ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > สรุป พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542


• สรุป พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2556 เปิดอ่าน : 44498 / 0 ความเห็น


 

Jพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (บังคับ 20  สิงหา 42 )
               
Cมี 3 ฉบับ 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542     ชวน
                         2. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   
ทักษิณ
                         3. ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
   (บังคับ 23  กรกฎา  53 )             อภิสิทธิ์ 
               
สนองพระบรมราชโองการ   ตามลำดับ  
                 รมว. ศธ  เป็นผู้รักษาการ
C  (ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย รมว ศธ.พิจารณา มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ                  และประกาศที่เป็นไปตาม พรบ.)
Jพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
            เกิดจาก รธน 2540 (ฉบับ 16 มาตรา 81
C)
Jมีทั้งหมด 9 หมวด  78 มาตรา  1 บทเฉพาะกาลC
Jบท:บททั่วไป   สิทธิ์:สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  บบ:ระบบการศึกษา
  แนว
:แนวการจัดการศึกษา  หาร:การบริหารและจัดการศึกษา   ฐาน:มาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา       
ครู
: ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ทรัพย์:ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   เทค:เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
                                   
Jที่มักออกข้อสอบ
      บททั่วไป  
            1. การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม
            2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  (อนุบาล ถึงม.ปลาย 12 ปี)
            3. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 3 ระดับ
                        1.ระดับก่อนประถม             2. ระดับประถม   3. ระดับมัธยม( ม.ต้น   , ม.ปลาย(สายสามัญ  สายอาชีวฯ) )
            4. การศึกษาตลอดชีวิต 
: การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน การศึกษา ในระบบ  กศ.นอกระบบ และกศ.ตามอัธยาศัย            เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
            5.มาตรฐานการศึกษา
: ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน
            6. การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
                 (ประกันคุณภาพภายใน การประเมินและการติดตามคุณภาพ
                                                            โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด )
           
     (ประกันคุณภาพภายใน การประเมินและการติดตามคุณภาพ
                                                            โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ  )
            7. ผู้สอน
:ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง       
            8. ครู
: บุคลากรวิชาชีพทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ของรัฐและเอกชน
            9. บุคลากรทางการศึกษา   (ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา(บริหารนอกสถานศึกษาระดับเขตขึ้นไป)   ผู้สนับสนุนการศึกษา)

หมวดที่  1 บททั่วไป  
            Jความมุ่งหมาย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติ ปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข (เก่ง ดี มีสุข) Cม.6
           
Jกระบวนการจัดการเรียนรู้ : มีประชาธิปไตย จิตใจภักดี รู้หน้าที่ รักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ม.7
           
Jหลักการจัดการศึกษา  3 หลัก (ตลอด  ร่วม   พัฒนา) C  ม.8
                  
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน
                        2. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                        3. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
__________________________________________________________________________________________
หมวดที่  2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
Cมาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี
Cที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
Cที่มาของโครงการเรียนฟรี 15 ปี (เพิ่มเข้ามาเป็น 15 ปี  คือมีการเพิ่ม ระดับก่อนประถม)
          ตาม รัฐธรรมนูญฯ
40 มาตรา 43 C
          ตาม รัฐธรรมนูญฯ 50 มาตรา  49 C
Jคณะรัฐมนตรี มีมติให้อุดหนุนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  15   ปี
Jนโยบายเรียนฟรี มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี คือ ปี 52 -57
Jชื่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีฯ ใหม่  ๕ ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖ (ปวช)
          การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน C
เรียนฟรี 5 รายการ
สอดคล้องกับ มาตรา 10
          1. ค่าเล่าเรียน (ในโรงเรียนเอกชน)
          2. แบบเรียน(หนังสือเรียน)
          3. เครื่องแบบนักเรียน......2 ชุด/คน /ปี
         
4. อุปกรณ์การเรียน (สละสิทธิ์ได้)
C
         
5.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     มี  4 กิจกรรม 1.วิชาการ/ 2.คุณธรรม ลูกเสือ/3.ทัศนศึกษา/4.ICTC
Jอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว  (ใช้ข้อมูล 10 มิย.   Data  center  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา)
          ม.ต้น    (3 ปี) 3500 บาท /คน/ปี
          ม.ปลาย (3 ปี) 3800 บาท /คน/ปี
โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ขนาดเล็ก (นร.ต่ำกว่า 300 คน)  รับเงินเพิ่ม หัวละ 1,000 บาท
J การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ : จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
J คนพิการมี 9 ประเภท คือ  บุคคลที่มีความบกพร่องทาง

1.การเห็น

2.การได้ยิน

3.สติปัญญา

ร่างกาย

การเรียนรู้

การพูด

พฤติกรรม

ออทิสติก

9.พิการซ้อน

Jโครงการ SP2 ..............ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5,080 บาท/เดือน (สัญญาจ้าง 1  ปี

J บิดามารดาที่จัดการศึกษาให้บุตร มีสิทธิในการรับประโยชน์ใด  (รู้  หนุน  ษี)
          1. ได้รับสนับสนุนความรู้จากรัฐ   2.ได้ รับเงิน อุดหนุนจากรัฐ 
3.ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

J การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  เรียกว่าอะไร (Home school) C
Jายสมชาย จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ให้ลูก นายสมชาย จะต้องมี ความรู้ระดับใด  (ม.ปลาย) C
Jายสมชาย จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ต้องขอความเห็นชอบจากใคร  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
J ผู้ประเมินผลและออกหลักฐานทางการศึกษา จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง C

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Jการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ เรียกว่าอะไร  ศูนย์การเรียน
Jประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน รู้  หนุน  ษี)
          1. ได้รับสนับสนุนความรู้จากรัฐ   2.ได้ รับเงิน อุดหนุนจากรัฐ 
3.ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี
 
J โรงงานผลิตรถยนต์ จะจัดการศึกษาแบบศูนย์การเรียน ต้องขอความเห็นชอบจากใคร  ผอ.เขต
J ผู้ประเมินผลและออกหลักฐานทางการศึกษา จะจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษา
Jการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ   ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง
ถึงความสามารถของบุคคลนั้น
_________________________________________________________________________________
หมวดที่  3 ระบบการศึกษา
J การจัดการศึกษามี 3  รูปแบบ 
          1. การศึกษาในระบบ  (
Formal Education) จุดหมาย หลักสูตร เวลาเรียนการวัดผล  แน่นอน
                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก่อนประถม ประถม มัธยม ) 
                   การศึกษาระดับอุดมศึกษา
C (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญา)
          2
.การศึกษานอกระบบ (non -Formal Education) จุดหมาย หลักสูตร เวลาเรียนการวัดผล  ยืดหยุ่น) 
          3.
การศึกษาตามอัธยาศัย  (
InFormal Education) ตามความสนใจ ตามความสนใจ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ C
Jคณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด  ไม่เกิน 5 คน  C
Jการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นกี่ระดับ  3  ระดับ
          1.ก่อนประถม (3-6 ปี )         2.ประถม
          3.มัธยม )(ม.ต้น   ม.ปลาย   ม.ปลาย   สายสามัญ   อาชีวศึกษา)
J

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [20]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [22]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [13]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [17]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [17]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ไอ้แมงมุมnew
เกมส์ไอ้แมงมุม เกมไอ้แมงมุม มาเล่นเกมส์ไอ้แมงมุมออนไลน์กัน เป็นเกมไอ้แมงมุมชักใยไต่ไปตามเมืองต่างๆ เราต้องช่วยไอ้แมงมุมไต่ไปให้ได้น่ะครับ ลองเล่นกันดูครับ
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์เรียงเพชรnew
เกมส์เรียงเพชร เกมส์นี้เราจะต้องทำภารกิจเรียงเพชรให้ถูกต้อง สีเดียวกัน อยู่ติดกัน จะถูกทำลายหายไป ทำให้เร็ว และทันเวลา
เกมส์หอยทาก Snail Bobnew
ช่วยนี้หอยทากไต่ แต่มีชีวิตชีวาทำให้การเดินทางไปยังประกายใหม่ของเขา ใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในบ๊อบหอยทากผ่านสถานที่ก่อสร้างอันตราย!
เกมส์แข่งรถ4x4new
เกมส์แข่งรถ 4x4 มาตะลุยสนามแข่งรถสุดมันส์กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม