หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
โชติกา ชินินทร
จากจังหวัด ปทุมธานี

งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 4)
โพสต์เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2552 IP : เปิดอ่าน : 1248 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(45.26%-19 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

 

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

                 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์และข้อคำถามในการวิจัย  ดังนี้

                1.  เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  90/90

                 2.  เพื่อศึกษาผลการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  ให้มีคะแนนสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ  85

                 3.  เพื่อการประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  

 

1.   เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหาจิต  สำหรับนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  90/90

 

                 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผล           ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 ผู้วิจัยขอเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น  4   ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1    ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  และความต้องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง       การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   สรุปผลได้ดังนี้

 

 

 

 

       ขั้นที่  1   การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

                        ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  และความต้องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง         การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลดังรายละเอียดต่อไปนี้         

                        1.   ผลการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ในมาตรา  81  อาทิ   ให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ   ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและสังคม   การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น   ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2545 - 2559  : ฉบับสรุป  บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีหลายประการ  จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษา                     ต้องเป็นบริการที่พอเพียงรวดเร็ว   ฉับไวให้ได้ทั้งปริมาณและมาตรฐานคุณภาพ

                        2.   ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนด        แนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด   ดังนั้นจึงให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ตามสติปัญญา ความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จากรายงานผลการตรวจราชการ  ประจำปีงบประมาณ  2542  ของผู้ตรวจราชการ  12  เขตการศึกษา สรุปได้ว่า  คุณภาพการศึกษาอยู่ระดับต้องปรับปรุง   จึงมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียนและครู  กล่าวคือ  ครูลดบทบาทจากผู้บอกเล่าและบรรยาย   มาเป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ในหมวด 9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542   ได้ให้ความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาว่าเป็นสิ่งสำคัญ     ในการช่วยแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงไปได้  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2543)  มาตรา  66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้มีความรู้     และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

                        3.  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า โรงเรียนสายปัญญารังสิตเป็นแหล่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มีวินัย   มีคุณธรรมและพื้นฐานทางเทคโนโลยี

                         4.   ผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  ขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    จากเอกสารการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการศึกษาพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถกำหนดเนื้อหา  ตัวอักษร  สีสัน  เสียง  ภาพ  ประกอบบทเรียนได้ตามที่ต้องการ  ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียน    มากขึ้น  ไม่เบื่อหน่ายต่อบทเรียน

                          5.  ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนด้านเนื้อหาสาระ  กิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากครูผู้สอน  และผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กำหนดจุดประสงค์  ลำดับเนื้อหา  กำหนดวิธีสอนและการวัดและประเมินผล  โดยขอความคิดเห็น               และข้อเสนอแนะด้วยแบบสอบถามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  จำนวน  3  คน  เพื่อนำมากำหนดเนื้อหา  และเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข  ได้เนื้อหาที่ใช้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

                           6.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  ความต้องการ        ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเน้นด้านเนื้อหาสาระให้กำหนดจุดประสงค์  กิจกรรม  ลำดับเนื้อหา  กำหนดวิธีสอนและการวัดและประเมินผล  แล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง               และปรับปรุงแก้ไข   ได้เนื้อหาที่ใช้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

       ขั้นที่  2    การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                         เมื่อผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิจัยที่  1  มาเป็นข้อมูลเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยดำเนินการดังนี้

 

                         1.   ศึกษาเนื้อหาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  หน่วยการเรียนรู้          พระธรรม   เรื่อง   การบริหารจิตและเจริญปัญญา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ช่วงชั้นที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช   2544

                         2.   วิเคราะห์เนื้อหาและแยกเป็นหน่วยย่อย  เรื่อง   การบริหารจิต  ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

                  3.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ช่วงชั้นที่  3   โดยจัดลำดับก่อน  หลัง  เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3  คน  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุง               จากแผนการสอน  วิชา    0113  พระพุทธศาสนา  ของ  พิณภาคย์   บุตรจันทร์.  2544  :  470   โดยมีค่าความสอดคล้อง  (I.O.C)   =   4.65   มีความเหมาะสมมากที่สุดและมีคุณภาพดีเยี่ยม   สามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้เป็นอย่างดีมาก        

                          4.  สร้างแบบทดสอบ  เรื่องการบริหารจิต  เป็นแบบปรนัย  โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ  และสร้างแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  นำแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3  คน  ประเมินข้อสอบกับจุดประสงค์ก่อนนำไปใช้  เพื่อหาประสิทธิภาพ          ของแบบทดสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (I.O.C)   =   1.00  นำแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข  หลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้ว   ได้ข้อสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  12  ข้อ  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์         การเรียนรู้  จากนั้นนำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนที่ผ่านการเรียน  เรื่อง   การบริหารจิต  นำไปหาค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ   โดยใช้สูตร  รุจิร์   ภู่ภาระ และคณะ.  2526  : 120  -  121

                          5.   ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และศึกษาการใช้งานโปรแกรม  Adobe  Flash   และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

                          6.   ออกแบบ  วางแผน  เขียนผังงาน (Flowchart)  และสตอรี่บอร์ดในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อให้เห็นภาพของการนำเสนอที่ชัดเจน

                          7.  จัดทำเนื้อหา   สร้างกราฟิก   ถ่ายภาพนิ่ง   จัดทำวีดีทัศน์  บันทึกเสียงและจัดกิจกรรม      ในการเรียนสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                          8.  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ออกแบบไว้ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  3  คน  ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงและเสนอแนะ 

                          9.   สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเทคนิคการผลิตสื่อและด้านเนื้อหา  มีขั้นตอนดังนี้

                                 9.1   ศึกษาขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินคุณภาพ

                                 9.2   ศึกษาคุณสมบัติที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์       ช่วยสอน  ได้แก่   ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  คือ  การนำเสนอ   ภาพและตัวอักษร  สีและเทคนิค  ภาษาและเสียงประกอบ    ด้านเนื้อหา  คือ  ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง  ด้านรูปภาพและภาษา  ด้านเวลาเรียน  ข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น่าชมเชย   และข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไข

                                 9.3   ออกแบบและสร้างแบบประเมินคุณภาพเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินดังนี้

                                          ระดับ   5     หมายถึง                     คุณภาพดีมาก

                                          ระดับ   4     หมายถึง                  คุณภาพดี

                                          ระดับ   3     หมายถึง                     ปานกลาง

                                          ระดับ   2     หมายถึง                     พอใช้

                                          ระดับ   1     หมายถึง                     ควรปรับปรุง

                                          เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของผลการประเมินมีดังนี้

                                          ค่าเฉลี่ย       4.51 5.00              หมายถึง                                 คุณภาพดีมาก

                                          ค่าเฉลี่ย       3.51 4.50              หมายถึง                                 คุณภาพดี

                                          ค่าเฉลี่ย       2.51 3.50              หมายถึง                                 ปานกลาง

                                          ค่าเฉลี่ย       1.51 2.50              หมายถึง                                 พอใช้

                                          ค่าเฉลี่ย       1.00 1.50              หมายถึง                              ควรปรับปรุง

 

                                          เกณฑ์การพิจารณาว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ ผู้วิจัยกำหนดให้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.5  ขึ้นไป

                                   9.4   นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                ของผู้เชี่ยวชาญและนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพ     

                          10.  นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา  จำนวน  3  คน  ประเมินคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข                     ตามข้อเสนอแนะ  โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอน

                          11. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแล้วไปทดลองใช้                  เพื่อหาข้อบกพร่อง   และแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังนี้

                                          11.1   หาประสิทธิภาพของบทเรียน  ขั้นทดลองรายบุคคล (One  by  One Testing)         ทำการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  3  คน  โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)         ที่มีผลการเรียนอ่อน   ปานกลาง   และเก่ง  โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมาโดยใช้เกณฑ์   เกรดเฉลี่ยดังนี้   ผลการเรียนต่ำกว่า   2.50   คือ   กลุ่มอ่อน   ผลการเรียนอยู่ระหว่าง  2.50  -&nbs

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทที่ 4)
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

โชติกา ชินินทร
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
โชติกา ชินินทร..