ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้


• แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
+โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 2555 เปิดอ่าน : 3448 / 0 ความเห็น


 

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 1 People

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หลักฐานการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

ต ๑.๒ ม.๑/๔

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม

1.ชิ้นงานระหว่างการเรียนการสอน

-ทดสอบ Pretest

-การทดสอบย่อย

-ใบงาน

-แบบฝึก

-การอ่านออกเสียง

-บทบาทสมมุตติ

2. ชิ้นงานรวบยอดเมื่อจบหน่วยที่ 1

-การเขียนเรียงความ

-แผนภาพ

-ทดสอบ Posttest

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

-เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-จัดประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

-เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม

-จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ

-ให้ผู้เรียนได้ร่วมทำงานกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

-บัตรคำ

-แถบประโยค

-รูปภาพ

-Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 2  Culture

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หลักฐานการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

ต ๑.๒ ม.๑/๓

พูดและเขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถาน การณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ต ๑.๓ ม.๑/๓

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง

ต่าง ๆ  ใกล้ตัว พร้อมทั้ง

ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ต ๒.๑ ม.๑/๒

บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วัน

สำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และ

ประเพณีของเจ้าของภาษา

ต ๒.๑ ม.๑/๓

เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษา

และวัฒนธรรมตามความสนใจ

1.ชิ้นงานระหว่างการเรียนการสอน

-ทดสอบ Pretest

-แบบฝึก

-การพูดบรรยาย

-เขียนบรรยาย

-แผนที่

-วาดภาพ

-การอ่าน

-การสนทนา

2. ชิ้นงานรวบยอดเมื่อจบ

หน่วยที่ 2

-รายงาน

-Portfolio

-ทดสอบ Posttest

 

-กระบวนการ

พัฒนาลักษณะนิสัย

-กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

-กระบวนการทางสังคม

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

-บัตรคำ

-รูปภาพ

-picture dictionary

-แถบเสียง

-หนังสือพิมพ์

-ห้องสมุด

-Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 3  Foreign Culture      

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หลักฐานการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

ต ๑.๑ ม.๑/๒

อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

ต ๔.๒ ม.๑/๑

ใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูล

ต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษา

ต่อและประกอบ อาชีพ

1.ชิ้นงานระหว่างการเรียนการสอน

-ทดสอบ Pretest

-แบบฝึก

-การสืบค้น

-การเขียนโคลง

-เล่านิทาน

2. ชิ้นงานรวบยอดเมื่อจบหน่วยที่ 2

-เขียนจดหมาย

-อัลบั้มโคลง

-ทดสอบ Posttest

-กระบวนการจัดการ

-กระบวนการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง

-กระบวนการสร้างองค์ความรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

-โคลง

-นิทาน

-จดหมาย

-หนังสือ

-ห้องสมุด

-Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 4 Social Issues

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

หลักฐานการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

ต ๒.๒ ม.๑/๒

เปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่างเทศกาล

งานฉลอง  วันสำคัญและชีวิต

ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

กับของไทย

ต ๓.๑ ม.๑/๑

ค้นคว้ารวบรวม และสรุป

ข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/  การเขียน

1.ชิ้นงานระหว่างการเรียนการสอน

-ทดสอบ Pretest

-แบบฝึก

-การสืบค้น

-การเก็บรวบรวมข้อมูล

-วิจัยหน้าเดียว

2. ชิ้นงานรวบยอดเมื่อจบหน่วยที่ 2

-โครงงาน

-รายงาน

-ทดสอบ Posttest

-กระบวนการวิจัย

-กระบวนการคิด

-กระบวนการแก้ปัญหา

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

-รูปภาพ

-Student Weekly

-หนังสือพิมพ์

-ประกาศ

-ห้องสมุด

-Internet

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มวิชาการ โรงเรียนศรีมโหสถ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึก [0]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL Plus สำหรับชั้นมัธยมศึกษ [28]
แรงจัด!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดหนัก!! แนวข้อสอบ กฟภ. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ของเก่าปี 2556 [50]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 [33]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและว [33]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์หมากฮอสnew
เกมส์หมากฮอส เกมส์กระดานที่ใครๆก็รู้จัก เกมส์นี้เราจะต้องเดินเพื่อพัฒนาร่าง สามารถเดินยาวๆ และ ชนะคู่แข่งได้
เกมส์ยิงลูกแก้วnew
เกมส์ยิงลูกแก้ว เกมส์ฝึกสมองและความเร็ว มาประลองฝีมือกัน
เกมส์มือใหม่หัดขับรถnew
เกมส์มือใหม่หัดขับรถ เกมส์นี้เราจะต้องฝึกหัดขับรถ บนท้องถนน โดยจะมีโหมดฝึกก่อน เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา กลับรถ มาฝึกขับรถกันนะครับ
เกมส์ปิ้งอาหารnew
เกมส์ปิ้งอาหาร มาปิ้งอาหารตามออร์เดอร์กันครับ
เกมส์โซนิคnew
เกมส์โซนิค เป็นอีกเกมส์ที่โด่งดังในสมัยอดีต ที่ได้กลับมาพร้อมกับกระแสการตอบรับความสนุกมากมาย โดยจะมีตัวละครให้เลือกเล่นหลายตัว ใช้ท่าไม้ตาย เก็บไอเท็ม และฝ่าไปถึงประตูเส้นชัยให้ได้
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม