ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ


• สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2555 เปิดอ่าน : 93613 / 0 ความเห็น


สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ .....

สรุปการสร้างองค์ความรู้และจัดทำรายงาน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าพเจ้าได้ศึกษากรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามแนวทางของหลักสูตรพัฒนาฯ  โดยแบ่งเป็น 2  ส่วน  ดังนี้

           ส่วนที่  1  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ 

                   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา

                                            3. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู

                   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

1. การเป็นผู้นำทางวิชาการ

2. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

3. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่

4. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

5. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ

           ส่วนที่ 2  การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานของครูชำนาญการพิเศษ 

                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นครู

1. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม

2. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

      จากประเด็นหัวข้อใหญ่ทั้ง  2 ส่วน  ข้างต้น จึงได้นำมาสรุปการศึกษาดังรายละเอียดเป็นเพียงสังเขป ตั้งแต่หน้าที่  218 ต่อไปนี้

 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

บทนำ
                การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่สำคัญ ก็คือ การวางแผนการสอน การวางแผนการสอน

ที่ดี คุณภาพต้องเกิดผลสำเร็จที่นักเรียนเป็นสำคัญ ผลสำเร็จสามารถชี้วัดได้ที่คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ที่เป็นคะแนน คุณภาพด้านทักษะการปฏิบัติ กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม นั่นคือ คุณภาพตามตามมาตรฐานของหลักสูตร ผลที่ตามมาครูที่เป็นคนวางแผนการสอนที่ดีก็จะประสบผลสำเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีต้องประกอบไปด้วย การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล

1. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
                 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

                  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
                  2. การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
                  3.  การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้
                 
4.  การนำหลักสูตรไปใช้
                  5. การประเมินผลหลักสูตร
                            5.1 การประเมินเอกสาร หลักสูตร
                            5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร

                            5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร

                            5.4 การประเมินระบบหลักสูตร
                  6.  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
                  จากขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเป็นปีขึ้นไป ในการเตรียมการ และการดำเนินงานจำเป็นต้องใช้กำลังคน และงบประมาณมากพอสมควร เพื่อจะให้ได้หลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป

 

 

 

 

2.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา

           การออกแบบการจัดการเรียนรู้               

           การจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์  ดังนั้นผู้สอนควรพิจารณาเลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  และใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย  ทั้งนี้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน  และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

            กระบวนการจัดการเรียนรู้

                1.  กำหนดจุดประสงค์และสาระสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้

                2.  วิเคราะห์จุดประสงค์ สื่อและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน

                3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

                4.  ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเลือกใช้กระบวนการกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ

                5.  เตรียมใบช่วยสอน สื่อ/อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ

                6.  ออกแบบการประเมินผลและเครื่องมือ

                7.  จัดการเรียนรู้และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

                8.  ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
3.
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

               สถานศึกษาต้องจัด การเรียนการสอนและ กำหนดรูปแบบแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตร กิจกรรมการประเมินในชั้นที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีรูปแบบที่เหมาะสมจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา  และบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลมีบทบาทและอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ดังนี้

1.  การวัดและประเมินผลเป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2.      การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

 3.  การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ควรยึดหลักการของการประเมินผล     เพื่อการค้นหาและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งลักษณะการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้                                                                                                                    

                          1. การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เป็นการประเมินตามสภาพจริงที่มุ่งรวบรวมสารสนเทศของพัฒนาการและการเรียน

2.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       เป็นการประเมินตามสภาพจริง   ที่

มุ่งเน้นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด

3.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      เป็นการประเมินสภาพจริงให้

ความสำคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน

4.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     เป็นการประเมินสภาพจริงที่เป็นผลมา

จากการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       เป็นการประเมินสภาพที่สถานการณ์

สอดคล้องกับชีวิตจริง

6.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการประเมินสภาพจริงที่อาศัย การ

ปฏิบัติ

7.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    เป็นการประเมินสภาพจริงที่สอดคล้อง

กลม กลืนกับการเรียนการสอน

8.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      เป็นการประเมินสภาพจริงที่เน้นการ

เรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

9.การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    เป็นการประเมินสภาพจริงที่ต้อง

ดำเนินการควบคู่ไปกับทุกสภาพแวดล้อม

10.  การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   เป็นการประเมินสภาพจริงที่สามารถ

ให้ภาพเรื่องราวการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนทั่ว ๆ ไปและกว้างขวาง

11.  การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     เป็นการประเมนสภาพจริงต้องอาศัย

ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองผู้สอนและผู้เรียนรวมทั้งบุคคลในวิชาชีพอื่นๆตามความจำ                                                                          
                4.  การวัดและประเมินผลช่วยเสริมประสิทธิภาพของการจัดการ

 

แนวทางการประยุกต์สู่สถานศึกษา
               การที่จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตลอดต่อเนื่องนั้นครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่

เสมอและโรงเรียนจะต้องมีการดำเนินการในหัวข้อต่อไปนี้
                                            1. การพัฒนาหลักสูตร

2. การจัดหาแหล่งการเรียนรู้

3. การวิจัยในชั้นเรียน

4. การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้

5. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

6. การเผยแพร่ผลงาน

7. การให้ขวัญกำลังใจจากผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ

บทนำ
                ในปัจจุบันครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างในการพัฒนานักเรียนในทุกด้านซึ่งครูจะต้องมีภาวะที่เรียกว่า ภาวะผู้นำ  และบทบาทของครูหรือผู้นำทางการศึกษานั้นจะต้องเป็นผู้ให้คำปรึกษาหารือในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม เป็นผู้นำทางปัญญา  รอบรู้ด้านใดด้านหนึ่งชัดเจน อาศัยความรู้ประสบการณ์ที่ดีในอาชีพ  ต้อง เป็นผู้จูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นตัวแบบ ตัวอย่างที่ดี ผู้นำจึงต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้นำต้องเป็นผู้ยอมรับจากผู้อื่น ต้อง เป็นนักพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัวและพวกพ้องตนเอง เป็นนักพัฒนา มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี  มีบทบาทในเชิงบริหาร วิชาการ แก้ปัญหาได้  และทั้งยังต้อง บทบาทในการเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด อารมณ์มั่นคง มีความฉลาด มีอารมณ์ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง
 1.การเป็นผู้นำทางวิชาการ
องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำทางวิชาการมีดังนี้
               1. มีแนวคิดกว้างไกลในเรื่องของการศึกษา
                2. ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษา
                3.. มีความตั้งในแน่วแน่
         &nbs

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
บทความการบริหารการศึกษา [21]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุ [33]
แนวข้อสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [34]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุ [38]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้ชุดฝึกทักษะอ่านเขียนมาตราต [42]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
Crazy beachnew

เกมส์ Crazy Beach เกมสนุกๆ จาก http://www.gupp.com ลองเล่นกันเลย

เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ เกมส์นี้เราจะต้องดูคำศัพท์ที่กำหนดให้ แล้วเลื่อนคำวงให้ถูกต้อง เกิดเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆที่มีขึ้นให้
เกมส์ซูโม่new
เกมส์ซูโม่ เกมส์ต่อสู้แบบญี่ปุ่น มวยปล้ำซูโม่ ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์รถโฟร์วิลล์new
เกมส์รถโฟร์วิลล์ เกมส์สนุกสุดมันส์ ขับรถโฟร์วิลล์ไต่เขากันที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม