ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โครงงาน มหัศจรรย์มะนาวโห่


• โครงงาน มหัศจรรย์มะนาวโห่
+โพสต์เมื่อวันที่ : 7 มี.ค. 2556 เปิดอ่าน : 2995 / 0 ความเห็น


ชื่อโครงงาน   มหัศจรรย์มะนาวโห่
ชื่อผู้จัดทำ        
        1.เด็กหญิงแพรวพรรณ  พิมพากุล        ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
        2.เด็กหญิงธนาพร  ปานถาวร        ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
        3.เด็กหญิงณัฐวิมล  หนูจัน        ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ครูที่ปรึกษา  
        นางประไพ  ยินเจริญ
        นางสาวจิราภรณ์  หยูหนูสิงห์
วิทยากรท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย
        นายธีรพงค์  ศรีขวัญแก้ว    แพทย์แผนไทย   ร้านสิทธิคุณเภสัช    อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย เลขที่ 20504
โรงเรียน    โรงเรียนบ้านลำคลอง    นครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา    2555

บทคัดย่อ
        โครงงานมหัศจรรย์มะนาวโห่  เป็นภูมิปัญญาไทยที่นำเอาพืชสมุนไพร   ที่มีในท้องถิ่นมาใช้   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสีย้อมฟันจากผลมะนาวโห่ ใช้ในการย้อมคราบจุลินทรีย์  เพื่อใช้น้ำยาบ้วนปากจากมะนาวโห่ในการดับกลิ่นปากของนักเรียน        และเพื่อผลิตยาสีฟันจากมะนาวโห่ใช้ในการแปรงฟัน    ขอบเขตของการศึกษา มี  3  กิจกรรม คือ  การทำสีย้อมคราบจุลินทรีย์  กิจกรรมลมปากหอม     กิจกรรมดูแลรักษาฟัน
ผลจากการทำโครงงานนี้  มีประโยชน์คือ  นักเรียนชั้นอนุบาล, ชั้น ป.1 – 6 ทุกคน ได้ใช้สีย้อมคราบจุลุนทรีย์ในการตรวจความสะอาดของการแปรงฟัน  ได้ใช้ยาสีฟันมะนาวโห่ในการแปรงฟัน  และใช้น้ำยาบ้วนปากมะนาวโห่ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก  เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านพืชสมุนไพร  ส่งเสริมการประหยัด    และสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะนาวโห่  เป็นการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ผลที่เกิดกับนักเรียน
การนำสิ่งที่ผลิตขึ้นไปทดลองใช้
    ได้ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6   ทั้งหมด เป็นกลุ่มทดลองผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น
    1.ได้ทดลองใช้สีย้อมฟันเพื่อย้อมคราบจุลินทรีย์หลังจากที่นักเรียนแปรงฟันหลังจากการรับประทานอาหารกลางวัน   แทนการใช้สีผสมอาหารที่ใช้อยู่เดิม   เพื่อจะตรวจสอบว่านักเรียนแปรงฟันสะอาดหรือไม่  ติดต่อกันเป็นเวลา 2  สัปดาห์  พบว่าใช้ได้ผลดี  สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านักเรียนคนใดแปรงฟันไม่สะอาด   และไม่เกิดอาการข้างเคียงกับนักเรียนแต่อย่างใดเลย
    2. ได้ทดลองใช้น้ำบ้วนยาปากที่ผลิตจากมะนาวโห่   ในการบ้วนปากของนักเรียนที่มีกลิ่นปากจำนวน 12  คน  โดยบ้วนในเวลา 09.00 น.  ,12.30 น.  และ  15.00  น.      พบว่ากลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์หายไป  ลมปากหอม
    3.ได้ทดลองใช้ยาสีฟันมะนาวโห่ กับนักเรียนที่มีคราบจุลินทรีย์สีเหลืองติดที่โคนฟัน  จำนวน 11  คน   ติดต่อกัน  2  สัปดาห์   พบว่าคราบจุลินทรีย์หายไป  คนที่เคยปวดฟัน  อาการปวดก็หายไป  จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้ง  3  ชนิด ผลเป็นดังนี้
        3.1 การประเมินความพึงพอใจของสีย้อมฟัน  ประเมินโดยนักเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  92.85 ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 7.14   ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ  -  และระดับน้อยร้อยละ -
        3.2 การประเมินความพึงพอใจของน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรมะนาวโห่  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90,00 ระดับมากคิดเป็นร้อยละ ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ  - และระดับน้อยร้อยละ -
        3.3 การประเมินความพึงพอใจของยาสีฟันมะนาวโห่    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.00  ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 10.00   ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ -    และระดับน้อยร้อยละ -
        จึงได้เผยแพร่ไปสู่นักเรียน  ชั้น ป.1- 6  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากมะนาวโห่ทั้ง  3  อย่าง  โดยใช้ย้อมคราบจุลินทรีย์หลังการแปรงฟัน  ในตอนเที่ยงที่โรงเรียน   ใช้ยาสีฟันในการแปรงฟัน  และใช้น้ำยาบ้วนปากหลังจากการแปรงฟัน  หรือหลังจากการรับประทานอาหาร  นักเรียนมีความพึงพอใจมาก

2. ผลที่เกิดกับชุมชน
        1. ชุมชนเห็นความสำคัญของการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  ได้ทำยาสีฟันและ  น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรมะนาวโห่ใช้   เป็นการประหยัดรายจ่ายในครอบครัวด้วย  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        2. ชุมชนให้การสนับสนุนลูกหลานในการทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรมะนาวโห่  ยาสีฟันมะนาวโห่และสีย้อมคราบจุลินทรีย์มะนาวโห่   โดยได้ช่วยเหลือในการเก็บผลมะนาวโห่ให้   เป็นต้น

3.ประโยชน์ที่ได้รับ
        1.    นักเรียนชั้นอนุบาล , ชั้น ป.1 - ป.6  ทุกคนได้ใช้สีย้อมคราบจุลินทรีย์จากมะนาวโห่ในการตรวจความสะอาดของการแปรงฟัน  แทนการใช้สีสังเคราะห์  
        2.    นักเรียนชั้นอนุบาล , ชั้น ป.1 - ป.6  ทุกคนได้ใช้ยาสีฟันมะนาวโห่ในการแปรงฟัน  และใช้น้ำยาบ้วนปากมะนาวโห่ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก ช่วยกำจัดกลิ่นปาก  และการประหยัดค่าใช้จ่าย
        3.    นักเรียนโรงเรียนบ้านลำคลองมีสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี  และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบ สสจ.ทุกตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหม่ล่าสุด [28]
เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบ กรมการแพทย์นายแพทย์ปฏิบัติการ,ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด [22]
เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด [19]
เก็งข่้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. (มีทุกตำแหน่งที่สอบ) [41]
เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั่วประเทศ [24]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์หมากฮอสnew
เกมส์หมากฮอส เกมส์กระดานที่ใครๆก็รู้จัก เกมส์นี้เราจะต้องเดินเพื่อพัฒนาร่าง สามารถเดินยาวๆ และ ชนะคู่แข่งได้
เกมส์คิดเลขเร็วnew
เกมส์คิดเลขเร็ว เกมส์นี้น้องๆจะต้องเลือกตัวเลขที่มีผลบวกรวมกันแล้วได้ค่าเท่ากับ ตัวเลขที่แสดงผลด้านข้าง มาลองฝึกสมองกันดูนะ
เกมทำซูชิnew
เกมทำซูชิ วิธีการเล่น ดูซูชิ ชนิดที่ลูกค้าสั่ง จากนั้นคลิกที่ก้อนข้าวก่อน แล้วลากไปที่ไม้ตรงกลาง จากนั้นคลิกเลือกปลาหรือสิ่งอื่นๆ ตามรูปที่ลูกค้าสั่ง แล้วเอาไปวางบนก้อนข้าว เสร็จแล้วลากไปให้ลูกค้าค่ะ
เกมส์ปกป้ององค์หญิงnew
เกมส์ปกป้ององค์หญิง เกมส์นี้เราจะต้องปกป้อง องค์หญิงที่กำลังจะมีภัย พาเดินทางเข้าสู่พระราชวังให้ได้ โดยระวังการโดนลอบสังหารจากกลุ่มโจรที่ป่วนเมือง
เกมส์ระบายสีโงกุน new
เกมส์ระบายสีโงกุน เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้าหนุ่มน้อยโงกุนในร่างเด็กให้ดูเท่ ก่อนที่จะต้องเดินทางไปตามหา ดราก้อนบอลสี่ดาวของคุณปู่ที่ทิ้งไว้เป็นมรดก
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม