ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > บทความการสัมมนาการบริหารการศึกษา (น.ส.ศิริวรรณ อยู่พุ่ม)


• บทความการสัมมนาการบริหารการศึกษา (น.ส.ศิริวรรณ อยู่พุ่ม)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2555 เปิดอ่าน : 7844 / 0 ความเห็น


บทความการสัมมนาการบริหารการศึกษา

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar Seminar

 

2. ความเป็นมาของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar Seminar มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Seminar หรือภาษาลาตินว่า Seminarium จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนแบบสัมมนา ได้เริ่มขึ้นในประเทศเยอรมัน ที่ University of Halle เมื่อ ปี ค . ศ . 1694 ต่อมาในศตวรรษที่ 18 ค . ศ . 1869 ศาสตราจารย์ Charles Kendal Adam ที่ University of Michigan ได้นำวิธีสอน แบบนี้ไปทดลองใช้กับนักศึกษา ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จนสามารถพัฒนา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

 

3. ความหมายของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar Good ( 1987 )   ได้ให้คำนิยามว่า   สัมมนา ( Seminar )   เป็นเทคนิคการสอนที่ไม่ได้ใช้เฉพาะ ระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น   เป็นเทคนิคการสอนที่กลุ่มผู้เรียนศึกษาเรื่องที่ตนทำวิจัย หรือเป็นความรู้ระดับสูง   ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการนำและดูแลของผู้สอน   ด้วยวิธีการ อภิปรายรายงานวิจัยที่เป็นหัวข้อเรื่อง   ที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความสนใจร่วมกัน และให้ดูความหมายของคำว่า   สัมมนา   จากคำว่า   Collogium  ซึ่งได้อธิบายว่า   เป็นการจัดชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษา   การเรียนเป็นการประชุมเรื่องที่ทำวิจัย   กิจกรรมหลักของชั้นเรียนมุ่งสนองตอบต่อการวางแผน   การแสวงหาลู่ทางการทำวิจัย ให้สำเร็จ   ตลอดจนประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจันนั้น

 

4. ความหมายของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พุทธศักราช 2525  ได้ให้ความหมาย การสัมมนาว่าดังนี้   คือ   การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น   เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ   ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

 

5. ความหมายของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar ประสงค์   รวยสุข ( 2530 )   ให้ความหมายว่า การสัมมนา   เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   เพื่อหาข้อยุติ   หรือให้ได้แนวทางทางความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วม ประชุม ถนอมศรี   จ่างตระกูล ( ม . ป . ป .)   ได้กล่าวถึงการประชุมสัมมนาว่า   หมายถึง   กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง   ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการศึกษาปัญหา   วิเคราะห์ปัญหาหรือแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม   โดยมีการอธิปรายเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง

6. ความหมายของการสัมมนา ( ต่อ ) http://edu.msu.ac.th/seminar ทัศนีย์   วิศาลเวชกิจ ( ม . ป . ป .)   ให้ความหมายคำว่า   สัมมนา   หมายถึง   การที่บุคคล กลุ่มหนึ่งมาเข้าร่วมประชุมกัน   โดยการนำของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้   ในลักษณะที่แต่ละคน หันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกัน   หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่มุ่งพิจารณากัน โดยเฉพาะ ( Paticular Topic )   โดยการนำเอาประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นแนวปฏิบัติใหม่   จัดได้ว่าเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง   เป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา   เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   หรือเพื่อเป็นการเตรียมตัว ให้ก้าวหน้าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ

 

7. จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar

7.1. เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประเด็นต่าง ๆ ของปัญหาในอันที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา

7.2. เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ ข้อเสนอแนะหรือหาข้อยุติในอันที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน

7.3. เพื่อนำผลของการสัมมนา เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย

7.4. เพื่อการพัฒนา และการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายประสงค์

 

8. ประโยชน์ของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar

8.1. ผู้จัดหรือผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการเข้าร่วมสัมมนา

8.3. จะช่วยทำให้ระบบและวิธีการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

8.4. การสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา

8.5. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

8.6. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน

8.7. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8.8. สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน

8.9. สามารถร่วมกันแก้ปัญหาในการทำงานได้ และฝึกการเป็นผู้นำ

 

9. ขั้นตอนของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar

9.1. นำหัวข้อเรื่องมาสัมมนา

9.2. ประชุมแบบบรรยาย หรืออภิปราย

9.3. แบ่งกลุ่มย่อย ร่วมกันอภิปราย

9.4. ประเมินผลการจัดสัมมนา

9.5. สรุปรายงานผล

 

10. ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar

10.1. คล้ายกับการประชุม

10.2. มีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม

10.3. เป็นองค์ความรู้และปัญหาทางวิชาการ

10.4. เป็นกระบวนการรวมผู้ที่สนใจในความรู้ทางวิชาการที่มีระดับใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกัน มาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่

10.5. เป็นกิจกรรมที่เร่งเร้าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความกระตือรือร้น

10.6. จะอาศัยหลักกระบวนการกลุ่ม ( Group Dynamic หรือ Group Process)

10.7. มีโอกาสพูดคุย โต้ตอบซักถาม แสดงความคิดเห็นต่อกันทุกคน

10.8. มีผลประโยชน์ร่วมกันในระดับนานาชาติ

10.9. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม ในกระบวนการเรียนรู้แบบ Learning by doing และ Individual learing

10.10. ได้พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การคิด และการนำเสนอ ความเชื่อ ความคิดและความรู้อื่น ๆ ตลอดจนการเขียนรายงาน เป็นต้น

10.11. เล็งถึงกระบวนการที่จะได้รับมากกว่าผลที่จะได้รับจากการสัมมนา

 

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา http://edu.msu.ac.th/seminar

11.1. ผู้ดำเนินการสัมมนา

11.2. วิทยากร

11.3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

โดยน.ส.ศิริวรรณ  อยู่พุ่ม    ม.กรุงเทพธนบุรี

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [22]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [18]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [25]
ฝึกอบรม e-traning utq online [26]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [28]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม