ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้


• วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้
+โพสต์เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2555 เปิดอ่าน : 6721 / 0 ความเห็น


การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2555.....

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2555 นางดวงสุดา ทั้งพรม ครูชำนาญการ 1. ความสำคัญและความเป็นมาของการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัว เพื่อพัฒนาผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพราะผลการเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลว่าเกิดการเรียนรู้แล้วเท่าใด มีความสามารถชนิดใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะพฤติกรรมของผู้เรียนคือสิ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียนและเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศให้บรรลุเป้าหมายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 4. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจำนวน 6 ด้านได้แก่ 1. การวางแผนการเรียน 2. การเข้าเรียนสม่ำเสมอและตั้งใจเรียน 3. สอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่เข้าใจ 4. การทบทวนบทเรียน 5. ทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 6. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาหนังสือเล่มอื่นหรืออินเทอร์เน็ต 5. วิธีดำเนินการวิจัย ประชาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 44 คน เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนการเรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 การรวบรวมข้อมูล 1. ศึกษาวิธีการสร้าง แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน แล้วออกแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียน 2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. การวางแผนการเรียน 2. การเข้าเรียนสม่ำเสมอและตั้งใจเรียน 3. สอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่เข้าใจ 4. การทบทวนบทเรียน 5. ทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 6. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาหนังสือเล่มอื่นหรืออินเทอร์เน็ต 3. แจกแบบสอบถามให้นักเรียนกรอก และเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ข้อมูล 6. ผลการวิจัย จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังตารางดังนี้ ตาราง ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ข้อ พฤติกรรมการเรียน ค่าเฉลี่ย × ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ค่าร้อยละ ระดับพฤติกรรม 1 การวางแผนการเรียน 4.29 0.56 85.80 มาก 2 การเข้าเรียนสม่ำเสมอและตั้งใจเรียน 4.33 0.58 86.60 มาก 3 สอบถามปัญหาเนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่เข้าใจ 4.19 0.51 83.80 มาก 4 การทบทวนบทเรียน 4,14 0.36 82.80 มาก 5 ทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4.05 0.38 81.00 มาก 6 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาหนังสือเล่มอื่นหรืออินเทอร์เน็ต 3.90 0.54 78.00 มาก รวม 4.15 0.48 83.00 มาก จากตาราง จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการเรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พฤติกรรมโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอและตั้งใจเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.33) มีการวางแผนการเรียน (ค่าเฉลี่ย = 4.29) และสอบถามปัญหา เนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่เข้าใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.19) ตามลำดับ 7. สรุปและอภิปรายผล จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเรียนในรายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า พฤติกรรมการเรียนโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ การวางแผนการเรียน การเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ สอบถามปัญหา เนื้อหาที่เรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมายที่ไม่เข้าใจ การทบทวนบทเรียน การทำการบ้าน หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นหรืออินเทอร์เน็ต ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียน การเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ การสอบถามปัญหา การทบทวนบทเรียนและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 8. ข้อเสนอแนะเพื่อทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการทำวิจัยเรื่อง ทัศนคติในการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 2. ควรมีการทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 9. บรรณานุกรม กฤษณา ศักดิ์ศรี. (2530). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น. สมพร สุทัศนีย์. (2531). จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical%20teaching%20techniques/01.pdf ค้นเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
บทความการบริหารการศึกษา [5]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุ [21]
แนวข้อสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [24]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ ข่าวล่าสุ [24]
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้ชุดฝึกทักษะอ่านเขียนมาตราต [24]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาลnew
เกมส์เอเลี่ยนทะลุจักรวาล มาเล่นเกมส์มันส์ๆ กันได้ที่นี่เลย
Crazy beachnew

เกมส์ Crazy Beach เกมสนุกๆ จาก http://www.gupp.com ลองเล่นกันเลย

เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ เกมส์นี้เราจะต้องดูคำศัพท์ที่กำหนดให้ แล้วเลื่อนคำวงให้ถูกต้อง เกิดเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดต่างๆที่มีขึ้นให้
เกมส์ซูโม่new
เกมส์ซูโม่ เกมส์ต่อสู้แบบญี่ปุ่น มวยปล้ำซูโม่ ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์รถโฟร์วิลล์new
เกมส์รถโฟร์วิลล์ เกมส์สนุกสุดมันส์ ขับรถโฟร์วิลล์ไต่เขากันที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม