ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2552 เปิดอ่าน : 5,004 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

Advertisement
                                                                      บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
                                                                                                                                                                               *สิริภูมิ แสงพลาย
                                      ***************************************************************************************************
ด้วยผู้เขียนกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สถานีบริการสาระสนเทศโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีมีความสนใจศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4เป็นช่วงการศึกษาที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นการศึกษาที่จัดไว้สำหรับเยาวชนที่สามารถออกไปเป็นแรงงาน
ของชาติได้โดยทันทีแรงงานกลุ่มนี้สามารถนำไปดัดแปลงต่อเติมเพื่อใช้พัฒนาประเทศได้หลายด้านสถานศึกษาเป็นสถาบันหนึ่งที่สังคมคาดหวังให้ทำหน้าที่
อันพึงปรารถนาดังนั้นการจัดการศึกษาระดับนี้จึงเป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะให้สถานศึกษาอยู่ในระดับมาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณควบคู่กันไปผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารงานให้เป็นไปตามขอบข่าย
และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศมีมาตรฐานและมีคุณภาพการศึกษาใกล้เคียงกันอันจะเชื่อถือได้ว่าการดำเนิน
งานของสถานศึกษาจะเป็นไปด้วยความก้าวหน้าตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาสมพงษ์เกษมสิน(2524.หน้า6)กล่าวว่าการบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการนำเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการที่ผู้บริหารใช้อำนาจตลอดจนทรัพยากรต่างๆเช่นคนเงินวัสดุอุปกรณ์ที่มีหรือคาดว่าจะมีการดำเนินงาน
ของหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆให้ดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการวิโรจน์สารรัตนะ(2545.หน้า3อ้างอิงจากแครอลล์และกิลเลน(CallorandGillen.1987)กล่าวว่า
การบริหารเป็นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม(Controlling) ธงชัย สันติวงษ์ (2536. หน้า 13) อธิบายว่า ผู้บริหาร คือบุคคลซึ่ง
1.เป็นหัวหน้า หรือ “ผู้นำ” ของกลุ่มคนในองค์การ
2.เป็นผู้จัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ และประสานการปฏิบัติงานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ
3.เป็นผู้รับผิดชอบทำให้งานเสร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัย “คน” เป็นผู้นำ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535. หน้า 29) ให้ความเห็นว่า กระบวนการบริหารจะช่วยให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ ดังนี้
1. ช่วยให้การบริหารสะดวกรวดเร็ว เพราะมองเห็นความสำคัญของงาน ลดปัญหาซ้ำซ้อนและสามารถมอบหมายได้ถูกต้อง
2. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงการทำงานให้ทันความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของสังคม
3. ช่วยให้สถานศึกษา ได้งาน ที่มีความเจริญเติบโต และก้าวหน้าสามารถมองเห็นปัญหา เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
4. ช่วยส่งเสริมตัวบุคคล ในการทำงาน การจัดหน่วยงาน การบริหารงานได้เหมาะกับบุคคล เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
5. ช่วยให้ผู้บริหาร ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระให้บุคคลในองค์การทำงานอย่างมีอิสระและมีความคิดริเริ่ม
6. ช่วยในการจัดหมวดหมู่งาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวดเร็ว
7. ช่วยให้มีการประเมินผล และการติดตามผลของการปฏิบัติงาน
วิจิตร ศรีสะอ้าน (2536. หน้า 4) กล่าวว่ากระบวนการบริหารเป็นขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารที่ดำเนินการจนทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และการบริหารเป็นกระบวนงานมีขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกันการบริหารที่ดีต้องอาศัยกระบวนการบริหารหลักชาญชายอาจินสมาจาร(2542:8)กล่าวว่า
การบริหารสถานศึกษาหมายถึงการทำงานร่วมกันการช่วยให้ตระหนักในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาการให้บริการแก่สังคมเป็นเรื่องทีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ได้แก่ครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลเหล่านี้และให้การใช้ทรัพยากรได้ประโยชน์สำหรับการศึกษามากที่สุดบรรลุวัตถุประสงค์
โดยผ่านวิธีการของการจัดองค์การการสั่งการการอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาเทื้อนทองแก้ว(2545:37)
ให้แนวคิดว่าการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้นจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องได้พัฒนาภาวะผู้นำให้มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารอยู่ในระดับสูงและมีรูปแบบที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการจูงใจ ให้มีวิสัยทัศน์ในองค์การ การวางแผนกลยุทธ์และปัจจัยต่าง ๆ
                                                                                                       บทบาทของผู้บริหารนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่
ทางการบริหารที่สำคัญคือการวางแผน(Planning)การจัดการองค์การ(Organizing)การนำ(Leading)และการควบคุม(Controlling)การบริหารโรงเรียนเป็นการดำเนิน
งานที่มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว การบริหารโรงเรียนเป็นการร่วมมือกันทำงานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับการศึกษา
มากที่สุดผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารมีภาวะผู้นำสามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
                                                                                                                                        ………………
                                                                                                                                         เอกสารอ้างอิง
สมพงษ์ เกษมสิน (2524. หน้า 6)
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545. หน้า 3 อ้างอิงจาก แครอลล์ และ กิลเลน (Callor and Gillen. 1987)
ธงชัย สันติวงษ์ (2536. หน้า 13)
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535. หน้า 29)
วิจิตร ศรีสะอ้าน (2536. หน้า 4)
ชาญชาย อาจินสมาจาร(2542 : 8)
เทื้อน ทองแก้ว(2545 : 37)

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษา , << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡


≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡

Advertisement
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อกำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ
เปิดอ่าน 5,939 ครั้ง
 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ ประโยชน์ของการดื่มน้ำ
เปิดอ่าน 6,503 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
เปิดอ่าน 14,219 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เปิดอ่าน 4,874 ครั้ง
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ
เปิดอ่าน 10,195 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 •  
   
  สนามเด็กเล่น
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  หมวดหมู่เนื้อหา
  [ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
  ข่าวล่าสุด

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
  ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  ครูอดิศร ก้อนคำ
  ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

  Tel : 081-3431047

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email1 : kornkham@hotmail.com

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

  Google+
  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
  ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม