ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ประวัตินายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


• ประวัตินายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2556 เปิดอ่าน : 10881 / 0 ความเห็น


นายอภิชาติ จีระวุฒิ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการ กพฐ.)
ประวัติ นายอภิชาติ จีระวุฒิ
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2498.)
ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.)

เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2519 เกษียณ 1 ตุลาคม 2558.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.วม.)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี กศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

การฝึกอบรม

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

ประวัติการรับราชการ

16 สิงหาคม 2519 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ อ.บางไทร อบจ.อยุธยา
25 มีนาคม 2523 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสินสังวาลอุทิศ อ.บางไทร อบจ.อยุธยา
1 ตุลาคม 2525 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.
9 กุมภาพันธ์ 2526 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 4 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.
1 ตุลาคม 2531 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 5 สำนักงาน ก.ค.
1 พฤศจิกายน 2532 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
24 กันยายน 2534 บุคลากร 6 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2 ตุลาคม 2536 อาจารย์ 2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
11 ธันวาคม 2538 นักวิชาการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาการศึกษาฯ เขตการศึกษา 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2539 นักวิชาการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาการศึกษาฯ เขตการศึกษา 6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤษภาคม 2541 ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย และแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 พฤษภาคม 2541 นักวิชาการศึกษา 8 ส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
30 พฤศจิกายน 2541 ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สำนักนโยบาย และแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 ธันวาคม 2541 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มิถุนายน 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กรกฎาคม 2546 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 กรกฎาคม 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
8 เมษายน 2551 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2554 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ตุลาคม 2554 รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตุลาคม 2556 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดูงานที่สำคัญๆ

1. การบริหารและจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ปี 2529
2. การบริหารงานบุคคล ประเทศมาเลเซีย ปี 2530
3. การบริหารภาครัฐ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2547
4. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย ปี 2548
5. การจัดการศึกษา กศน. และ CRISOP สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2551
6. เจรจาศูนย์การเรียนชุมชน ประเทศญี่ปุ่น ปี 2551
7. การจัดการศึกษาสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ประเทศเบลเยี่ยม ปี 2551
8. การจัดการศึกษานอกระบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2552
9. การจัดการศึกษาทางไกล เครือรัฐออสเตรเลีย ปี 2552
10. การจัดการศึกษาทางไกล เครือรัฐออสเตรเลีย ปี 2552
11. การจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประเทศเยอรมัน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2552

ความไว้วางใจจากระบบราชการและสังคม

1) ผู้แทนกระทรวงในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)
2) ผู้แทนกระทรวงในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2545 – ปัจจุบัน)
3) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง
5) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
9) เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
10) เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

 

ที่มา เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
กกต.เร่งนำหลักสูตรหน้าที่พลเมืองบรรจุภาคเรียนหน้า คาดเห็นผลใน1-2ปี [659]
สรุปรายงานการปฏิบัติตามนโยบายของ หน.คสช.ของ ศธ.(พ.ค.-ก.ย.57) [665]
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายของ หน.คสช. และ หน.ฝสจว. ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ค.-ก.ย.57) [543]
สพฐ.ดันเกณฑ์ตั้งผู้บริหารสถานศึกษา รอเสนอ "ณรงค์" เห็นชอบ [3480]
ปปท.ขยายผลโกงฟุตซอล จ้องฟันสส.! บุกสภาฯขอชื่อคนแปรญัตติ [1154]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ย้ายถั่วnew
เกมส์ย้ายถั่ว เกมส์นี้เราจะต้องใช้เม้าส์ คีบถั่วใส่จานในแต่ละสี โดยแยกใบให้ถูกต้อง ระวังถั่วจะมีปฏิกิริยา กระเด้งหนี คีบให้ทันก่อนหมดเวลา
เกมส์ตัดผมคุณหนูไฮโซnew
เกมส์ตัดผมให้กับคุณหนูไฮโซที่เข้ามาใช้บริการร้านทำผมกับเรา โดยจะต้องบริการให้สุดฝีมือ ออกแบบทรงผมให้สวยงาม เหมาะกับฐานะของลูกค้า
เกมส์วอลเล่ย์บอลnew
เกมส์วอลเล่ย์บอล เกมส์นี้เราจะต้องเลือกควบคุมสาวน้อย ที่กำลังเล่นวอลเล่ย์บอลชายหาดกัน โดยใช้ลูกระเบิด แทนลูกบอล พยายามอย่าให้ระเบิดมาแตกที่ฝั่งเรา
เกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เป็นเกมส์อีกแนวที่ฝึกทักษะการเล่น และวางแผนการเดินทาง ลองเล่นกันดูนะค่ะ สนุกมาก
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิงnew
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิง เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้าหญิงน้อยให้งดงามสมเกียรติ ให้เจ้าหญิงคนนี้มีโฉมหน้าที่แสนสวยไม่แพ้กับคนอื่น ระบายให้สุดฝีมือไปเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม