ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


• แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2556 เปิดอ่าน : 5956 / 0 ความเห็น


แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีเนื้อหาบริบทของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน(STAD)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .....

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วย :  My Home town                 ภาคเรียนที่ 2                        ปีการศึกษา 2555

เรื่อง :    Our School                                                            เวลา 1 ชั่วโมง

วัน.............................................. เดือน ................................................. ปี......................................

 

 สาระสำคัญ

          การพูดและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นในการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ควรฝึกฝนสำหรับไว้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวชี้วัด

           ต 1.1.3   เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

                       (non-text information) ที่อ่าน

           ต 1.2.4   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

                       หรืออ่านอย่างเหมาะสม

           ต 1.2.5   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

                       กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

           ด้านความรู้

               1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ของเรื่องที่อ่านได้

               2.  นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

               3.  นักเรียนสามารถสรุปเรื่องที่อ่านได้

               4.  นักเรียนสามารถนำโครงสร้างไวยากรณ์ที่กำหนดให้ไปเขียนในประโยคได้ถูกต้อง

           ด้านทักษะกระบวนการ

               1.  การสื่อสารและการนำเสนอ

               2.  การเชื่อมโยงความรู้

            ด้านคุณลักษณะ

               1.  ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

               2.  การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานกลุ่ม

               3.  การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น

               4.  การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

เนื้อหาทางภาษา

           Vocabulary    :   คำศัพท์ และเนื้อหาจากบทอ่านเรื่อง Wichachart School

           Structure:          Preposition

           Function:           การใช้ภาษานำเสนอผลงาน

 กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

                   ขั้นคำนวณคะแนนฐานก่อนเรียน  เป็นขั้นกำหนดคะแนนฐานก่อนเรียนได้จากคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่แล้ว

                   ขั้นนำเสนอบทเรียน (Class Presentation)

                 1. Warm Up

                        1.1 ครูชูภาพโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติในอดีตและให้นักเรียนสังเกตสภาพปัจจุบันของโรงเรียน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียน และถามนักเรียนว่า

                            - What is it?

                            - Is it Wichachart School?

                            - Is it a big school?

                            - Do you know where is it?

                            - How many students are there?

                            - Who is the director now?

                        1.2 นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรูปภาพและสภาพโรงเรียนในปัจจุบันเพิ่มเติม

                        1.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน

                 2 Presentation

                         2.1 นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ จำนวน 6 คำ จากคำจำกัดความ และการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทของประโยคที่ครูนำมาอธิบายความหมายของคำศัพท์

               คำศัพท์ (Vocabulary)

                        1. locate (vt)               My school is located in Warinchamrab district.

                        2. district (n)              Warinchamrab is a district in Ubon Ratchathani Province.

                        3. throughout (adv)   in every part; all the time.

                        4. director (n)             Mr. Sitthichai Samnaoklang is the director of Wichachart school.

                         5. free time    (adv)    I love to play football in the free time.

                      2.2 นักเรียนฝึกเดาความหมายของคำศัพท์จากคำแวดล้อมของประโยคที่ครูกำหนดให้  จากนั้นครูนำบัตรคำศัพท์ บัตรความหมายและกระเป๋าผนังที่เตรียมไว้ให้นักเรียนช่วยกันจับคู่บัตรคำศัพท์  และบัตรความหมายไปเสียบไว้ที่กระเป๋าผนังให้ถูกต้อง  เพื่อตรวจสอบว่า นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น

                 3. ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม (Team Study) นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยมีคนเก่ง (1 คน) ปานกลาง (2 คน) และอ่อน (1 คน) ร่วมมือทำกิจกรรมกันภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันตรวจสอบผลงานที่ร่วมกันทำ และให้หัวหน้ากลุ่มมารับใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้

                   3.1 กิจกรรม Practice

                       3.1.1 บทอ่าน 1.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบทอ่านที่ 1 สรุป และนำเสนอหน้าชั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

                       3.1.2 ใบงานที่ 1.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านไปแล้วในใบความรู้ที่ 1

                       3.1.3 ใบงานที่ 1.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบว่าประโยคนักเรียนอ่านไปในแต่ละข้อนั้นเป็นความจริงจากเรื่องที่ได้อ่านหรือไม่

                       เมื่อทำเสร็จภายในกลุ่มแล้วให้หัวหน้ากลุ่มรับคำเฉลยที่ครูมาตรวจคำตอบ ข้อไหนที่ทำผิดให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง

ชั่วโมงที่ 2

           ขั้นนำเสนอกิจกรรม

               1 Warm Up

                   1.1 ครูนำภาพโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ที่มีสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนติดที่กระดาน นักเรียนสังเกตภาพ

                   1.2 นักเรียนบอกคำศัพท์ที่นักเรียนรู้หรือเคยเรียนมาแล้วจากภาพ ครูเขียนคำศัพท์ที่นักเรียนบอกติดที่กระดาน

               2 Presentation

                   2.1 ครูแจกใบความรู้ที่ 1 ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียน แล้วช่วยกันสะกดคำ และอ่านออกเสียงตามครู

                   2.2 ครูทบทวนคำบุพบท  โดยติดแถบประโยคบนกระดาน ออกเสียงพร้อมชี้ไปที่ห้องคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนสังเกต และเดาความหมายของประโยค ดังนี้

                       Where is a computer room?          It is near the library.

                       Where is a sound lab room?         It is in the Mattayom 1 building.

                       Where is the restroom?                  It is besides the Kajana building.

               3. ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม (Team Study) นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยมีคนเก่ง (1 คน) ปานกลาง (2 คน) และอ่อน (1 คน) ร่วมมือทำกิจกรรมกันภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันตรวจสอบผลงานที่ร่วมกันทำ และให้หัวหน้ากลุ่มมารับใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้

                   3.1 กิจกรรม Practice

                       3.1.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง Preposition ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 พร้อมอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่ม

                       3.1.2 ใบงานที่ 1.3 นักเรียนดูภาพ และเลือกเติมคำบุพบท

                       3.1.3 ใบงานที่ 1.4 นักเรียนเขียนประโยคถามถึงสถานที่

                       เมื่อทำเสร็จภายในกลุ่มแล้วให้หัวหน้ากลุ่มรับคำเฉลยที่ครูมาตรวจคำตอบข้อไหนที่ทำผิดให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง

                   3.2 กิจกรรม Production นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาร่วมกันสร้างงานเขียนใหม่ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนและนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

                       3.2.1 ใบงานที่ 1.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแผนผังโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และอธิบายแผนผังดังกล่าวโดยใช้คำบุพบท แล้วออกมานำเสนอ นักเรียนในชั้นวิเคราะห์ว่าประโยคที่กลุ่มเขียนนั้นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่ได้ศึกษามาหรือไม่

           ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบเป็นรายบุคคล (Quizzes) เป็นขั้นที่นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล เพื่อหาคะแนนพัฒนา

               1. นักเรียนแยกนั่งโต๊ะละ 1 คน เพื่อทำการทดสอบย่อกิจกรรม Our School จำนวน 10 ข้อ การทดสอบย่อยนี้นักเรียนแต่ละคนต้องทำด้วยตนเอง

               2. ครูให้นักเรียนตรวจกระดาษคำตอบของเพื่อนซึ่งต้องไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ในทีมเดียวกัน

           ขั้นที่ 5 ประเมินผลและขั้นสรุป

               1. การให้คะแนนพัฒนาการ (Individual improvement scores)

                   1.1 ครูหาค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม

               2. การยอมรับความสำเร็จของกลุ่ม (Team recognition)

                   2.1 ครูแจ้งค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการของแต่ละกลุ่ม

                   2.2 ครูยกย่อง ชมเชย และมอบรางวัลแก่กลุ่มต่างๆ

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

  1. บัตรคำศัพท์
  2. บัตรความหมาย
  3. กระเป๋าผนัง
  4. บทอ่านที่ 1.1
  5. ใบความรู้ที่ 1.1
  6. ใบงาน 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และ 1.5

การวัดผลและประเมินผล

           1. ประเมินผลจากค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม

           2. ประเมินผลจากการสังเกตในเรื่องต่อไปนี้

               2.1.1  การร่วมแสดงความคิดเห็น

               2.1.2  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

               2.1.3  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

               2.1.4  การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

               2.1.5  การนำเสนอผลงานและความเห็น

 

           วิธีการวัด

 

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การวัด

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม

แบบประเมินค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม

1. คะแนนกลุ่มตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์

1. การร่วมแสดงความคิดเห็น

2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

4. การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

5. การนำเสนอผลงานและความเห็น

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. คะแนนผ่านเกณฑ์ 11 คะแนน

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

 

 

                                                      ลงชื่อ..............................................................................

                                                                      (นายสิทธิชัย  สำเนากลาง)

                                                      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

 

บันทึกผลหลังสอน

          ผลการเรียนรู้  

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

          ปัญหา / อุปสรรค

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

           ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                ลงชื่อ                                            ผู้สอน

                                                           (นางสาวรชาภา  สงวนรัษฏ์)

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
[Download แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. Callcenter 2558] รวมแนวข้อสอบ Callcenter ธ.ก.ส. พร้อมเฉลยและอธิบายเฉลยอย่ [22]
ผลงานวิจัยการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัย [22]
ลองดูคะ แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมเฉลย 57 Top view แนวข้อสอบกรมสรรพากร ฟรี ที่ถามหา ยากกว่าที่คิด แนว [26]
มีคำถาม สมัครสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2558 เมื่อไร อัพเดต สอบ ธกส 58 เลย หาคำตอบ สมัค [24]
เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา 28 ตุลาคม ถึง 6 พ [44]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ก้านกล้วย 2new

ผู้เล่น 1:

W - Up.
S - Down.
D - Run Elephant.

ผู้เล่น 2:
Up Arrow Key - Up.
Down Arrow Key - Down.
Left Arrow Key - Run Elephant.

เกมส์ตัดผมสาวน้อยnew
เกมส์ตัดผมสาวน้อย ทุกคนคงต้องชอบเกมส์นี้แน่นอน เกมส์นี้เราจะต้องทำผมให้กับสาวน้อยที่มีนัดเดทที่ห้างสรรพสินค้า ช่วยกันออกแบบให้น่ารัก โดนใจหนุ่มๆ ในห้างกันเลย
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ทอดไข่new
เกมส์ทอดไข่ เป็นเกมส์ทําอาหาร เกมส์นี้เราจะต้องวางกะทะ ใส่น้ำมัน ตอกไข่ ปิดกะทะ แล้วจัดใส่จาน ให้ทันเวลา
เกมส์นั่งเรือตกปลาnew
เกมส์นั่งเรือตกปลา มานั่งเรือตกปลากันนะครับ เกมส์นี้สนุก ฝึกฝีมือกันด้วยนะ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม