ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(แผน)


• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(แผน)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2555 เปิดอ่าน : 2873 / 0 ความเห็น


การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก.....

                                                                       

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  

บทที่     การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ

เรื่อง : การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                  เวลา ๑ ชั่วโมง/เวลาพิเศษ

 ๑. สาระที่    กิจกรรมนักเรียน

                         ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 ๒. มาตรฐานการเรียนรู้

        มาตรฐาน  ๒.๑.๓  :  ผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้องพยายามฝึกอบรมตนเองเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลกและเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 ๓. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

        ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลกและเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๔. สาระสำคัญ

                        การลูกเสือโลกเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ  มีจุดมุ่งหมายที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีของสังคม  การลูกเสือโลกเจริญก้าวหน้าไปทุกภูมิภาคของโลก  รวมทั้งประเทศไทยก็นำการลูกเสือมาใช้ในประเทศไทย  เมื่อวันที่    กรกฎาคม  ๒๔๕๔  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งกิจการลูกเสือไทยก็เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

๕. สาระการเรียนรู้

        ๑. การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก

        ๒. ความมุ่งหมายการอยู่ค่ายพักแรม

        ๓. หลักการอยู่ค่ายพักแรม

        ๔. ความหมายของการพักแรม

        ๕. ประโยชน์ของการอยู่ค่ายพักแรม

๖. จุดประสงค์การเรียนรู้

        ๑. บอกความสำคัญของการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลกได้

        ๒. อธิบายความมุ่งหมายการอยู่ค่ายพักแรมได้

        ๓. อธิบายหลักการอยู่ค่ายพักแรม

        ๔. เข้าใจความหมายและประโยชน์ของการอยู่ค่ายพักแรม

        ๕. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและมีความสุข

๗. ภาระงาน

        มอบหมายให้ลูกเสือศึกษาค้นคว้ากิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ

 ๘. ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็น

        ๑. พิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

        ๒. วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

 ๙. กิจกรรมการเรียนรู้

        ๙.๑  พิธีเปิดประชุมกอง  เวลา   นาที

๙.๑.๑  ชักธงชาติขึ้น

๙.๑.๒ สวดมนต์

๙.๑.๓ สงบนิ่ง

๙.๑.๔  ตรวจ

      -  สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล

๙.๑.๕  แยก

        ๙.๒  เพลง/เกม  เวลา   นาที

-  เพลงจับมือ

        ๙.๓  กิจกรรมการเรียนรู้  เวลา  ๔๐  นาที

๙.๓.๑   รวมกอง

๙.๓.๒  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

๙.๓.๓  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

๙.๓.๔  ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของการอยู่ค่ายพักแรม

๙.๓.๕  แบ่งลูกเสือออกเป็น ๓ กลุ่ม อภิปรายในเรื่องต่อไปนี้ ภายในเวลา ๑๐ นาที

-  กลุ่มที่ ๑ การอยู่ค่ายพักแรมครั้งแรกของโลก

-  กลุ่มที่ ๒ หลักการอยู่ค่ายพักแรม

-  กลุ่มที่ ๓ ประโยชน์ของการอยู่ค่ายพักแรม

๙.๓.๖  ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน กลุ่มละ ๒ นาที

๙.๓.๗  ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสรุปสาระสำคัญของเนื้อหา

๙.๓.๘  ลูกเสือจดบันทึกลงในสมุดลูกเสือ

๙.๓.๙   ทำแบบทดสอบหลังเรียน

๙.๓.๑๐ ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ  และให้กำลังใจ

๙.๓.๑๑ เสนอแนะให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

๙.๓.๑๒ แยกกอง

        ๙.๔  เรื่องสั้นที่เป็นคติ  เวลา   นาที

  -  แม่แพะกับลูกแพะและหมาป่า

                        ๙.๕  พิธีปิด  เวลา    นาที

๑. นัดหมาย

-  เครื่องแบบลูกเสือ  สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล

-  มอบหมายให้ลูกเสือศึกษาเพิ่มเติมเรื่องแนวทางพัฒนาลูกเสือ ๘ ประการ

๒. ตรวจเครื่องแบบ

๓. ชักธงชาติลง

๔. เลิก

 ๑๐. สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

                        ๑๐.๑  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์

๑. ใบความรู้ที่  ๑-๓

๒. เครื่องแบบลูกเสือ

๓. สมุดลูกเสือ

๔. คู่มือการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ

๕. อุปกรณ์ตามเนื้อหา

        ๑๐.๒  แหล่งการเรียนรู้

๑. ห้องสมุดโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

๒. ห้องลูกเสือโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

๓. อินเตอร์เน็ต

 ๑๑. การวัดผลและการประเมินผล

                        ๑๑.๑  ผู้ประเมิน

                                ๑.  ลูกเสือ

                                ๒. เพื่อน

                                ๓.  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                        ๑๑.๒  สิ่งที่ต้องประเมิน

                                -  พิธีเปิด-ปิดการประชุมกองและกิจกรรม

                                -  ความรู้ ความเข้าใจ

                        ๑๑.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

                                -  แบบประเมินพิธีเปิด-ปิดการประชุมกองและกิจกรรม

                                -  แบบทดสอบ

                        ๑๑.๔  ประเด็นการประเมิน

                                -  แบบประเมินพิธีเปิด-ปิดการประชุมกองและกิจกรรม

                                                -  พิธีเปิดการประชุมกอง(ชักธงชาติขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)

                                                -  เพลง/เกม

                                                -  กิจกรรมการเรียนรู้

                                                -  การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ

                                                -  พิธีปิดการประชุมกอง(นัดหมาย  ตรวจ  ชักธงชาติลง  เลิก)

                        ๑๑.๕  เกณฑ์การวัดและประเมินผล

                                -  แบบประเมินพิธีเปิด-ปิดการประชุมกองและกิจกรรม

                                                ระดับคุณภาพ                                                       คะแนน

                                                      ดีมาก                                                              ๓๑-๔๐

                                                      ดี                                                                     ๒๑-๓๐

                                                      พอใช้                                                             ๑๑-๒๐

                                                      ควรปรับปรุง                                                   ๐-๑๐

                        ๑๑.๖  เกณฑ์การวัดและประเมินผลรวม

                                โดยถือเกณฑ์ผ่านสำหรับลูกเสือที่ได้คะแนนคุณภาพรวม

-  แบบประเมินพิธีเปิด-ปิดการประชุมกองและกิจกรรม  ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป

-  แบบทดสอบ  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [19]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : สิงห์บุกเฉือนพาเลซ 2-1 ครองฝูงไร้พ่ายต่อไป [31]
บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ [12]
สร้างตัวตนที่เชื่อมั่น [15]
อยากเป็นข้าราชการครับ [40]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์จับคู่ปลาน่ารักnew
เกมส์จับคู่ปลาน่ารัก เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมสัตว์น้ำแต่ละชนิดให้ว่ายไปชนสัตว์ชนิดเดียวกัน แล้วจะกลายร่างเป็นสัตว์ชนิดอื่น จนจะพัฒนาเป็นสัตว์น้ำน่ารักตัวอื่นมากมาย
เกมส์จับคู่ตัวอักษรnew
เกมส์จับคู่ตัวอักษร เกมส์นี้เราจะต้องเลือกจับคู่ภาษาอังกฤษที่เหมือนกันตามที่เจ้ามังกรน้อยชูป้ายขึ้นมา จะมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆขึ้นมาพร้อมภาพ เอาไว้ฝึกคำศัพท์ให้กับเด็กๆได้เลย
เกมส์ลากคู่เหมือนnew
เกมส์ลากคู่เหมือน ใช้เมาส์ลากคู่ที่เหมือนกันมาต่อกันเพื่อให้ได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
เกมส์เป่ายิงฉุบnew
เกมส์เป่ายิงฉุบ เกมส์นี้เราจะต้องเป็นเจ้าหนูพุคค่า เลือกออกค้อน กรรไกร กระดาษ และเลือกว่า ถ้าชนะหรือแพ้แล้ว จะตั้งโจมตีหรือป้องกัน กดให้ทัน น่าสนุกมาก
เกมส์วางระเบิดnew
เกมส์วางระเบิด  เกมส์วางระเบิดออนไลน์ คลิกเล่นเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม