ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน


• แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2555 เปิดอ่าน : 42725 / 0 ความเห็น


 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)

( /  ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

(   ) ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

1.             ข้าพเจ้า นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์      อายุตัว   45  ปี     อายุราชการ  20  ปี       วุฒิ ปริญญาโท

2.             ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ ค.ศ.3  ขั้น 30,620 บาท   เกษียณอายุ   เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2570                 เลขประจำตัวประชาชน  3340400421781

3.             ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามีวันลากิจ     วัน          ลาป่วย      วัน       รวม         ครั้ง          วัน

4.             ในครึ่งปีที่แล้วมา

ก.      ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ            ตั้งแต่วันที่  10-11  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554  ณ ประเทศลาว

                   11-19  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2554      ประเทศอินเดีย

                   25-28 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555   ณ ประเทศพม่า

ข.      กลับจากการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน มกราคม

พ.ศ. 2555

5.             ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน

ก.      (  ) ถูกลงโทษทางวินัย                      ( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย

ข.      (  ) ถูกฟ้องคดีอาญา                          ( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา

6.             สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญๆโดยย่อ                                         (ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4)

กิจกรรมเริ่มดำเนินการ 1 พฤษภาคม – กันยายน 2554

·       งานสอน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  รวม   22  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

1.             รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  6  ชั่วโมง

2.             รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  3  ชั่วโมง

3.             รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  4  ชั่วโมง

4.             รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4  ชั่วโมง

5.             กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  4  ชั่วโมง

6.             กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  1  ชั่วโมง

7.             กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1                จำนวน  1  ชั่วโมง

8.             กิจกรรมทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1               จำนวน  1  ชั่วโมง

9.             กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์                                       จำนวน  1  ชั่วโมง

·       ครูที่ปรึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

·       งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย/งานประจำ

-                   งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

-                   งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ

-                   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                   งานวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา

-                   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ

·       งานอื่นๆ

-                    ผู้จัดทำโครงการศึกษาดูงานประเทศลาว

-                   ผู้จัดทำโครงการค่ายภาษาเขมร

-                   ฝึกนักเรียนเพื่อแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

-                   ฝึกนักเรียนกล่าวต้อนรับการประเมินและผู้มาศึกษาดูงานเป็นภาษาอังกฤษ

-                   ผู้ให้คำแนะนำภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

            

การอบรมสัมมนา

-                   12-15 กรกฎาคม 2554 ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ตกับคณะนักศึกษาปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษ

-                   11-19  ตุลาคม  2554 ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย

-                   10-11 ธันวาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว

-                   12-14  มกราคม 2554  ศึกษาดูงาน จังหวัดจันทบุรี         

-                   22-25 มกราคม  2555   ณ ประเทศพม่า

-                   27-28 มกราคม 2555  THAILAND TESOL Symposium  2012

-                   13 มีนาคม 2555 ศึกษาดูงาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

             ผลงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2554

-                    รายงานการประเมินกิจกรรมภาษาอังกฤษก้าวไกลสู่อาเซี่ยนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

-                    รายงานการประเมินกิจกรรมค่ายภาษาเขมร

-                    ประเมินกิจกรรมแนะแนว

-                    รายงานประเมินการสอนพูดภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-                   รายงานประเมินการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ The Revised Bloom Taxonomy

-                   รายงานผลการประเมินแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร

-                   รายงานผลการประเมินแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-                   รายงานการเยี่ยมบ้าน, การประเมิน EQ,SDQ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ

1.              การรักษาวินัย  

                 ข้าพเจ้านางสุทธินันท์  บุญศักดิ์ เป็นผู้มีความประพฤติดี ทุ่มเท เสียสละต่อทางราชการเป็น

ที่สุด เป็นผู้มีความชื่อตรง ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง และไม่เคยผิดวินัยข้าราชการครู

2.              จรรยาบรรณ

2.1       จรรยาบรรณต่อตนเอง

        ข้าพเจ้านางสุทธินันท์  บุญศักดิ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น มีวินัยในการ

ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้ามาปฏิบัติราชการเวลา 07.00 น. และกลับเวลา 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน โดยข้าพเจ้าได้ตื่นนอนเวลา 04.00 น. ปฏิบัติกิจสวดมนต์เช้า นักสมาธิ ออกกำลังกาย เตรียมอาหารเช้าเพื่อให้มารดา    ตักบาตรแล้วมาปฏิบัติราชการ โดยข้าพเจ้าได้ยึดหลักปฏิบัติตนตามศีล 5 ทุกประการเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สงบสุขและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน คนในครอบครัวและบุคคลอื่นทั่วไป

2.2       จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

         ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน รักการเรียน แสวงหาความรู้อยู่เป็น

นิจและนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ไม่เคยหลบเลี่ยงงานหรือปัดความรับผิดชอบงาน ไม่ละทิ้งงาน ขาดงาน หรือกระทำพฤติกรรมอื่นใดที่แป็นการเอาเปรียบราชการ ข้าพเจ้าทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งที่เป็นงานปฏิบัติงานสอน งานพิเศษ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

2.3       จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

                        ข้าพเจ้าทุ่มเท เสียสละต่อการประกอบอาชีพครู สั่งสอนนักเรียนด้วยความรู้ความสามารถ

มิได้ปิดบังอำพราง ด้วยการคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้มีสิทธิ์อันพึงมีพึงได้รับการบริการที่ดีเลิศและเหมาะสม การให้เกียรติแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องที่มาติดต่อราชการข้าพเจ้าใช้จิตบริการเสมือนว่าเป็นญาติ ด้วยความรักละปรารถนาดีเสมอ

2.4       จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ

                        ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อผู้ประกอบอาชีพเสมือนญาติสนิท ให้เกียรติ เคารพและร่วมการทำงาน

อย่างสร้างสรรค์ การแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ การแนะนำ การเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลผลงานทางวิชาการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการบริการอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าสามารถแบ่งปันได้อย่างสุดความสามารถด้วยความเต็มใจปราศจากอามิสสินจ้างใด ๆ

2.5       จรรยาบรรณต่อสังคม

                      ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยยึดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตุ 4 ในการ

ดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือสังคมบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่เคยเป็นภาระหรือสร้างปัญหาความแตกแยกใดๆในสังคม ไม่ฝักใฝ่การเมือง รักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างที่สุด เป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลอื่น เป็นที่ยอมรับโดยผู้บริหารได้เสนอชื่อเพื่อรับรางวับ ครูสอนดี และ รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ปีการศึกษา 2554

 

บันทึกเพิ่มเติม

 

                 ข้าพเจ้าเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องด้วยความรู้ในโลกนี้มีอยู่อย่างมากมาย นอกจากเรียนเพิ่มเติม อบรมสัมมนา การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต แลการอ่านหนังสือ หรือแม่แต่การข้

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [42]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [34]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [24]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [27]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [28]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม