เกมส์นี้เราจะต้องจับคู่ตัวเลขที่บวกลบคูณหารที่ว่าได้ผลลัพธ์เท่าไร ให้ตรงกับรูปภาพอื่นที่ซ่อนอยู่ เป็นการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และความจำอีกด้วย
เกมส์จับคู่เพชรพลอยnew
เกมส์จับคู่เพชรพลอย เราต้องสะสมคะแนนให้เยอะที่สุด ยิ่ง Level เยอะคะแนนก็ยิ่งเยอะขึ้น เล่นไม่ยากครับ สนุกด้วย
เกมส์เลี้ยงผึ้งnew
เกมส์เลี้ยงผึ้ง มาเลี้ยงผึ้งเพื่อเก็บน้ำผึ้งกันใน 30 วัน น้องๆ จะได้น้ำผึ้งกันเยอะมั๊ย ลองดูนะ
เกมส์ร้านขายของชำnew
เกมส์ร้านขายของชำ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกระดับในการเล่น ความยากง่าย เมื่อเข้าไปในร้านแล้วจะต้องเลือกสินค้ามีรูปร่าง สี ตามที่เราลิสต์รายชื่อด้านขวามือ
เกมส์สร้างเมือง-สร้างสวนสนุกnew
เกมส์สร้าง Theme park มาสร้างเมืองโดยการเลือกสิ่งก่อสร้าง ถนน สวนสนุก แล้วจัดวางให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมกันครับ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม