ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > การบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม


• การบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม
+โพสต์เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 5625 / 0 ความเห็น


คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน.....

องค์ประกอบที่  1  คุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้

 

ตัวชี้วัดที่ 1  คุณลักษณะของครู

1.1   ครูมีลักษณะประชาธิปไตย

ข้าพเจ้า มีเหตุผลเกี่ยวกับความคาดหวังของตนที่มีต่อการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมของเด็ก  จะใช้การอภิปรายร่วมกับนักเรียนและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบของชั้นเรียนรวมทั้งกำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎ  นอกจากนี้อาจร่วมกับนักเรียนในการทบทวนกฎระเบียบของชั้นเรียนได้อยู่เสมอหากมีความจำเป็นเพื่อให้กฎระเบียบเหล่านั้นมีวามเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ  ครูที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะตัดสินใจในปัญหาใดๆ แต่ก็ยอมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน  จะเป็นการสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นและความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้กับนักเรียนในทำนองเดียวกันก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกถึงบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนนั้นๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รู้จักทำงานร่วมกัน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรียนจะรู้สึกสบายใจในการเรียน เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมดังนี้  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน

-  การเลือกตั้งสภานักเรียน

-  บันทึกการอบรมหน้าเสาธง

-  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-  กิจกรรมการเดินแถวกลับบ้าน

-  กิจกรรมหน้าเสาธง

-  บันทึกการอบรมนักเรียนในชั้นเรียน

                - การคัดเลือกหัวหน้าชั้น  ในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงาน

                - การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น กิจกรรมการทำโครงงาน  กิจกรรมการทำนิทาน  การทำหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรมใบงาน 

-  บันทึกการทำความดีของนักเรียน

-  นิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียน

-  บันทึกการอบรมนักเรียน

-  การประเมินผลงานนักเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้ง นักเรียนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วม

ในการประเมิน

           1.2  ครูใช้เทคนิค และทักษะการสอนเหมาะสม

ผลการสอนเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เพื่อนร่วมงานในสาขาอื่น ๆ สามารถนำไปดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนได้  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ข้าพเจ้านางชัชฎาพร    ภารา  ได้กำหนดกิจกรรมหลักของห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการอ่านโดยนำไปบูรณาการการอ่านกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้

1)            การสร้างแรงจูงใจในบทเรียน  ความสนใจหรือความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องใดๆ

 สำหรับนักเรียนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือเพียงบางครั้ง  บางเรื่องหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย  แตกต่างกันไปตามลักษณะวัย  และความสามารถของเด็กแต่ละคน  ครูจึงควรสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่อง  บทบาทของครูในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเช่น  การเลือกกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะสามารถขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งยังเป็นการส่งเสริมชั้นเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อีกด้วย

                                2)  จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายและใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการวางแผนหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะทางสังคมเช่น  นักเรียนใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ                                            3)  การแปรเปลี่ยนวิธีสอนให้หลากหลาย  เช่นการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้  การเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนหรือการใช้แหล่งหรือสื่อการเรียนรู้หลายประเภท

                                4)  การกำหนดงานให้นักเรียน  ปฏิบัติระหว่างเรียนที่สอดคล้องกับบทเรียนและตรงตามความสนใจของนักเรียนและเนื้อหาวิชาที่เรียน

                                5)  จัดกิจกรรม อาขยานแสนสนุก โดยกำหนดช่วงเวลาให้นักเรียนใช้เวลาใน

การอ่านวันละ 20 30 นาที  ในช่วงเช้า  เช่น การอ่านบทอาขยาน การอ่านนิทาน

              6)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลายและสม่ำเสมอ

              7)  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน อ่านเป็น  อ่านสม่ำเสมอ และอ่านเป็นนิสัย รวมทั้งติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านของเด็กอย่างต่อเนื่อง

จากผลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่

รับผิดชอบมีทักษะการใช้สายตารักและสนใจในการอ่าน มีความรู้ ความเข้าใจบทเรียนได้ดีและมีความสุขในการอ่าน

บูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพราะข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูเกียรติยศ  สาขาบูรณาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นผลงานระดับประเทศของข้าพเจ้าที่เป็นเครื่องหมายว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำทางวิชาการของวงการวิชาชีพครูได้  รวมทั้งนักเรียนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย  ในระดับประเทศ/ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือรางวัลการท่องอาขยาน ช่วงชั้นที่  1  ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองการอ่านจับใจความนักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.1-3   รางวัลเหรียญชมเชย การอ่านออกเสียงนักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.1-3  รางวัลเหรียญทองการอ่านจับวงอังกะลุง ม.1-6 รับผิดชอบร่วมกับครูมัธยม  ปีการศึกษา  2555  ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2  กิจกรรม  คือกิจกรรมรำไทยนักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.1-6 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.4-6  และรางวัลระดับเขตอีกมากมาย  รางวัลท่องอาขยาน  ช่วงชั้นที่  1  ได้ลำดับที่  1  ระดับยอดเยี่ยม   การคัดลายมือ  รางวัลเหรียญทอง   การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเล่าเรื่องประกอบภาพ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับเหรียญทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการคัดลายมือเขียนเรียงความ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาระบายสี นักเรียนเรียนร่วม (LD) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนเรียนร่วม (LD)    ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมรำไทย นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอ่านจับใจความ นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการอ่านออกเสียง นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเต้นประกอบหางเครื่อง นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทานนักเรียนเรียนร่วม (LD)   ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมชั้น ป.1-3  โดยข้าพเจ้ามีแนวการปฏิบัติกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

1)            การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  จะจัดบรรยากาศเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ทั้ง

นอกห้องเรียนและในห้องเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.1 ความสะอาด ความปลอดภัย
1.2 ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
1.3 ความสะดวกในการทำกิจกรรม
1.4 ความพร้อมของอาคารสถานที่  

 1.5 บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ

2) จัดกิจกรรมอาขายานแสนสนุกนักเรียนจะท่องในช่วงเช้าหลังจากเลิกแถวแล้ว ส่งผลให้

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ /ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ผลจาการจัดกิจกรรมการท่องอาขยาน  ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  การท่องอาขยานหมู่ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรวมทั้งได้รับรางวัล เหรียญทองที่  1  ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองการอ่านจับใจความนักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.1-3   รางวัลเหรียญชมเชย การอ่านออกเสียงนักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.1-3  รางวัลเหรียญทองการอ่านจับวงอังกะลุง ม.1-6 รับผิดชอบร่วมกับครูมัธยม  ปีการศึกษา  2555  ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2  กิจกรรม  คือกิจกรรมรำไทยนักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.1-6 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ชั้น ป.4-6  และรางวัลระดับเขตอีกมากมาย  รางวัลท่องอาขยาน  ช่วงชั้นที่  1  ได้ลำดับที่  1  ระดับยอดเยี่ยม   การคัดลายมือ  รางวัลเหรียญทอง   การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเล่าเรื่องประกอบภาพ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับเหรียญทอง  ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการคัดลายมือเขียนเรียงความ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาระบายสี นักเรียนเรียนร่วม (LD) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนเรียนร่วม (LD)    ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมรำไทย นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมอ่านจับใจความ นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการอ่านออกเสียง นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเต้นประกอบหางเครื่อง นักเรียนเรียนร่วม (LD)  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเล่านิทานนักเรียนเรียนร่วม (LD)   ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมชั้น ป.1-3  ซึ่งที่ประจักษ์แก่สายตาของชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ

3) กิจกรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังฉันอ่านเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน

การรับรู้เรียนรู้รวมกับนักเรียน โดยให้นักเรียนทุกคนได้นำหนังสือนิทานที่นักเรียนแต่งขึ้นมาเองไปเล่าและอ่านให้ผู้ปกครองฟังหรือนักเรียนอ่านให้น้องฟังที่บ้านแล้วผู้ปกครองให้คะแนนประเมินผลนักเรียนตามศักยภาพของนักเรียน และเมือนักเรียนมาถึงโรงเรียนก็จะอ่านให้เพื่อนฟัง เพื่อเพื่อนประเมินให้คะแนน  ครูคอยตรวจสอบแนะนำ

4) ในชั้นเรียน  มีการแสดงผลงานนักเรียนที่เป็นรูปธรรม นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง

5) เตรียมวางแผนศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจถ่องแท้  มีแผนการสอน กิจกรรมต่างรูปแบบ

บูรณาการ ที่จัดในชั้นเรียน  เป็นปัจจัยด้านหนึ่ง  ครูสามารถปรับเปลี่ยนแผนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  สถานภาพของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ จัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง  แต่ยังยึดเป้าหมายของหลักสูตรของชาติเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

6) ขั้นตอนการสอน  ให้เด็กลงมือทำเอง  แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกระบวนการต่าง ๆ

  มีเกมกิจกรรมให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานเป็นลักษณะการเรียนปนเล่นที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ

7) ครูผู้สอน  มีหน้าที่จัดการ ประสานงาน สนองตอบ ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ใน

การเรียนรู้

8) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน  ประเมินร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนให้

นักเรียนประเมินผลตนเองและให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมิน  จากผลงานที่เป็นรูปธรรม 

นำแสดง  จัดป้ายนิเทศ  จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน จะเป็นเครื่องบ่งชี้ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจของนักเรียน  และพัฒนาตนเอง  ผลงานของนักเรียนทุกคนต้องนำมาเสนอให้นักเรียนรับรู้ร่วมกัน

9) สื่ออุปกรณ์การสอนที่ใช้ประกอบ  สื่อส่วนใหญ่ใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้ให้นักเรียนหามา

หรือไม่อยู่ในโรงเรียนโดยไม่ต้องลงทุน  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ครูแนะนำนักเรียนผลิตร่วมกัน  ใช้ร่วมกันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  จากเพื่อนครูสู่เพื่อครูจุดเน้น  คือ  ให้นักเรียนทุกคนสัมผัสกับสื่อ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน

10) จุดเด่นของรูปแบบการสอน 

-                   นักเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง

-                   นักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

-                   นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์

-                   นักเรียนมีผลงานที่เป็นรูปธรรมสัมผัสชื่นชมได้

-                   นักเรียนมีความพอใจ  มีความสุข

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : เวสต์แฮม 2-1 แมนฯ ซิตี้ [25]
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 [12]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [18]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [57]
ปืนส่อแววปลดเวนเกอร์พร้อมดึงอันเช่มาเสียบ [48]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม