หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)
จากจังหวัด ชุมพร


บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2552 IP : เปิดอ่าน : 599 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(54.12%-17 ผู้โหวต)

.....

บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาต

  เรียบเรียงโดย อ.อัญญา    ศรีสมพร**

 

            กระบวนการศึกษาในการสร้างบุคลากรจะต้องประกอบด้วย  สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ซึ่งเต็มไปด้วยครู อาจารย์ที่มีคุณภาพเช่นกัน รวมทั้งการสนับสนุนของภาครัฐ แต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนในประเทศที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การศึกษาจะต้องเน้นให้บุคคลเกิดการคิดที่เป็นการคิดให้เป็น ซึ่งประชากรไทยยังขาดการคิดเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมกำลังปัญญาของชาติเพื่อนำมาพัฒนาประเทศหรือการที่จะมีบุคคลมาสร้างชาตินั่นเอง กำลังปัญญา หมายถึง คุณภาพของกำลังคนอันเป็นแรงงาน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  จากตารางดัชนีกำลังปัญญาของประเทศไทย  ระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังอยู่แค่ระดับประถมต้น และในแง่สัดส่วนของนักวิทยาศาสตร์และเงินลงทุนด้านวิจัยก็ยังต่ำกว่าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี  หรือ

ฮ่องกง ดังนั้นภาครัฐต้องมีความจริงใจที่จะสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงาน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ) จากความหมายจะเห็นว่าการศึกษาจะช่วยสร้างคนหรือบุคคลให้เจริญงอกงามและส่งผลต่อสังคมในฐานะที่แต่ละบุคคลมาอยู่รวมกันเป็นสังคมก็ตรงกับประโยคที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ดังนั้นบทความนี้จึงขอเสนอกระบวนการที่การศึกษาสร้างคน และกระบวนการสร้างชาติ

            กระบวนการของการศึกษาที่สร้างคนที่สำคัญคือ สถานศึกษา สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา   (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ) สำหรับสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 1. การเป็นสถาบันสร้าง รวบรวมและประยุกต์องค์ความรู้ทางวิฃาการมากกว่าการเป็นสถาบันสอนนิสิต/นักศึกษาเพียงอย่างเดียว 2. การเป็นผู้นำแห่งสำนึกสาธารณะของสังคม (ไท  วังจันทร์, หน้า 3-4) ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยก็เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมารับใช้สังคม เป้าหมายของการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จบอยู่ที่คน ๆ หนึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งสูงสุดแล้วในกระบวนการการศึกษา แต่หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิตเพราะการศึกษาสร้างคนให้รู้จักคิด ทำและเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและสังคม บุคคลที่การศึกษาสร้างควรมีลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศตวรรษนี้ ควรพร้อมด้วยความคิด 10 มิติ อันประกอบด้วย การคิดเชิงวิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเขิงประยุกต์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงบูรณาการ และการคิดเชิงอนาคต (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ หน้า XI) ดังนั้นกระบวนการศึกษาสร้างคนในยุคปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย สถาบันการศึกษาต้องตระหนักและให้ความสำคัญเพราะการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดที่มีศีลธรรม จริยธรรม มีความคำนึงถึงส่วนรวมหรือสังคมแล้วจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ปัญหาของการศึกษาอยู่ที่การไม่สามารถทำให้คนคิดเป็น (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ หน้า 54) ซึ่งท่านได้เสนอวิธีการส่งเสริมให้คนคิดเป็น คือ 1. สนับสนุนเอกชนตั้งโรงเรียนนักคิด เช่น การคิดสำหรับนักสื่อสารมวลชน การคิดสำหรับนักบริหาร หารคิดสำหรับข้าราชการ การคิดสำหรับพ่อแม่ เป็นต้น 2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดโดยการเรียนการสอน : จากเลกเชอร์ 100 % เป็นเลกเชอร์ 30% อภิปราย 70 % โต๊ะเรียน : จากหันหน้าเข้าหาครูอาจารย์ เป็นหันหน้าเข้าหากัน การสอบ : จากปรนัย 90 % เป็นการสอบอัตนัย 90 % การทบทวน : จากเน้นการทำแบบถาม - ตอบ เป็นเน้นการเขียนเรียงความ 3. อบรมพ่อแม่เพื่อนำไปเลี้ยงลูกให้เติบโตทางความคิด หลัก : ทุกคำถามควรได้คำตอบ รับฟังและยอมรับด้วยใจเปิดกว้าง ยืนบนหลักการอย่างมีเหตุผล สอนเด็กให้รู้จักคิดหาคำตอบ สร้างความรับผิดชอบตนเอง สนับสนุนให้จดบันทึกประจำวัน ไม่ใช่ระบบอาวุโสสุดโต่ง ปัญหาของการศึกษาอย่างหนึ่งคือการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นรัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาของภาคเอกชนโดยใช้มาตารการต่าง ๆ อาทิเช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษี เช่นการงดเว้นหรือลดภาษีทุกชนิดทั้งทางตรงทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่นภาษีนำเข้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ทางการศึกษา ภาษีรายได้ทุกประเภทที่มีผลต่อการก่อตั้งสถานศึกษา เป็นต้น การอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การลดระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากของการดำเนินการของการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อลดความล่าช้าหรือการศึกษาภาครัฐจัดสรรด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อพร้อมสำหรับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถานศึกษา เป็นต้น การให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการบลงทุนทางการศึกษาในสาขาวิชาที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศในภาพรวมระยะยาว สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่จัดการศึกษาเองหรือจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจเป็นผู้ลงทุนเพื่อให้ได้เด็กเก่งเข้าทำงานในบริษัท ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ หน้า 138 - 143)

            กระบวนการของการศึกษาสร้างคนที่สำคัญซึ่งอยู่ในสถานศึกษา คือ ครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์

            จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงกระบวนการศึกษาที่พัฒนาคน โดยมีสถานศึกษา ครูอาจารย์และการส่งเสริมของรัฐ แต่ที่สำคัญคือ คนทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาถือเป็นการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต กระบวนการของการศึกษาสร้างคนจะส่งผลให้คนที่มีคุณภาพมาส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

            กระบวนการสร้างชาติซึ่งประเทศต้องใช้กำลังปัญญา กำลังปัญญา หมายถึง คุณภาพของกำลังคนอันเป็นแรงงาน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ (ความฝันของแผ่นดิน หน้า 44) ซึ่งประเทศไทยยังต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำอื่น   จากตารางดัชนีกำลังปัญญาของบางประเทศและของไทย (ความฝันของแผ่นดิน หน้า 45)

 

      กลุ่มประเทศ

ระดับการศึกษาของแรงงาน(จำนวนปีที่มีโอกาสเข้าโรงเรียน)

สัดส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่อประชากร 10,000 คน

สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยต่อ GNP

อุตสาหกรรมชั้นนำ

เยอรมัน

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น

 

 

12.3

11.1

11.5

11.6

10.7

 

55

84

ไม่มีข้อมูล

83

110

 

2.9

2.9

2.3

2.3

2.8

อุตสาหกรรมใหม่

เกาหลี

ฮ่องกง

 

8.8

7.0

 

41

47

 

1.4

ไม่มีข้อมูล

ประเทศไทย

3.8

2

0.2

 

จากตารางประเทศไทยระดับการศึกษาอยู่แค่ระดับประถมต้น ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วมีแรงงานที่มีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยถึงระดับมัธยมปลาย หรือดูในแง่จำนวนนักวิทยาศาสตร์และจำนวนเงินลงทุนด้านวิจัยที่เป็นดัชนีชี้ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากเช่นกัน ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข กระบวนการส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และภาคเอกชนต้องเป็นธงที่นำและตั้งใจจริงในการปฏิรูปการศึกษามิฉะนั้นกระบวนการสร้างชาติอาจจะไม่สำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ชีวิตแห่งการเรียนรู้ที่หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนไทยจะช่วยให้เกิดกระบวนการคนสร้างชาติ

            จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (..2545 – 2549) ที่ถือเป็นเป้าหมายของประเทศได้เน้นการพัฒนาคน แต่นับจากแผน ฯ 8 ที่กำลังจะผ่านไปในอีกไม่นานนี้ เป็นแผน ฯ แรกที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบความคิดในการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ซึ่งเปลี่ยนจากการเน้นระดมเงินทุนมาลงทุนทางด้านกายภาพเพื่อก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเน้น คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในแผน ฯ 9 จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญการลงทุน เพื่อเสริมสร้างสินทรัพย์ของประเทศทั้ง 3 ด้าน คือ 1. การลงทุนด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ทางกายภาพ (Psysical Capital) 2. การลงทุนด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)  3. การลงทุนด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environment Capital) (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หน้า  )

            กระบวนการของการศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาตินั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนนรู้ตลอดชีวิตอันจะทำให้ตนเองมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งเชื่อว่าทุกสังคมและทุกประเทศชาติคงต้องการ สุดท้ายขอนำพระราชบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ((ความฝันของแผ่นดิน หน้า 45)  ฝากเป็นขอคิดกับคนไทยทุกคนว่า “…นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยประเทศไทยเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมืองให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อประคับประคองหนุนนำความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่อำนวยผล  เป็นประโยชน์อันพึงประสงค์…”

** อัญญา  ศรีสมพร, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, พบ.. (รัฐประศาสนศาสตร์- การบริหารทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ปั้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส.เอเชีย เพรส (1989) จำกัด, 2543.

คณะศึกษา การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์”, ความฝันของแผ่นดิน, กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ 3, 2540.

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส, แผน 9 แผนสร้างพลังแผ่นดิน, จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคมเมษายน 2543.

ไท  วังจันทร์,มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยของใคร, จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2543.

 

 


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
โครงการ ECONOMICS SUMMER CAMP ครั้งที่ 8 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ภมรชัย ศิรินาม]
เปิดอ่าน 272 ครั้งแล้ว
คำมั่นสัญญา"สุนทรภู่"
[สุภาวดี รักษามั่น]
เปิดอ่าน 302 ครั้งแล้ว
สื่อการเรียนรู้ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
[สุภาพร เอี่ยมประเสริฐ ]
เปิดอ่าน 272 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา).. เป็นคนเขียน
หนึ่งเดียวคือ"แม่"
"แม่" ผู้หญิงที่ดีที่สุด
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ Sosial Media
วันภาษาไทย
พานไหว้ครู
วันสำคัญเดือน พฤษภาคม
ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์
ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์ 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้new
เกมส์แต่งห้องลายคิตตี้ เกมส์นี้ให้น้องๆ ลองเลือกของตกแต่งลายคิตตี้ทั้งหลาย มาตกแต่งห้อง ให้สำหรับคนที่รักคิตตี้กันสุดๆ เลยนะจ๊ะ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ทหารจิ๋วnew
เกมส์ทหารจิ๋ว เกมทหารจิ๋ว มาเล่นเกมส์ทหารจิ๋วออนไลน์กัน พยายามพาทหารจิ๋วฝ่าด่านต่างๆไปให้ได้นะ
เกมส์มนุษย์ต่างดาวขโมยสัตว์เลี้ยงnew
เกมส์มนุษย์ต่างดาวขโมยสัตว์เลี้ยง เราจะได้รับบทเป็นเอเลี่ยนบุกเข้ามาในโลก โดยเป้าหมายครั้งนี้เป็นฟาร์มบริเวณชานเมืองแห่งหนึ่ง เราจะต้องใช้เครื่องเทเลพ็อตดูดสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นไก่ วัว กลับไปเป็นเครื่องบรรณาการให้กับเพื่อนๆที่ยานแม่ แต่ระวังอย่าให้สัตว์พวกนี้บอบช้ำนะ มันตายง่ายเสียจริงๆ
เกมส์แต่งตัวสาววัยรุ่นnew
เกมส์แต่งตัวสาววัยรุ่น เกมส์นี้เราจะต้องหาชุดแฟชั่นสวยๆเหมาะสำหรับเด็กสาววัยคิขุ ที่กลัวจะไม่ทันสมัย ให้ดูเท่สุดๆไปเลย
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย