ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


• ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 6 ธ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 12401 / 0 ความเห็น


ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                    ความหมายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                การดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น แต่เดิมเป็นการจัดบริการโดยงาน          แนะแนว และงานปกครองนักเรียน แต่ในสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น เพราะเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ การปรับตัวของนักเรียน ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูแนะแนว และ

ครูฝ่ายปกครองไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ สถานศึกษาจึงมี

ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ           มากขึ้น โดยบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายของโรงเรียนร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน

กรมสุขภาพจิต (2546, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยมีครู ที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมือ อย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากทางโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือ หมายความถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือ สำหรับครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปลอดภัยจากสารเสพติด

                    กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 4) ได้ให้ความหมายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนชัดเจน 

พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้

โดยมีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน  และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา  อันได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้บริหาร  และครูทุกคนมีส่วนร่วม

                    สรุปได้ว่า  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการส่งเสริมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประสานงาน ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา             ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนชัดเจน มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีหลักฐาน การดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้

 

                    ความสำคัญระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว               การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง         ของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว  ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความสำเร็จที่เกิดจาก การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร ครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจ

ในบทบาทที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547,หน้า 2)        

                    กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสนองตอบเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา  จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา  ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง  โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, คำชี้แจง)                ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1.       ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครูให้ส่งเสริมดูแลพัฒนานักเรียน      

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม

2.       วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคน              

ที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

3.       สนับสนุนให้ครูอาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้บ้าน โรงเรียน

และชุมชน เชื่อมประสานรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.       ประสานระหว่างนักเรียนชุมชน และผู้ชำนาญสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อ และรับ

                    ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ครู  อาจารย์  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้  เทคนิควิธีการเหมาะสม             ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี  มีการประสานงานซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง                         มีความเข้าใจตรงกันในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปัจจุบันครูบางคนเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองหรือ  ของครูแนะแนว  การดูแลรับผิดชอบเฉพาะนักเรียนที่เป็นที่ปรึกษา  ส่วนนักเรียนคนอื่น ๆ                ครูก็จะละเลยไม่ให้การดูแลช่วยเหลือ  นอกจากนี้ครูบางคนก็ถือว่าการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง  ส่วนผู้ปกครองก็จะทำงานจนไม่มีเวลาดูแล อบรมบุตรหลานของตน       จึงไม่ให้ความสนใจที่จะช่วยกันดูแล ฉะนั้นในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           จะให้มีประสิทธิภาพบุคลากรทุกฝ่าย   ทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจประสานงานซึ่งกันและกัน 

โดยไม่คิดว่าเป็นภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 2)

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกำหนดมาตรฐานการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา  ป้องกันและแห้ไขปัญหา  และการคุ้มครองสิทธิเด็กโดยการมีมาตรการให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น มีการประสานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หน้า  2)

                    ทั้งนี้การดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นจะให้ประสบผลสำเร็จ  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องยึดถือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาดำเนินงานและปรับตามสภาพบริบทของโรงเรียน  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะประสบผลสำเร็จตามนโยบายดังกล่าว

                    ประโยชน์ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กรมสุขภาพจิต (2546, หน้า 3) ได้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานระบบ         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้

                    1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา

                    2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น

                    3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้

                    4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

                    5. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

                    ประโยชน์ของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทาง                          การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต ได้แก่

                    นักเรียน

                          1. ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง

                          2. ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ

                          3. ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                          4.  มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง

                    ครู

                          1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          2. มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน

                          3. มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา

                          4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

                    ผู้บริหาร

                          1. รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อน ให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้

                          2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา  

                          3. มีรูปแบบกระบวนการพัฒนา และการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม

                    โรงเรียน

                          1.  มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

                          2. ได้รับยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง

                          3. มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร

                    ผู้ปกครอง ชุมชน

                          1. ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน

                          2. เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน

                          3. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน

                          4. มีสัมพันธภาพที่ดีกัลป์บุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง

                    เขตพื้นที่การศึกษา

                          1. พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน

                          2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทางาน การนิเทศติดตามผล ประเมินผล และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                          3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนางานต่อไป

                    ประเทศชาติ

                    1. นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา และมีความสุข

                    2. มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ

                    3. ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ

                    4. ประชาชนมีคุณภาพเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ

                    สรุปได้ว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีประโยชน์ดังนี้

                    1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา

                    2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น

                    3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)

                    4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

โดยรอบด้าน

5.       ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจังด้วย

ความเอื้ออาทร

แนวคิด หลักการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                    เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษนั้น การดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ      ที่สังคมพึงประสงค์ ทั้งนี้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นระบบที่สามารถดำเนินการได้              โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ดังที่กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ความสำคัญที่จะมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีกระบวนการทำงานเป็นระบบมีความชัดเจน การประสาน         ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ        ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน            ประสบความสำเร็จ

                    กระทรวงศึกษา (2547, คำนำ) โดย กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้กล่าวว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กรมสามัญศึกษา และกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมมือกันพัฒนาย่อมไม่ใช่ยาสารพัดโรคที่จะแก้ปัญหา ได้ทุกเรื่อง แต่อย่างน้อยที่สุดจะช่วยวางพื้นฐานและแนวทางในเรื่องดังต่อไปนี้

1.       การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร และครูอาจารย์ ให้ไปสู่

ความรับผิดชอบที่จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

                    2. การวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะดูแลทุกข์สุขให้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

                    3. การสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแล ทางบ้าน โรงเรียน และชุมชนเชื่อมประสานกัน

                    4. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยกันเฝ้าระวังดูแล

บุตรหลาน

                    5. การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มี การส่งต่อ และรับช่วงการแก้ไขและส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ

                    จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารพบว่า มีแนวคิดหลักเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้หลากหลาย ดังนี้

                    1. แนวคิดหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 2) มีดังนี้

                          1.1 มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียน เป็นสำคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริม จึงเป็นสิ่งจำเป็น

                          1.2  ความสำเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำของ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ผู้ปกครอง หรือชุมชน

                    2.  แนวคิดและหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

                    อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ,

2547, หน้า 58 – 60) มีจานวน 54 ข้อ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้  4 ลักษณะ คือ

 

 

2.1 สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด

                          เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่รอดหลังคลอดจากครรภ์มารดา ครอบคลุมความต้องการจำเป็นที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 ประการ หมายถึง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

                          แนวทางในการพิทักษ์คุ้มครองเด็กของสถานศึกษา ม

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [46]
ปืนส่อแววปลดเวนเกอร์พร้อมดึงอันเช่มาเสียบ [41]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [29]
{{Down Load}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร [ [34]
ยากกว่าที่คิด แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย 2557 แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 ลองดูคะ Top view แนวข้อสอบกรมสร [31]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม