ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ห้องเรียนคุณภาพรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)


• ห้องเรียนคุณภาพรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 2303 / 0 ความเห็น


 

รายงานการใช้ห้องเรียนคุณภาพ

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)

 

สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้

         การจัดการเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) ของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2553 -2554 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น โรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) ตามสภาพความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ ดังนี้

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) รหัสวิชา  22102  จำนวน  0.5  หน่วย เวลา  20 คาบ  โดยศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร  ความหมาย ปัจจัยการปลูกพืช ความสำคัญและประโยชน์ของการทำการเกษตรด้วยการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   การใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  การทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร แสวงหาความรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) รหัสวิชา  32102 จำนวน 0.5 หน่วย  เวลา 20 คาบ โดยศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการเกษตร  เครื่องมือ อุปกรณ์การปลูกพืช เทคโนโลยีการเกษตร  แนวทางในการประกอบอาชีพเกษตร  คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาชีพเกษตร  ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช การปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืช  การดูแลการป้องกันรักษา โรค และการเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและการแปรรูป  จัดการและแก้ปัญหาในการทำงานจากการปลูกพืชในภาชนะ การประดิษฐ์ภาชนะปลูกพืช  การทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เลือกใช้ทรัพยากรในการทำงานเกษตรอย่างประหยัด  สร้างสรรค์ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2553  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำได้เฉลี่ยเพียงร้อยละ 67.20 และ 76.97 ตามลำดับ เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายกำหนดไว้ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่ำเกิดจากเหตุสำคัญ 3 ด้าน คือ  1) ด้านตัวครู ครูยังใช้วิธีการสอนไม่หลากหลาย เน้นเนื้อหามากกว่าการฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล  2) ด้านตัวนักเรียนขาดความสนใจในการเรียน ไม่ได้ฝึกทักษะอย่างจริงจัง ไม่สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัว แก้ปัญหาไม่เป็นเบื่อหน่ายในการเรียน 3) ด้านสื่อ อุปกรณ์ทางการเรียน ยังมีน้อย ไม่พอเพียงกับผู้เรียน  ดังนั้นผู้รายงานในฐานะที่เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนคุณภาพ โดยมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้  ระบุเป้าหมายการเรียนรู้  หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและกิจกรรมการเรียนรู้  สอดคล้องสัมพันธ์กันและตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรครบถ้วน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด เลือกวิธีการวัดและประเมินผลได้ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้และตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรและมีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์

ชั้นตอนการดำเนินงาน

1. นำผลการทดสอบระดับชาติ และข้อมูลสารสนเทศประเมินภายนอก ประเมินภายใน มาใช้ในการวางแผนออกแบบพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)

2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Backward  Design  โดยอิงกับมาตรฐานการเรียนรู้ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

3. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพ (เกษตร) โดยระบุเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร

4. จัดการเรียนรู้ ที่มีขั้นตอนกิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียนทั้งด้านผลการเรียนและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นบทบาทของนักเรียนมากกว่าครู เช่น นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสาธารณะ                                                                                       

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดำเนินการสอนแบบโครงงานเทคโนโลยีเกษตรและอื่นๆ                  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม   โดยการป้องกันแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยวิธีการที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการป้องกันแก้ปัญหานักเรียนตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด ค้นคว้าสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้และการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิตเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาไทย                                                                                    

          7. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง จากสื่อเอกสารในรายวิชาเกษตรและสื่อทางอินเตอร์เน็ต แล้วนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและออกแบบการเรียนรู้ ผลิตใบงาน ใบความรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และทันสมัย ออกแบบสร้างสื่อแผ่นภาพไวนิลในรายวิชาการงานออาชีพ (เกษตร)                                                                                                                             

8. วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงานครอบคลุมมาตรฐานและเป้าหมายการเรียนรู้ ให้คำแนะนำทั้งรายบุคคลและกลุ่ม และเปิดโอกาสให้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                               

9. มีหนังสือเพียงพอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดมุมหรือป้ายนิเทศ/สื่อการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้/แสวงหาผลงานผู้เรียนที่มีคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อนำข้อบกพร่องมาแก้ไขและพัฒนาตนเอง                                                                                                                                            

10. จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยน่าสนใจ และสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักเรียน เช่น VCD รายการกบนอกกะลา วารสารเกษตรธรรมชาติรายเดือน วารสารเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรจากองค์กรต่างๆ

11. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนและสะท้อนผลสู่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา เช่น นำผลการประเมินมาจัดกลุ่มผู้เรียนและออกแบบการเรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  ละรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแก่ผู้ปกครอง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน                                                                                                                                                    

ผลการดำเนินงาน

 

ตาราง 1เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)  รหัสวิชา ง 22102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ปีการศึกษา

จำนวน (n)

Mean

S.D.

t

df

Sig.

2553

178

67.20

7.880

2.465

258.361

.014

2554

166

70.22

13.798

 

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) รหัสวิชา ง22102 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (mean difference = 3.01) ที่ระดับ .05  

 

ตาราง 2  เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร)        รหัสวิชา ง 32102  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ปีการศึกษา

จำนวน (n)

Mean

S.D.

t

df

Sig.

2553

127

76.94

8.918

4.351

256

.000

2554

131

81.33

7.198

 

จากตาราง 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   รหัสวิชา (เกษตร) ง 32102 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (mean difference = 4.38) ที่ระดับ .05  

ตาราง 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องเรียนคุณภาพวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) รหัสวิชา ง 22102 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ลำดับ

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1

มีความสะอาด

4.08

.771

2

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

4.15

.849

3

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผลงานวิจัยการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัย [3]
ลองดูคะ แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลย 57 Top view แนวข้อสอบกรมสรรพากร ฟรี ที่ถามหา ยากกว่าที่คิด แนว [18]
มีคำถาม สมัครสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2558 เมื่อไร อัพเดต สอบ ธกส 58 เลย หาคำตอบ สมัค [13]
เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา 28 ตุลาคม ถึง 6 พ [29]
เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา 31 ต.ค – 20 [24]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ก้านกล้วย 2new

ผู้เล่น 1:

W - Up.
S - Down.
D - Run Elephant.

ผู้เล่น 2:
Up Arrow Key - Up.
Down Arrow Key - Down.
Left Arrow Key - Run Elephant.

เกมส์ตัดผมสาวน้อยnew
เกมส์ตัดผมสาวน้อย ทุกคนคงต้องชอบเกมส์นี้แน่นอน เกมส์นี้เราจะต้องทำผมให้กับสาวน้อยที่มีนัดเดทที่ห้างสรรพสินค้า ช่วยกันออกแบบให้น่ารัก โดนใจหนุ่มๆ ในห้างกันเลย
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ทอดไข่new
เกมส์ทอดไข่ เป็นเกมส์ทําอาหาร เกมส์นี้เราจะต้องวางกะทะ ใส่น้ำมัน ตอกไข่ ปิดกะทะ แล้วจัดใส่จาน ให้ทันเวลา
เกมส์นั่งเรือตกปลาnew
เกมส์นั่งเรือตกปลา มานั่งเรือตกปลากันนะครับ เกมส์นี้สนุก ฝึกฝีมือกันด้วยนะ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม