ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > เอกสารวิชาการ - รายงานการปฏิบัติงาน


• เอกสารวิชาการ - รายงานการปฏิบัติงาน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2556 เปิดอ่าน : 1227 / 0 ความเห็น


รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ .....

คำนำ

                                  รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนเป็น                       

           วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ของ นางลัดดา  เจียมจูไร ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลงานที่เกิดจาก

           การปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี  นับถึงวันที่ยื่นคำขอรับการประเมินประกอบด้วย

               1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน

               2. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (สายงานบริหารสถานศึกษา)

               3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานดังกล่าวมีการจัดระบบการนำเสนอที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

                                                                           

 

                                                                                            ผู้ขอรับการประเมิน

                                                         


                                                                      

                                                 

                                                   วฐ.2/1

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)

วิทยฐานะที่ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ-สกุล   นางลัดดา   เจียมจูไร   อายุ    41     ปี  อายุราชการ   18       ปี

คุณวุฒิสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

จบสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

สถานศึกษา  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม   อำเภอ/เขต  บางกอกน้อย

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3      สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2      ขั้น 25,690 บาท

 1. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน

     สายงานบริหารสถานศึกษา

                   1)  หน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ  มีดังนี้

                      1.1)  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      1.2)  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                      1.3)  งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

                      1.4)  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                      1.5)  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                      1.6)  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

                      1.7)  งานนิเทศการศึกษา

                      1.8)  งานแนะแนวการศึกษา

                      1.9)  งานประสานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัวชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน  สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

                      1.10) งานรับนักเรียน 

                      1.11) งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโนนักเรียน

                      1.12) งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

                   2)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ มีดังนี้

                         2.1) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ขณะผู้อำนวยการโรงเรียนไปราชการ

                         2.2) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ร่วมพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติเสนอข้อมูลในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน

                         2.3) คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ

                         2.4) ผู้ตรวจเวรประจำวันหยุดราชการในช่วงเวลากลางวัน          

                         2.5) ประธานกรรมการโครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  

                      2.6) ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต3 เป็นกรรมการและเลขานุการ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3

 1. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่
  1. ผลงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
 1. การบริหารกิจการของสถานศึกษา

               โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 512/1 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02- 4241671  โทรสาร 02- 4333753   E-mail : swn.ac.th , website : www.swn.ac.th เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปิดทำการสอน ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 2,165 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 105 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 16 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 11 คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 19 คน รวม 151 คน

                            การบริหารการศึกษาตามบทบาทภาระหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและ       มีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  การนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา                 

 

 1. การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป

         ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดระบบการบริหารตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  2  คน ทำหน้าที่ประสานงานภายในกลุ่มบริหาร ข้าพเจ้าได้บริหารงานตามหลักการบริหารของ เดมมิ่ง คือ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และนำผลการประเมินไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง กำหนดขั้นตอนการทำงาน PDCA อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 1. การวางแผนปฏิบัติงาน (Plan) 2. การปฏิบัติงาน (Do)  3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Check) 4. การปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act)

3.1.3  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

           ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหาร ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการ หน่วยงานราชการและงานสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

             1. กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 กลุ่มที่ 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

             2. กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

           3. รองประธานดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการสร้างเครื่องมือการวัดผลประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

               4.  กรรมการ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET )   ช่วงชั้นที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา  2550  ศูนย์เครือข่ายการทดสอบที่ 2  สหวิทยาเขตพระบรมราชชนนี 1

             3.2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

3.2.1 ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง พิจารณาผลงานเฉพาะด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านหรือทุกด้าน

1) บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

                                ข้าพเจ้าได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย นโยบาย เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด       ทุกระดับ นำมาวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคม

 1.  

                                    งานวิชาการเป็นงานหลักในการบริหารโรงเรียน เพราะเป็นงานที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับนักเรียนโดยตรง ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้

 1.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

       ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผน พัฒนาการศึกษาโดยมีเป้าประสงค์ให้นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกำหนด ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา

(2) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

         ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม  โดยหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 (3) การจัดกระบวนการเรียนรู้

                                 ข้าพเจ้าดำเนินการจัดให้ครูได้สอนตรงตามวุฒิ สาขาวิชาที่ถนัดและความสามารถ ส่งเสริมให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจในจัดเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

 (4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                                 ข้าพเจ้าจัดให้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยจัดให้มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี จัดให้มีแบบบันทึกการใช้สื่อ และทะเบียนสื่อในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการพัฒนาห้องสื่อและนวัตกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง

  (5) การนิเทศและวัดผลประเมินผล

                                  ข้าพเจ้าจัดให้มีการนิเทศการศึกษาและวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ โดยประชุมนิเทศกลุ่มบริหารวิชาการทุกสัปดาห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์

                       กำหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ  จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา

(6) ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                                  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจับฉลากและการสอบคัดเลือก ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น เช่นบริการห้องสมุด ห้องประชุมที่ทันสมัย สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปเป็นวิทยากร

 (7)  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา

                                   ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนภูมิการบริหารสถานศึกษา โครงสร้างองค์กร ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

3)  การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน

      ข้าพเจ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อและระเบียบการเงินของโรงเรียน โดยดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานและการ

4)  การบริหารงานบุคคล

 1.  การสรรหา การบรรจุ และแต่งตั้ง ข้าพเจ้าดำเนินการดังนี้

                                 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน   จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและนำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน

 1.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

                                 โรงเรียนได้ดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรเช่น การสนับสนุนงบประมาณในการประชุมอบรมกับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

 (3) วินัย การรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

       ข้าพเจ้าดำเนินการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในเรื่องระเบียบวินัย          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรโรงเรียน มีความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

 (4) จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

       ข้าพเจ้าจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดทำขอบข่ายการทำงานและภาระงานอย่างชัดเจน  ดำเนินการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ มีการประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการทำงาน นิเทศ กำกับ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ประเมินเพื่อทบทวนการทำงาน นำปัญหาและจุดเด่น จุดด้อยมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน

(5)  ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                                         ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยจัดโครงการตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรโดยวิธีต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม การเป็นวิทยากร การพัฒนาตนเองตลอดปีการศึกษาและดำเนินการเชิญวิทยากรมาอบรม หรือพาครูและบุคลากรไปทัศนศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 1. การบริหารทั่วไป

                            ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้

 1. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

          ข้าพเจ้าได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษา ประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูสุวรรณารามวิทยาคม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

  (2) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

        ข้าพเจ้าแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบควบคุมภายใน ในรูปของคณะกรรมการมีการแบ่งภาระงานความรับผิดชอบตามกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนให้เป็นระบบ  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแนวปฏิบัติควบคุมภายในของโรงเรียน

 

(3) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                 ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยร่วมเป็นกรรมการระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ โดยโรงเรียนได้กำหนดนโยบายให้ครูทุกคน มีความรู้ความตระหนักและความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมให้ ครูที่ปรึกษา ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา

 1. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

                                1) ผลงานที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรอบรู้ทั่วไป ในระดับตามที่กำหนดในมาตรฐาน         วิทยฐานะ

            ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่กฎหมาย ระเบียบ    ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรอบรู้ทั่วไป  มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และได้ดำเนินการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารองค์กร  จัดทำขอบข่ายและภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ  การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

       2) ผลงานที่เกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา

            ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ โดยบริหารตามกรอบโครงสร้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 กำหนดกรอบไว้ แต่ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ พร้อมกับได้จัดทำนวัตกรรมการบริหาร ที่ข้าพเจ้าปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอดมาใช้บริหาร คือ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  ประเมินโดยใช้แบบจำลอง ซิปป์ (CIPP Model)

                                การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

                                 (1) เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

      3)  ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะในการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ

ข้าพเจ้าดำเนินการบริหารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  ปรากฏผลงานดังนี้
     (1)  เกียรติบัตร รางวัลที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมได้รับ

 • รับโล่รางวัลชนะเลิศ  ของสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท  การแข่งขันกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธี กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร วันที่  15 สิงหาคม  2550
 • รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3  เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

    (2)  เกียรติบัตร รางวัลที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้รับ

 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุวิทย์  สรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับประทานโล่ที่ระลึก  ผู้สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ การฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 212 ณ  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
 • นางอรพิน  คดดี  ครูชำนาญการพิเศษ รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” จากเลขาธิการคุรุสภา ปีการศึกษา 2550 นางสาวผาณิติก์    วิไลสูงเนิน  ครูชำนาญ  ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ประจำช่วงชั้นที่  4  นางกัญหา  ปิณฑะบุตร  ครูชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ประจำช่วงชั้นที่  3
 • ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา

3.3.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

                        1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสอง พ.ศ. 2550 ผลปรากฏว่า มาตรฐานด้านผู้เรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพดีและดีมาก

                            2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบปีการศึกษา 2550 จำนวน 205 คน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้มากถึง ร้อยละ  83.90  และเมื่อรวมกับมหาวิทยาลัยเอกชนและสาขาวิชาชีพ      อื่น ๆ แล้ว นักเรียนที่จบการศึกษาร้อยละ 100  ศึกษาต่อร้อยละ 98 โดยร้อยละ 2 ประกอบอาชีพส่วนตัว และ  ในปีการศึกษา 2550 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 คน

 1. สถานศึกษามีความรัก  ความสามัคคี  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเกิดผลดีต่อคุณภาพทางการศึกษา

            ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรักความสามัคคี  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อคุณภาพทางการศึกษา   เช่น 1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)รอบสอง มาตรฐานด้านครูและด้านผู้บริหารอยู่ในระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและได้เลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาสูงขึ้น

                3.3.3 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น

            โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สมาคมศิษย์เก่าสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มูลนิธิฟ้า แดง และหน่วยงานจากภายนอกให้การสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา เช่น การให้ทุนและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

 1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน (ให้ระบุชื่อผลงานที่เสนอขอ)

        รายงานการประเมินโครงการเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

 1. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  (ถ้ามี  โปรดระบุ)

              ความต้องการการนิเทศภายในของครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 กลุ่มที่ 1 บางกอกน้อย

 1. ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นหรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ถ้ามีโปรดระบุ)

6.1    ตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับอนุมัติ 

ตำแหน่ง                                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

วิทยฐานะ                             รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ                      -

 

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
วิจัยชั้นเรียน เรื่อง ผลการสอนซ่อมเสริมเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่อยู่ในรูปผลต่างกำลั [3]
บทคัดย่อ [13]
BBC อธิบาย ทำไมโจมตีทางอากาศได้ผลน้อย [13]
ทำใจไว้ ก่อนไปดาวอังคาร [17]
ทำใจไว้ ก่อนไปเกณฑ์ทหารที่นี่ [16]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แต่งตัวเจ้าตูบnew
เกมส์แต่งตัวเจ้าตูบ แต่งตัวหมาน้อย หมาน้อยน่ารัก รอน้องๆ มาแต่งตัวให้อยู่จ้า
เกมส์เศรษฐีnew
เกมส์เศรษฐี เกมส์นี้สนุกมาก ได้วางแผน ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์เสือกระโดดnew
เกมส์เสือกระโดด เกมเสือกระโดด ชวนน้องๆ มาเล่นเกมส์เสือกระโดดออนไลน์กัน เป็นเกมเสือกระโดดผจญภัยสนุกๆน่าเล่น ลองเล่นเกมส์เสือน้อยผจญภัยกระโดดเก็บโบนัสกันได้ตามใจชอบเลย
เกมส์ปลูกมันเทศnew
เกมส์ปลูกมันเทศ เกมส์นี้เราจะต้องดูแลต้นม้นเทศ โดยการรดน้ำ ให้เจริญเติบโต และ ขุดหัวมันไปปิ้งย่างให้สุก พร้อมแปรรูปไปเป็นผลผลิตต่อไป
เกมส์ตีกลองnew
เกมส์ตีกลอง เกมส์นี้ เราจะต้องกดปุ่มตามรูปที่เลื่อนลงมา ให้ถูกต้องตามจังหวะ เพลงจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ มาตีกลองกันนะ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม