ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล


• เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล
+โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 4802 / 0 ความเห็น


ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมรวมทั้งเยาวชนคนสำคัญของชาติ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนากระบวนการทำงานทั้งระบบ .....

เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล
                                                                                                                                                                พีระพิชญ์  ไพโรจน์

               กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่แปรปรวน  ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษย์โลกเป็นอย่างมาก  หลายประเทศต่างตระหนักและเร่งคิดเพื่อเตรียมพร้อมกับพัฒนาคนให้ประชากรมีศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวทั้งให้รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและทัดเทียม   ปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศก็คือ “การศึกษา” 
               การใช้กลไกการศึกษาขับเคลื่อนอาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ ที่จะให้อาเซียน สมานฉันท์  มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มั่นคง และรุ่งเรือง เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างมีพลวัต    และการเป็นชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร   ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
              สามเสาหลักในการร่วมมือคือ ประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็นตัวนำ   ประชาคมด้านเศรษฐกิจกำหนดให้ทุกประเทศพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก   ประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรม กล่าวถึงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นจะช่วยสร้างความร่วมมือเอื้ออาทรและพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน
              ประเทศไทย หนึ่งในสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก โดยเฉพาะการใช้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษานำพาอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคง 
ทุกภาคส่วนจึงเร่งมือขับเคลื่อนโดยการเตรียมพร้อมที่เด็กและเยาวชน ให้มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย โดยใช้กลไกการศึกษาเป็นตัวนำสำคัญ ให้สามารถก้าวไปได้อย่างมีทิศทาง มั่นคงและประสานประโยชน์
              หลักสูตรการศึกษาจะนำชาติไปสู่ความเป็นสากล มุ่งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
              การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านความรู้เพื่อนำไปสู่สมรรถนะสำคัญในด้าน  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  ไม่ใช่เพียงมีแต่ไม่สามารถ เช่นว่า เมื่อต้องเผชิญกับสภาพปัญหาใด ๆ ความรู้มีแต่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ เข้าลักษณะ “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”  หรือมีเครื่องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแต่ใช้ไม่เป็น หรือไม่ได้ใช้ในทางสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  กลับไปใช้เพื่อ “เสพ”มากกว่าเพื่อ “ศึกษา”  
              สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็ คือการพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม หากนำแนวทางในหลักสูตรการศึกษามาปรับใช้อย่างเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งแปดประการอันได้แก่  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  คุณลักษณะในแต่ละประเด็นย่อมเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่สากล ความภาคภูมิใจในชาติ ศรัทธาในศาสนา  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ย่อมนำมาซึ่งความพร้อมในการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณธรรมที่น้อมนำชีวิต ให้คิดและกระทำในสิ่งที่ดีงามของแต่ละศาสนา กรณีตัวอย่างการใช้ชีวิตบนหลักธรรมในพุทธศาสนา  “พรหมวิหารสี่” ที่ว่าด้วยเรื่อง ความเมตตา คือปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา คือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาการรู้จักวางเฉยไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
                     สำหรับหนทางแห่งความสำเร็จก็อาจเลือกใช้หลักอิทธิบาทสี่  ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือหลักธรรมแห่งมิตรภาพอย่างสังคหวัตถุสี่  ได้แก่ ทาน ปิยวาจา  อัตถจริยาและสมานัตตา และหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญคือเรื่องของอริยสัจสี่ ความจริง ๔ ประการ   คือ การมีอยู่ของทุกข์  เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ หากเป็นในแนวทางของอิสลามก็กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติยึดในหลักศรัทธา หลักปฏิบัติและหลักคุณธรรม  ในคริสต์ศาสนาก็กล่าวถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าและมีความรักในเพื่อนมนุษย์
                    เยาวชนกับการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลจึงหลีกไม่พ้นการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม   การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไกลต้องอาศัยแรงผลักดันอันสำคัญจากหน่วยงาน องค์กร สังคม  บุคคล และที่สำคัญที่สุดก็หนีไม่พ้น สถาบันครอบครัวที่จะหล่อหลอมความคิดและจิตสำนึกของการเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเอื้ออาทร  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา พัฒนาความรู้เพื่อนำพาชีวิตไปสู่สังคมระดับที่กว้างออกไป 
                   สถาบันการศึกษาก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบันครอบครัวเพราะ หากบ้านคือต้นกำเนิดของเมล็ดพันธุ์ โรงเรียนก็จะเป็นแหล่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้งดงามตามแบบอย่างอันเหมาะสม  เยาวชนจะเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่ท้าทายทั้งด้านความรู้ ความคิดและความสามารถ  หากเยาวชนมีโอกาสค้นพบตนเองและได้รับพัฒนาอย่างเหมาะสมการก้าวไปสู่ “สิ่งที่ดีกว่า” ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่ประการใด
                 ในขณะที่สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง มีทั้งความดี และความไม่ดีอย่างเห็นได้ชัด   หลายครั้งหลายหนที่หลายคนมองว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” นั่นก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นกำลังมีมุมมองชีวิตที่น่าวิตกไม่น้อย แล้วส่งผลให้เกิดภาพความผิดพลาดขึ้นในเยาวชน 
                  สำคัญที่สุดหากเยาวชนจะคิดได้ทำเป็น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนักหากจะมีการดำเนินการใด ๆเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  แน่นอนว่าความรักความอบอุ่นและความเข้าใจจะสามารถนำพาเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวล ในขณะที่การพัฒนาคนเกิดขึ้นในเยาวชนของชาติ คงไม่ผิด หากความหวังที่วาดว่าประเทศ จะพัฒนาสู่ความเป็นสากลได้ในทศวรรษที่ ๒๑ อันใกล้นี้
                ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมรวมทั้งเยาวชนคนสำคัญของชาติ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนากระบวนการทำงานทั้งระบบ โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิต พร้อมขับเคลื่อนสังคมสู่ความสันติสุข ร่วมพัฒนาวิสัยทัศน์ความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียนด้วยหลักเหตุผลความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน อันจะเป็นรากฐานการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนสืบไป
                ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาที่จะนำชาติไปสู่ความเป็นสากล หวังเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

               ในขณะที่มีการก้าวสู่ความเป็นสากล สิ่งหนึ่งที่เยาวชนไทยต้องสำนึกคือ การดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย หาใช่การหลงใหลคลั่งไคล้หรือมัวเมาไปกับภาพชีวิตมายา ของนานาประเทศ เมื่อโลกเปิดทางให้ จึงเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ที่เยาวชนไทยจะมีโอกาสนำพาความภาคภูมิใจนี้ไปสู่สากล ทั้งระดับอาเซียน และระดับโลกต่อไป
                                         เยาวชนก้าวไกลในชีวิต                  แม้ก้าวผิดก้าวพลั้งก้าวครั้งใหม่
                                  ก้าวทุกก้าวนำพาประชาไทย                 สู่อาเซียนจนยิ่งใหญ่ในสากล

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ [15]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด [18]
แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปวช. ปวส. ป.ตรี 26ก.ย.-16 ต.ค.57 [18]
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด [19]
ข้อสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วุฒิป.ตรี-เอก รับ 45 อัตรา [21]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์จับคู่ผลไม้2new
เกมส์จับคู่ผลไม้ มาช่วยกันจับคู่ผลไม้ โดยให้ดูว่านอกด้านซ้ายกับขวา จะส่งผลไม้อะไรออกมาจ๊ะ
เกมส์ตัดผมnew
เกมส์ตัดผม ตัดผมคนสวย สาวน้อยคนนี้ต้องการช่างตัดผมมืออาชีพ มาร่วมกันทำให้ทรงผมของสาวน้อยคนนี้ดูดีด้วยกันนะ
เกมส์รถไฟเก็บสมบัติnew
เกมส์รถไฟเก็บสมบัติ เราจะต้องขยับขบวนรถไฟไปเก็บสมบัติต่างๆ ที่อยู่บนพื้นให้ครบทั้งหมด โดยเมื่อเก็บแล้ว ห้องขบวนรถไฟจะยาวขึ้น ระวังอย่าให้หัวรถไฟชนกับขบวนเด็ดขาด
เกมส์หมาน้อยขับรถnew
เกมส์หมาน้อยขับรถ เกมส์นี้เราจะต้องพาเจ้าหมาน้อยซิ่งลงสนาม เก็บไอเท็มเพิ่มเวลา ติดเทอร์โบ วิ่งให้ครบสามรอบให้ทันเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งกันแหกโค้งกันไปเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม