ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > รายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๕


• รายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๕
+โพสต์เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2556 เปิดอ่าน : 13775 / 0 ความเห็น


รายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๕.....

  รายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี  ๒๕๕๕                  

ตามคำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลสรุปผลการประเมินและรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  ข้าพเจ้านางสาวสมปอง   จันทคง  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  และคณะกรรมการ  ขอสรุปและรายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน          ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ดังนี้

๑.      มีนักเรียน  จำนวน  ๖๑๒  คน

๒.      มอบหมายครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคน

๓.      ได้บันทึกภาพการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนแต่ละคนไว้ในแผ่นซีดีรอม  ไว้เป็น

ข้อมูลเชิงลึก

๔.      ได้กรอกข้อมูลตามแบบออกเยี่ยมบ้านที่โรงเรียนมอบหมายเป็นรายห้อง

๕.      ครูที่ปรึกษาได้จัดทำบันทึกรายงานเป็นรูปเล่ม  ดังเอกสารบันทึกข้อความที่แนบ

เรียนมาพร้อมนี้  ส่วนใหญ่ส่งตามกำหนดนัดหมายในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  แต่มีบางส่วนไม่ทันตามนัดหมาย  ดังนี้

     ๕.๑  ม. ๑  มีห้อง ๑/๑-๑/๒-๑/๓  ส่งทันตามนัดหมาย   ครบทุกห้อง

๕.๒  ม. ๒  มีห้อง ๒/๑,๒/๒, ๒/๓    ส่งทันตามนัดหมาย  ครบทุกห้อง 

๕.๑  ม. ๓  มีห้อง ๓/๑,๓/๒,๓/๔   ส่งทันตามนัดหมาย  แต่ขาดห้อง   ๓/๓ 

๕.๑  ม. ๔  มีห้อง ๔/๑-๔๓  ส่งทันตามนัดหมาย  ครบทุกห้อง

๕.๑  ม. ๕  มีห้อง ๕/๑-๕/๒,๕/๓    ส่งทันตามนัดหมาย ครบทุกห้อง

๕.๑  ม. ๖  มีห้อง ๖/๑,๖/๒    ส่งทันตามนัดหมาย ครบทุกห้อง    

ซึ่งบุคลากรที่ยังไม่ส่งได้รับการประสานโดยหัวหน้าคณะประเมินเรียบร้อยแล้ว

๖.      ผลการออกเยี่ยมบ้าน สรุปและประเมินผลจากการบันทึกรายงานของครูที่

ปรึกษาของนักเรียนรายห้องเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน  ได้บันทึกภาพการ

เยี่ยมบ้าน  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ได้ทราบปัญหา  และได้บันทึกไว้ในแบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ดังแนบ  ซึ่งเกิดผลดีแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้

 

 

 

๖.๑  ผลดีต่อนักเรียน

          ๑)  นักเรียนได้ปรับปรุงพฤติกรรมเชิงบาวก  เช่นรู้จักทำความ

สะอาดบ้านเรือน  เตรียมการต้อนรับครูที่ปรึกษา อยู่กับบ้านไม่ออกเที่ยวเตร่

          ๒)  ได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ

          ๓)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครู และโรงเรียน

๖.๒ ผลดีต่อผู้ปกครอง

          ๑)  ได้ทราบพฤติกรรมของบุตรหลานขณะที่อยู่ในโรงเรียน

          ๒)  ได้ติดต่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของบุตรหลานจากครูที่ปรึกษา

          ๓)  สร้างความเข้าใจอันดีของผู้ปกครองและมีเจตคติที่ดีต่อทาง

โรงเรียน

๖.๓ ผลดีต่อครู

          ๑)  ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีความเป็นกันเองมากขึ้น

 

          ๒)  ได้พบเห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนในที่

ปรึกษา

          ๓)  สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหานักเรียนได้ตรงจุด

          ๔)  ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการจัดทุนการศึกษาในปีการศึกษา

ต่อไป

๖.๕ ผลดีต่อโรงเรียน

          ๑)  คาดว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น

          ๒)  โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองทราบ

          ๓)  ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการจัดทุนการศึกษาในปีการศึกษา

ต่อไป

          ๔)  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครองเป็นอย่างดี

๗.      ปัญหาการออกเยี่ยมบ้านที่พบ 

๗.๑  นักเรียนในที่ปรึกษาแต่ละห้องอาศัยอยู่หลากหลายหมู่บ้าน 

๗.๒  ครูไปเยี่ยม    คนต่อห้อง  ต้องแยกกันไปเยี่ยมคนละสาย  ครูแต่ละคน

ต้องใช้เวลาไปเยี่ยมหลายวัน  บางครั้งนักเรียนบางคนต้องไปเยี่ยมหลายครั้งเพราะนัดแล้วนักเรียนไม่อยู่บ้าน  หรือผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน  ตามนัด

                        ๗.๓  นักเรียนบางคนอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติ  เพราะครอบครัว

พ่อแม่  หย่าร้างกัน  มีเด็กที่ยากจนด้อยโอกาสจำนวนมาก

                        ๗.๔  การเดินทางบางหมู่บ้านมีความลำบากมาก  เพราะรถยนต์เข้าไม่ถึงต้องเดินเท้าเข้าไป  หากไปคนเดียวจะเปลี่ยวมากเสี่ยงต่ออันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน

                        ๗.๕  บ้านเรือนของนักเรียนอยู่กระจัดกระจาย  ไปเยี่ยมต้องใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละหลัง

 

 

๘.      ข้อเสนอแนะ 

๘.๑  ควรมีการวางแผนแต่เนิน ๆ 

๘.๒  ไม่ควรออกเยี่ยมตอนสิ้นเทอมที่ ๒  เพราะข้อมูลในระดับชั้น  ม. ๖  ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ ซึ่งไม่คุ้มค่า

๘.๓  ควรมีหนังสือราชการแจ้งผู้ปกครองนัดหมายล่วงหน้าให้ชัดเจน  เพื่อจะได้อยู่รอรับการออกเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา

๘.๔  ควรจัดครูไปเยี่ยมเป็นคณะ  เพราะในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ มีนักเรียนหลาย

คนหลายระดับชั้น  หรือบางหมู่บ้านมีนักเรียนน้อยคน  หากแบ่งเยี่ยมเป็นสายจะไม่มีความสิ้นเปลืองงบประมาณ  ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการประเมินโครงการต้นกล้าคุณธรรม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม.40 [21]
ขั้นเทพ? แนวข้อสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบ PEA เตรียมสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 2557-255 [54]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [25]
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชุด ท [27]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 คู่ เอฟเวอร์ตัน 2-2 อาร์เซนอล [39]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์หมากรุกจีนnew
เกมส์หมากรุกจีน ที่มีขุนศึกที่น่าทดสอบฝีมือ ไม่แพ้กับหมากรุกไทย หรือ หมากรุกฝรั่งเลย เป็นเกมส์ที่ฝึกการวางแผน รุกรบ ให้มีไหวพริบ ดีเทียบเท่ากับ เกมส์หมากรุกทั่วๆไปเลย
เกมส์ระบายสีเบ็นเท็นnew
เกมส์ระบายสีเบ็นเท็น เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีตัวละคร การ์ตูนเบ็นเท็น ทั้งฝ่ายปีศาจ ให้หมด โดยจะมีต้นแบบให้ดูอยู่ด้านบนขวา
เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้new
เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้ เกมส์นี้ให้น้องๆ ลองเลือกของตกแต่งลายคิตตี้ทั้งหลาย มาตกแต่งห้อง ให้สำหรับคนที่รักคิตตี้กันสุดๆ เลยนะจ๊ะ
เกมส์จับคู่ผลไม้new
มาเล่นเกมส์จับคู่และเรียงผลไม้ออนไลน์กัน เป็นเกมจับคู่ผลไม้สนุกๆ น่าเล่น ลองเล่นเรียงผลไม้กันดูนะจ๊ะ
เกมส์มาริโอแบกถังnew
เกมส์มาริโอแบกถัง เราจะต้องควบคุมมาริโอที่แบกถังให้ไปถึงข้างบน เก็บเหรียญ เติมพลัง แล้วเก็บพลังน้ำ ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม