ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > วิธีการเขียนโครงงานนักเรียนอย่างง่าย


• วิธีการเขียนโครงงานนักเรียนอย่างง่าย
+โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2556 เปิดอ่าน : 5517 / 0 ความเห็น


วิธีการเขียนโครงงานอย่างง่าย

โดย วันชัย  แย้มจันทร์ฉาย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

1.  การตั้งชื่อโครงงาน

              การกำหนดชื่อโครงงานมีความสำคัญมาก เพราะชื่อโครงงานจะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะของโครงงาน ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปราตาม กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

              1.1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือรูปแบบอะไร เช่น โครงงานประดิษฐ์  โครงงานสำรวจ  โครงงานทดลอง หรือ โครงงานที่เป็นหลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ   

              ตัวอย่าง       

                   - การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ
                   - การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
                   - การประดิษฐ์ของชำร่วย
                   - การออกแบบเสื้อผ้า

              1.2  เป็นโครงงานที่ทำ สำรวจ หรือทดลองกับใคร กลุ่มใคร (กลุ่มเป้าหมาย)   เช่น

                   - โครงงานการออกแบบเสื้อผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน........................

                   - โครงงานการใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน........................

              1.3  เป็นโครงงานที่แก้ปัญหาอะไร มีจุดประสงค์อะไร หรือเพื่อพัฒนาอะไร  เช่น เพิ่มทักษะการเล่นดนตรี  ส่งเสริมการคิด  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

              ตัวอย่าง

                   - โครงงานการผลิตน้ำหอมไล่ยุงจากตะไคร้หอม ชั้น..............

2. การเขียนที่มาและความสำคัญ

              การเขียนที่มาและความสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำโครงงาน เพราะเป็นการเขียนบอกว่าการที่เราทำโครงงานนี้ มีสาเหตุหรือความจำเป็นอะไรที่ต้องทำ  โดยการเขียนอาจเริ่มจากสิ่งที่เกี่ยวกับโครงงานในแบบกว้าง ๆ โดยอาจยกข้อความมาจากเอกสารหรือข่าวต่าง ๆ และมีการเขียนอ้างอิงด้วย แล้วโยงมาให้เห็นว่าจากปัญหาต่าง ๆ ที่เราเขียนมานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำโครงงานนี้  เช่น

              สภาพชุมชนในท้องถิ่นของเรามียุงชุกชุมมาก ทำให้เป็นปัญหาการอ่านหนังสือ และทำการบ้านของนักเรียนเพราะถูกยุงกัด ผู้ปกครองส่วนมากใช้ยากันยุงประเภทจุดไล่ยุง ซึ่งยากันยุงเหล่านี้ ล้วนแต่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้เกิดมลพิษรอบข้าง อาการที่แสดงให้เห็น เช่น แสบตา หายใจติดขัดคัดจมูกน้ำมุกไหล และใช้ติดต่อเป็นเวลานานจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ หาผู้ใช้ขาดความระมัดระวัง

              จากสาเหตุดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการหาสารที่ใช้ใล่ยุงที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงงานการผลิตน้ำหอมไล่ยุงจากตะไคร้หอมขึ้น เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีดังกล่าว และเพื่อให้เกิดสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้

3. การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงาน

              เป็นการกำหนดสิ่งที่ต้องการทราบว่าเมื่อเสร็จสิ้นการทำโครงงานแล้ว จะได้อะไร หรือเกิดอะไรขึ้น การเขียนนั้นควรมีความหมายเฉพาะเจาะจง และสามารถวัดได้เป็นการบอกขอบเขตของโครงงานที่จะทำได้ชัดเจนขึ้น คิดทบทวนไตร่ตรองหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่าต้องการอะไรจากการทำโครงงาน ครั้งนี้ เขียนสิ่งที่ตนเองต้องการ พูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น เช่น

              - เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใช้สารไล่ยุงจากตะไคร้หอม

              - เพื่อศึกษาคุณสมบัติของตะไคร้หอม

4. การเขียนสมมติฐาน

              การเขียนสมมติฐานเป็นการตอบคำถามล่วงหน้าก่อนทำโครงงาน ตามที่ที่ผู้ทำโครงงานคิดไว้ ซึ่งผลที่ออกมาจากการทำโครงงาน อาจจะเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานหรือไม่ก็ได้ เช่น

              - สารไล่ยุงจากตะไคร้หอมสามารถไล่ยุงได้จริง

              - สารจากตะไคร้หอม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

5. ตัวแปร (ถ้ามี)

              ในข้อนี้ถ้าไม่ตั้งไว้ก็ไม่จำเป็นต้องเขียน แต่โดยทั่วไปจะมีตัวแปรนี้ เพราะจะทำให้มองเห็นภาพของโครงงานที่ชัดเจนขึ้น  โดยทั่วไปจะมี ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เช่น

              ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

              1. ตัวแปรต้น  ได้แก่ สารไล่ยุงจากตะไคร้หอม

              2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การรบกวนของยุง

6.  วิธีการดำเนินการ

              เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการทำโครงงาน เพราะผู้ทำโครงงานต้องเขียนให้ชัดเจนว่าตั้งแต่เริ่มต้น

ทำโครงงานนั้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ให้เขียนเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด โดยทั่วไป จะมีหัวข้อการเขียนการดำเนินการ ดังนี้

              1. ระบุระยะเวลาการดำเนินงาน 

              ให้ระบุว่าเวลาที่เราจะใช้ในการทำโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ใช้เวลานานเท่าใด เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไร ถึง เมื่อไร รวมเวลาทั้งหมดเท่าไร เช่น

              เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 255615 กันยายน 2556  รวมระยะเวลาเท่ากับ 30 วัน

              2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

                        ให้เขียนเป็นลำดับขั้นตอนโดยอาจระบุบเป็นข้อ ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเริ่มทำอะไร เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าไร หรือใช้วัสดุอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  หรืออาจจะเขียนในรูปแบบของตารางการปฏิบัติงานก็ได้ เช่น

              วิธีที่ 1

                   1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  วันที่ 15 สิงหาคม 2556   (นางสาวนิตยา  มีทรัพย์ รับผิดชอบ)

                   2. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2556   (นายวินัย ยี่รัมย์ รับผิดชอบ)

                   3. จัดพิมพ์ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วันที่ 16 สิงหาคม 2556   (นางสาวศิริลักษณ์ สอนสุด รับผิดชอบ)

              วิธีที่ 2

ลำดับ

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

ผู้รับผิดชอบ

1

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 สิงหาคม 2556  

นางสาวนิตยา  มีทรัพย์

2

จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2556  

นายวินัย ยี่รัมย์

3

จัดพิมพ์ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วันที่ 16 สิงหาคม 2556  

นางสาวศิริลักษณ์ สอนสุด

 

              3. ผู้รับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มทำงาน 

              เขียนระบุให้ชัดเจนว่า ในแต่ละขั้นตอน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งถ้าระบุไว้ในตารางการปฏิบัติงานแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนหัวข้อนี้

              4. การจัดทำข้อมูล 

              ให้ระบุวิธีการจัดทำข้อมูล โดยอาจค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น

                   - สมุนไพร

                   - ตะไคร้หอม

                   - คุณสมบัติของตะไคร้หอม

                   - วิธีการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร

                   - การบรรจุ

                   - การใช้งาน

              5. การเก็บข้อมูล 

              ให้ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ว่าจัดเก็บอย่างไร เช่น ทดสอบ  ประเมิน  เก็บจากแบบสอบถาม  จากการสัมภาษณ์  จากการสังเกต เช่น

              เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สมุนไพรตะไคร้หอมใล่ยุง จำนวน 30 ข้อ

              6. ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นอย่างไร  มีวัสดุอะไร

              ให้เขียนระบุว่าในการทำกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เกิดอะไรขึ้นบ้าง และใช้วัสดุอะไร หรืองบประมาณไปทำอะไร เท่าไร เช่น

                   1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  วันที่ 15 สิงหาคม 2556 (แจกน้ำดื่มคนละ 1 แก้ว) 

                   2. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานโครงงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 (กระดาษ A4 จำนวน 20 แผ่น, ปากกา 5 ด้าม) 

                   3. จัดพิมพ์ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วันที่ 16 สิงหาคม 2556 (ค่าจ้างพิมพ์ จำนวน 10 บาท) 

 

7. จัดพิมพ์รายงานโครงงาน

8. เสนอรายงานโครงงานกับครูผู้สอน

9. นำเสนอโครงงาน

              ในการนำเสนอโครงงาน ให้นำเสนอในรูปแบบนำเสนอแบบ Power Point หรือ รูปแบบ VCD

ก็ได้

 

อ้างอิง :

วันชัย  แย้มจันทร์ฉาย.  (2556).  วิธีการเขียนโครงงานอย่างง่าย.  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา :

              http://www.kroobannok.com/kruwanchai

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : เวสต์แฮม 2-1 แมนฯ ซิตี้ [63]
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 [20]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [26]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [59]
ปืนส่อแววปลดเวนเกอร์พร้อมดึงอันเช่มาเสียบ [50]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม