ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ก.ค.ศ.3


• ก.ค.ศ.3
+โพสต์เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2556 เปิดอ่าน : 2234 / 0 ความเห็น


 

ก.ค.ศ. 3

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สายงานการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม      .

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ    นายประนุพงษ์       นามสกุล    ระยับศรี                          

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ          ตำแหน่งเลขที่  7733                                         

สถานศึกษา/หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านตาเปียง          อำเภอ      ปรางค์กู่            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3

ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                                        รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.  2   ขั้น    25,930     บาท

2.   ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)

ผู้ขอรับการประเมินขอรายงานข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้และได้แนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละข้อเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

1.   ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอขอรับการ

ประเมินของปีปัจจุบัน คือปีการศึกษา 2555  ดังต่อไปนี้

ชื่อวิชาที่สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา  22103

-คะแนนทีเฉลี่ย  (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ก่อนเรียน  =  40.61

-                   คะแนนทีเฉลี่ย  (Average T score)  ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                   หลังเรียน  =  59.41

 

 

 

2

 

1.2  ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-                   คะแนนทีเฉลี่ย* (Average  T  score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาที่แล้ว  = 47.80

-                   คะแนนทีเฉลี่ย* (Average  T  score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปลายภาคเรียน/ปลายปีการศึกษาปัจจุบัน  = 52.36

1.3  ผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนใน

ระดับเขต/ประเทศ  (O-NET)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2554 = 37.49

ปีการศึกษา  2555 = 39.54

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินและหรือการทดสอบของสาขา/สาขาวิชา/

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนในระดับเขต/ประเทศ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (NT)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2554 = 25.06

ปีการศึกษา  2555 = 47.02

  

2.  ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ

ผู้ขอรับการประเมินขอรายงานข้อมูลในรอบ 2  ปีที่ทำการสอนใน

รายวิชาที่เสนอขอรับการประเมินคือปีการศึกษา  2554 – 2555  ดังนี้

2.1  ผู้เรียนในสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอขอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำแนกได้ดังนี้

                ปีการศึกษา  2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน   30   คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   จำนวน  36   คน

3

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    จำนวน 47   คน

รวมมีผู้เรียนทั้งสิ้น 113 คน

                ปีการศึกษา  2555

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  18  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  30  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  36   คน

รวมมีผู้เรียนทั้งสิ้น 84 คน

2.2  ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตามหลักสูตร

และตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีเยี่ยม

-                   ปีการศึกษา  2554  จำนวนนักเรียน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

-                   ปีการศึกษา  2555  จำนวนนักเรียน  84   คน  คิดเป็นร้อยละ  100

2.3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับ

ดีเยี่ยม

                ปีการศึกษา  2554

                ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีจำนวน  113  คนคิดเป็นร้อยละ 100               

ปีการศึกษา  2555

                ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีจำนวน  84  คน  คิดเป็นร้อยละ 100

 

3.  ปริมาณงาน และสภาพของงาน

                  3.1  ปริมาณงาน

จำนวนนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ เสนอขอ

จำนวนที่สอนปีการศึกษา 2555  จำนวน  84  คน

3.1.1  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3                  

3.1.2  จำนวนชั่วโมงที่สอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  16  ชั่วโมง/สัปดาห์

4

 

3.1.3  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

3.1.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  (ถ้ามี) โปรดระบุ

1)  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ งานบริหารวิชาการ 

-  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-  การพัฒนากระบวนการเรียน

-  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

-  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

2)   งานบริหารงบประมาณและแผนงาน

                3)  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

4)  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

5)  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝึกสอนและซ้อมกีฬา

                6)   เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3  และระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2554-2555

7)  รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการทีมกีฬาวันครู ประจำปี 2554

3.1.5  การจัดการเรียนรู้

1)  การวิเคราะห์หลักสูตรและการเตรียมการสอนจากการได้รับมอบหมาย

ให้ทำการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3  ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

-                   ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551

-  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียน

-                   ได้กำหนดสาระเพิ่มเติมของโรงเรียน เพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ และ

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                 

                                -       นำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษามาจัดทำมาตรฐานช่วงชั้น

มาตรฐานการเรียนรู้รายปีในแต่ละชั้น จัดทำตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู้และกิจกรรม และจัดทำคำอธิบายรายวิชา  หลักสูตรของโรงเรียน                                            

 

5

 

2)  ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปใช้สอนให้ผู้เรียน ได้รู้จากการปฏิบัติจริง ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและฝึกทักษะกระบวนเรียนให้กับผู้เรียน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกพืชผักสวนครัว 

เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  เป็นต้น                             

3)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของงาน  สร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ ได้ปฏิบัติดังนี้  คือ 

3.1  การสอนโดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

3.2  จัดทำเอกสารประกอบการสอน เช่น

-                   ใบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-                   พุทธประวัติ

-                   แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา

-                   แนวข้อสอบสาระเศรษฐศาสตร์

-                   แนวข้อสอบประวัติศาสตร์                                                       

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2554

-                   งานวิจัยบทเรียนสำเร็จรูปวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

-                   งานวิจัยในชั้นเรียนมารยาทงาม

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2555                                                                            

-                   งานวิจัยชุดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

-                   การฝึกสมาธิเพื่อสร้างเสริมและเพิ่มสมาธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

3.1.6  การพัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้  การทำงานร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและปรับตัวต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามวัย ดังนี้

-                   ขณะสอนในชั้นเรียนได้สอดแทรกการอบรมในเรื่องการใช้ถ้อยภาษา 

ทั้งการพูดและการเขียน การตอบคำถาม  การรักษาระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน

<p style="TEXT-ALIGN: right; tab-st

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. [18]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : เวสต์แฮม 2-1 แมนฯ ซิตี้ [76]
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 [23]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [33]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [61]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม