ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รับสมัครครูอัตราจ้าง


• รับสมัครครูอัตราจ้าง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 29 ก.พ. 2555 เปิดอ่าน : 2773 / 0 ความเห็น


 

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

------------------------------------------------

 

           ด้วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  อัตราเงินเดือน 9,140 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เงินงบประมาณจากงบดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก

1.  คุณสมบัติทั่วไป

              (1)  มีสัญชาติไทย

                (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี

                (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                (4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ                                   หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน               พรรคการเมือง

                 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ                            หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                                                           

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   (1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มวิชาเอก  ดังนี้

                         สาขาวิชาเอก        1.  คอมพิวเตอร์

2.     ศิลปะ

3.      สังคมศึกษา

4.      การประถมศึกษา

5.      การศึกษาปฐมวัย

6.      คหกรรมศาสตร์

7.      ภาษาอังกฤษ

8.      ภาษาไทย

9.      วิทยาศาสตร์

10.  พลศึกษา

 

 

 

และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.. 2547

                   (2)  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ทั้งในและนอกเวลาราชการ

3.  การรับสมัคร

                   (3.1)  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

                            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 24 เมษายน 2555  เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

                    (3.2) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                           (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร  จำนวน  2  รูป)

                           (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันเปิดรับสมัครในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้           โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

                           (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                            (4)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)                 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ1 ฉบับ

                           (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

          ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะและกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

              4.1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่  26  เมษายน  2555  ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

              4.2 กำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในวันที่ 27  เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 5. เกณฑ์การพิจารณา

          คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ และเอกสารหลักฐาน                 ต่างๆดังนี้

          (1) ต้องเป็นผู้คะแนนสอบสัมภาษณ์ หรือปฏิบัติไม่ตำกว่าร้อยละ 60

          (2) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษและมีความสามารถพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษและมีความสามารถพิเศษเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

6. การประกาศรายชื่อและผู้ผ่านการคัดเลือก

              โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน   ในวันที่ 30  เมษายน  2555   ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

7. การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก                                                             ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่  1  พฤษภาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ประกาศ     วันที่   29  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2555

 

                                                 

(นางสาวฐิติมา  กลั่นบุศย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

1  มีนาคม 18 เมษายน  2555

2

รับสมัครบุคคลเข้าเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

1  มีนาคม 24 เมษายน  2555

3

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

25  เมษายน  2555

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

26  เมษายน  2555

5

ประเมินสมรรถนะ

27  เมษายน  2555

6

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

30  เมษายน  2555

7

รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

1  พฤษภาคม  2555

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [19]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [16]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [24]
ฝึกอบรม e-traning utq online [26]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [27]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม