หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

ระเบียบแถวลูกเสือเบื้องต้น

เจ้าของโพสต์นี้ นายเฉลิมพล จันทรดี - 1 มิ.ย. 2552 เปิดอ่าน 468 ครั้ง

ระเบียบแถวลูกเสือ

 

ระเบียบแถวเบื้องต้น

1.  การทำความเคารพ

                การเคารพเป็นการแสดงความอ่อนน้อมนับถือตามวินัยของลูกเสือ  ลูกเสือชั้นผู้น้อยจะต้องทำความเคารพผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่  ทั้งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีมารยาทเรียบร้อย  มีความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกันตามหลักการของลูกเสือ

                การทำความเคารพของลูกเสือ  (สามัญ)  เมื่ออยู่ในเครื่องแบบ  มีวิธีทำความเคารพ  2  วิธีคือ

              1.  ทำวันทยหัตถ์  ให้ทำวันทยหัตถ์  3  นิ้วโดยยกมือขวาขึ้น  นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้นิ้วชี้  นิ้วกลางและนิ้วนาง  เหยียดชิดติดกัน  ให้ปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบหมวกปีก  ประมาณตรงหางคิ้วขวาหรือมิได้สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

 

 

             2.  การทำวันทยาวุธ  คือการทำความเคารพในขณะที่ลูกเสือถือไม้พลองอยู่  ได้แก่  การทำวันทยาวุธเมื่ออยู่ในท่ายืนตรงพลองชิดลำตัวด้านขวา  ปลายพลองอยู่ในร่องไหล่มือขวาจับพลอง  มือซ้ายแสดงรหัสลูกเสือ  รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน เหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางนิ้วนาง  เหยียดชิดติดกัน  งอศอกยกแขนซ้ายให้อยู่ในแนวเสมอไหล่ ฝ่ามือคว่ำให้ปลายนิ้วชี้แตะพลองที่ร่องไหล่ขวา

                โอกาสแสดงความเคารพ  ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ต่อไปนี้

                1.   เคารพต่อธงสำคัญๆช่นธงชาติธงคณะลูกเสือแห่งชาติธงลูกเสือประจำจังหวัดธงประจำกองทหารฯลฯ

                2.  เคารพในขณะที่บรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาฤกษ์  เพลงมหาชัย  เพลงสรรเสริญเสือป่า

                3.  เคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถและบุคคลที่ควรเคารพ  นายทหาร  นายตำรวจที่แต่งเครื่องแบบ

                4.  เคารพต่อลูกเสือด้วยกัน

               


รหัสลูกเสือ  เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้กันเฉพาะในวงการลูกเสือเท่านั้น  ซึ่งลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นรหัสนี้  ก็จะรับรู้และเข้าใจความหมายซึ่งกันทันทีว่า  เราเป็นพวกเดียวกัน 

         วิธีการแสดงรหัส

ลูกเสือไทยใช้แสดงรหัสแบบอังกฤษ คือ ยืนในท่าตรงยกมือขวาขึ้นเสมอไหล่ข้อศอกชิดลำตัวหันฝ่ามือไปข้างหน้านิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นตรงนิ้วชิดติดกันนิ้วทั้งสามที่เหยียดขึ้นไปนั้นมีความหมายถึงคำปฏิญาณของลูกเสือ  3  ข้อ

 

โอกาสแสดงรหัส  ใช้ในโอกาสต่อไปนี้

                1.  เมื่อลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข้าประจำกองและพิธีอื่น ๆ ที่มีการทบทวนคำปฏิญาณ

                2.  เมื่อพบกับลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติเป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน

2.  การจับมือ

                การจับมือทักทายกันของลูกเสือนั้นใช้จับด้วยมือซ้าย  และปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ในหมู่ลูกเสือทั่วไป  ทำได้โดยต่างคนต่างยื่นมือซ้ายออกไป  แล้วจับกันเหมือนกับการจับมือขวาตามธรรมดา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  คติพจน์ของลูกเสือสามัญ

                คติพจน์  คือข้องความที่เป็นหลักหรือแบบอย่างให้ลูกเสือได้ยึดถือ  และปฏิบัติเพื่อตนเองและส่วนรวม

                คติพจน์ของลูกเสือสามัญ  คือ  จงเตรียมพร้อม  หมายความว่า  ลูกเสือจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอทั้งทางกายและใจต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่

                จงเตรียมพร้อมทางกาย  ได้แก่  การทำตัวให้แข็งแรงว่องไวสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  และเหมาะแก่โอกาสที่ทำ

                จงเตรียมพร้อมทางใจ  ได้แก่  การทำตัวให้อยู่ในระเบียบวินัย  และพร้อมเสมอเมื่อมีอุบัติเหตุ  หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นจะต้องรู้ว่าจะพึงปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร

                คติพจน์ของลูกเสือทุกประเภทรวมกันว่า  เสียชีพอย่าเสียสัตย์  สัตย์  แปลว่า  คำปฏิญาณ  หมายความว่าลูกเสือต้องรักษาคำปฏิญาณของตนยิ่งกว่าชีวิต  เพราะเมื่อให้คำมั่นสัญญาไปอย่างใดแล้วย่อมปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้เสมอ  หากลูกเสือถูกบีบบังคับให้ละเว้น  หรือไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาแล้ว  แม้จะถึงแก่ชีวิตก็ไม่เสียดาย


สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด

1.        สัญญาณมือ

               

 ในการฝึกระเบียบแถว  ผู้กำกับลูกเสืออาจสั่งด้วยสัญญาณมือ  ลูกเสือจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สัญญาณมือเพื่อจะได้แปลสัญญาณมือที่ได้รับและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  สัญญาณมือที่ลูกเสือจำเป็นต้องเรียนรู้มีดังนี้

1)  เตรียมคอยฟังคำสั่งหรือหยุด

การให้สัญญาณ ผู้กำกับจะเหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ  มือแบ  นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน  หันฝ่ามือไปข้างหน้า

เมื่อเห็นสัญญาณนี้ให้ลูกเสือ  หยุดการเคลื่อนไหว  หรือหยุดการกระทำการต่าง ๆ ที่กำลังทำอยู่หันหน้าไปทางผู้บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคำสั่ง  ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนอยู่ในท่าตรง

 

 

 

2)  รวมหรือกลับมา

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับจะเหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ  แบมือไปข้างหน้านิ้วมือทั้งห้านิ้วชิดติดกันและหมุนมือเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา

เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ให้ลูกเสือรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกัน

 

 

 

 

 

3)  จัดแถวหน้ากระดาน

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับจะเหยียดแขนทั้งสองออกไปด้านข้างเสมอไหล่  ฝ่ามือแบไปข้างหน้านิ้วเรียงชิดติดกัน

เมื่อเห็นสัญญาณนี้ให้ลูกเสือ  เข้าแถวหน้ากระดาน  หันหน้าไปหาผู้ให้สัญญาณ

 

 

 

 

 

 


4)  จัดแถวตอน

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับลูกเสือจะเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า  แนวเดียวกับไหล่  แขนขนานกัน  ฝ่ามือแบเข้าหากัน

เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  เคลื่อนที่ไปยังทิศที่ต้องการ

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับจะหันหน้าไปยังทิศที่ต้องการชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุดแขน  ฝ่ามือแบไปข้างหน้า  นิ้วชิดกันแล้วลดแขนลงเสมอไหล่

เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ให้ลูกเสือ  วิ่งไปยังทิศทางที่มือผู้ให้สัญญาณชี้ไป

 

 

 

 

6)  เร่งจังหวะหรือทำให้เร็วขึ้น

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับจะงอแขนขวามือกำเสมอบ่าแล้วชูขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลาย ๆ ครั้งติดต่อกัน

เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ให้ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจังหวะสิ่งที่ทำอยู่ให้เร็วขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 


7)  นอนลงหรือเข้าที่กำบัง

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับจะเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ฝ่ามือแบคว่ำลง  นิ้วชิดกันแล้วลดแขนลงและยกขึ้นที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง

เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเข้าที่กำบังทันที

8)  ลุกขึ้น

การให้สัญญาณ  ผู้กำกับจะเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าเสมอไหล่ฝ่ามือแบหงายขึ้นนิ้วชิดและลดลงที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง

เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบลุกขึ้นทันที

2.  การใช้สัญญาณมือเป็นคำสั่งแถว

1) สัญญาณมือพักตามระเบียบ

การให้สัญญาณในขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว  หากผู้กำกับจะสั่งให้พักจะทำสัญญาณมือเป็น  2  จังหวะดังนี้

จังหวะที่  1  กำมือขวา  งอแขนตรงข้อศอกให้มือที่กำอยู่ประมาณตรงหัวเข็มขัดหันฝ่ามือที่กำเข้าหาเข็มขัด

จังหวะที่  2  สลัดมือที่กำและหน้าแขนออกไปทางขวา  เป็นมุม  180  องศาประมาณแนวเดียวกับเข็มขัดเมื่อเห็นสัญญาณนี้ 
ให้ลูกเสือพักตามระเบียบ

2) สัญญาณมือท่าตรง

การให้สัญญาณ  ขณะที่กำลังพักตามระเบียบ  ผู้กำกับจะสั่งให้ตรงด้วยการทำสัญญาณมือเป็น 2  จังหวะดังนี้

จังหวะที่  1  กำมือขวา  แขนเหยียดตรงไปทางขวา  ให้มือกำอยู่ในระดับเข็มขัด

จังหวะที่  2  กระตุกหน้าแขนเข้าหาตัว  ให้มือที่กำกลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด

เมื่อเห็นสัญญาณนี้  ให้ลูกเสือชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา  ลดแขนที่ไขว้หลังมาอยู่ในท่าตรง

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                2.  สัญญาณนกหวีด

                ในการออกคำสั่งแก่ลูกเสือ  ผู้กำกับลูกเสืออาจสั่งด้วยสัญญาณนกหวีดก็ได้  ลูกเสือจึงเข้าใจความหมายของสัญญาณนกหวีด  เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสัญญาณที่ควรรู้มีดังนี้

                1.  สัญญาณหยุดหรือฟัง  เสียงหวีดยาว 1 ครั้ง  หวีด”(-)เป็นสัญญาณให้ลูกเสือหยุดกระทำการใด ๆ หรือเตรียมตัวคอยฟังคำสั่งที่ผู้กำกับลูกเสือจะสั่งต่อไป

                2.  สัญญาณทำต่อไป  เสียงหวีดยาว  2  ครั้ง  หวีดหวีด  (  )  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือทำงานต่อ  เดินต่อไปหรือเคลื่อนที่ต่อไป

                3.  สัญญาณเกิดเหตุ  เสียงหวีดสั้น  1  ครั้งยาว  1 ครั้งสลับกันไปหลาย ๆ ครั้ง วิดหวีด” “วิดหวีด” “วิดหวีด”( . - . - . - )เป็นสัญญาณให้ลูกเสือระวังตัวเพราะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุร้ายขึ้น

                4.  สัญญาณรวมกอง  เสียงหวีดสั้นติดกันหลาย ๆ ครั้ง วิดวิดวิดวิดวิดวิดวิดวิดวิด..วิด” ( …. )  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือรวมกอง  หรือมาประชุม

                5.  สัญญาณเรียกนายหมู่  เสียงหวีดสั้น  3  ครั้งยาว  1  ครั้ง  สลับกันไป วิดวิดวิดหวีด,วิดวิดวิดหวีด,วิดวิดวิดวิดหวีด  (…-  …-)  เป็นสัญญาณให้นายหมู่หรือรองนายหมู่ไปหาผู้ให้สัญญาณเพื่อรอรับคำสั่ง

หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณตามข้า 2  3  4 และ 5  จะต้องใช้สัญญาณในข้อ  1  ก่อน  ทุกครั้ง

 

               


3.  การตั้งแถวและการเรียกแถว

                ในการฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ  ผู้กำกับลูกเสือมักจะใช้สัญญาณมือซึ่งเป็นสัญญาณเงียบ  ลูกเสือจะต้องเข้าใจ  เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  การเข้าแถวของลูกเสือนั้น  มีหลักการว่านายหมู่จะต้องอยู่หัวแถว และรองนายหมู่จะต้องอยู่หางแถว


ดูข้อมูลทั้งหมดของ นายเฉลิมพล จันทรดี คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 1 มิ.ย. 2552nolnana

nphong

charaschom

psp570

KruGiftsudZaa

maneechan2519

surong

patchareewiboon

supun
New Games Here!
เกมส์ผึ้งต่อสู้new
ใช้เมาส์คลิกเพื่อให้ผึ้งรังของเราต่อสู้กับผึ้งรังอื่นให้ชนะ
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์โซนิคnew
เกมส์โซนิค เป็นอีกเกมส์ที่โด่งดังในสมัยอดีต ที่ได้กลับมาพร้อมกับกระแสการตอบรับความสนุกมากมาย โดยจะมีตัวละครให้เลือกเล่นหลายตัว ใช้ท่าไม้ตาย เก็บไอเท็ม และฝ่าไปถึงประตูเส้นชัยให้ได้
เกมส์ปลูกผักฟาร์มมาเนียnew
เกมส์ปลูกผัก Farm mania มาช่วยกันปลูกผักทำฟาร์มกันนะครับ
เกมส์แต่งตัวสาววัยรุ่นnew
เกมส์แต่งตัวสาววัยรุ่น เกมส์นี้เราจะต้องหาชุดแฟชั่นสวยๆเหมาะสำหรับเด็กสาววัยคิขุ ที่กลัวจะไม่ทันสมัย ให้ดูเท่สุดๆไปเลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย